λέγοντας
Englishman's Concordance
λέγοντας (legontas) — 8 Occurrences

Matthew 21:15 V-PPA-AMP
GRK: ἱερῷ καὶ λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ
KJV: and saying, Hosanna
INT: temple and saying Hosanna to the

Mark 1:27 V-PPA-AMP
GRK: πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας Τί ἐστιν
NAS: among themselves, saying, What
KJV: themselves, saying, What thing
INT: among themselves saying What is

Mark 2:12 V-PPA-AMP
GRK: τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι Οὕτως
NAS: God, saying, We have never
KJV: glorified God, saying, We
INT: God saying thus

Luke 24:34 V-PPA-AMP
GRK: λέγοντας ὅτι ὄντως
NAS: saying, The Lord has really
KJV: Saying, The Lord
INT: saying indeed

Acts 6:11 V-PPA-AMP
GRK: ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι Ἀκηκόαμεν
NAS: men to say, We have heard
KJV: men, which said,
INT: they suborned men saying We have heard

Acts 6:13 V-PPA-AMP
GRK: μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας Ὁ ἄνθρωπος
NAS: false witnesses who said, This man
KJV: false witnesses, which said, This man
INT: witnesses false saying the man

Revelation 2:2 V-PPA-AMP
GRK: ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους
NAS: those who call themselves
INT: you did try those who declare [themselves] to be apostles

Revelation 5:13 V-PPA-AMP
GRK: πάντα ἤκουσα λέγοντας Τῷ καθημένῳ
NAS: in them, I heard saying, To Him who sits
KJV: them, heard I saying, Blessing, and
INT: all heard I saying To him who sits

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
λεῖμμα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page