λέγει
Englishman's Concordance
λέγει (legei) — 339 Occurrences

Matthew 4:6 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ
NAS: and said to Him, If You are the Son
KJV: And saith unto him, If
INT: and says to him If

Matthew 4:10 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Then Jesus said to him, Go, Satan!
KJV: Then saith Jesus unto him,
INT: Then says to him

Matthew 4:19 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε
NAS: And He said to them, Follow
KJV: And he saith unto them, Follow
INT: and he says to them Come follow

Matthew 8:4 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: And Jesus said to him, See
KJV: And Jesus saith unto him, See
INT: And says to him

Matthew 8:7 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἐγὼ
NAS: Jesus said to him, I will come
KJV: And Jesus saith unto him, I
INT: And he says to him I

Matthew 8:20 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, The foxes have
KJV: And Jesus saith unto him, The foxes
INT: And says to him

Matthew 8:22 V-PIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει
NAS: But Jesus said to him, Follow
INT: moreover Jesus said to him Follow

Matthew 8:26 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Τί
NAS: He said to them, Why are you afraid,
KJV: And he saith unto them, Why
INT: And he says to them Why

Matthew 9:6 V-PIA-3S
GRK: ἁμαρτίας τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ
NAS: then He said to the paralytic,
KJV: (then saith he to the sick of the palsy,)
INT: sins then he says to the paralytic

Matthew 9:9 V-PIA-3S
GRK: λεγόμενον καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει
NAS: in the tax collector's booth; and He said to him, Follow
KJV: and he saith unto him,
INT: called and says to him Follow

Matthew 9:28 V-PIA-3S
GRK: τυφλοί καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: up to Him, and Jesus said to them, Do you believe
KJV: and Jesus saith unto them, Believe ye
INT: blind [men] and says to them

Matthew 9:37 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς
NAS: Then He said to His disciples,
KJV: Then saith he unto his disciples,
INT: Then he says to the disciples

Matthew 12:13 V-PIA-3S
GRK: Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ
NAS: Then He said to the man, Stretch
KJV: Then saith he to the man,
INT: Then he says to man

Matthew 12:44 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει Εἰς τὸν
NAS: Then it says, 'I will return
KJV: Then he saith, I will return into
INT: Then it says to the

Matthew 14:31 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ Ὀλιγόπιστε
NAS: and took hold of him, and said to him, You of little faith,
KJV: and said unto him,
INT: of him and says to him [you] of little faith

Matthew 15:34 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: And Jesus said to them, How many
KJV: And Jesus saith unto them, How many
INT: And says to them

Matthew 16:15 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς
NAS: He said to them, But who do you say
KJV: He saith unto them, But
INT: He says to them you

Matthew 17:20 V-PIA-3S
GRK: ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Διὰ
NAS: And He said to them, Because
KJV: for verily I say unto you, If
INT: moreover he said to them Because of

Matthew 17:25 V-PIA-3S
GRK: λέγει Ναί καὶ
NAS: He said, Yes. And when he came
KJV: He saith, Yes. And
INT: He says Yes And when

Matthew 18:22 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, I do not say
KJV: Jesus saith unto him, I say
INT: Says to him

Matthew 18:32 V-PIA-3S
GRK: κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε
NAS: him, his lord said to him, 'You wicked
KJV: him, said unto him,
INT: master of him says to him servant

Matthew 19:8 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς ὅτι
NAS: He said to them, Because
KJV: He saith unto them,
INT: He says to them

Matthew 19:18 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ Ποίας
NAS: [Then] he said to Him, Which ones?
KJV: He saith unto him, Which?
INT: He says to him Which

Matthew 19:20 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: The young man said to Him, All
KJV: The young man saith unto him, All
INT: Says to him the

Matthew 20:6 V-PIA-3S
GRK: ἑστῶτας καὶ λέγει αὐτοῖς Τί
NAS: standing [around]; and he said to them, 'Why
KJV: idle, and saith unto them, Why
INT: standing and says to them Why

Matthew 20:7 V-PIA-3S
GRK: ἡμᾶς ἐμισθώσατο λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε
NAS: hired us.' He said to them, 'You go
KJV: hath hired us. He saith unto them, Go
INT: us has hired He says to them Go

Matthew 20:8 V-PIA-3S
GRK: δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος
NAS: of the vineyard said to his foreman,
KJV: of the vineyard saith unto his
INT: moreover having arrived says the master

Matthew 20:21 V-PIA-3S
GRK: Τί θέλεις λέγει αὐτῷ Εἰπὲ
INT: What do you desire She says to him Say

Matthew 20:23 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς Τὸ
NAS: He said to them, My cup
KJV: And he saith unto them, Ye shall drink
INT: He says to them

Matthew 21:13 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Γέγραπται
NAS: And He said to them, It is written,
KJV: And said unto them, It is written,
INT: And he says to them It has been written

Matthew 21:16 V-PIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί
NAS: And Jesus said to them, Yes;
INT: moreover Jesus says to them Yes

Matthew 21:19 V-PIA-3S
GRK: μόνον καὶ λέγει αὐτῇ Οὐ
NAS: only; and He said to it, No
KJV: only, and said unto it, Let no
INT: only And he says to it Never

Matthew 21:31 V-PIA-3S
GRK: Ὁ πρῶτος λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, Truly
KJV: Jesus saith unto them,
INT: The first Says to them

Matthew 21:42 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, Did you never
KJV: Jesus saith unto them, Did ye
INT: Says to them

Matthew 21:45 V-PIA-3S
GRK: περὶ αὐτῶν λέγει
NAS: they understood that He was speaking about
KJV: they perceived that he spake of them.
INT: about them he speaks

Matthew 22:8 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει τοῖς δούλοις
NAS: Then he said to his slaves,
KJV: Then saith he to his servants,
INT: Then he says to servants

Matthew 22:12 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἑταῖρε
NAS: and he said to him, 'Friend, how
KJV: And he saith unto him, Friend,
INT: and he says to him Friend

Matthew 22:20 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνος
NAS: And He said to them, Whose likeness
KJV: And he saith unto them, Whose
INT: And he says to them Whose [is]

Matthew 22:21 V-PIA-3S
GRK: Καίσαρος τότε λέγει αὐτοῖς Ἀπόδοτε
NAS: Then He said to them, Then
KJV: Then saith he unto them,
INT: Ceasar's Then he says to them give

Matthew 22:43 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς Πῶς
NAS: He said to them, Then how
KJV: He saith unto them, How
INT: He says to them How

Matthew 26:18 V-PIA-3S
GRK: Ὁ διδάσκαλος λέγει Ὁ καιρός
INT: The teacher says the time

Matthew 26:25 V-PIA-3S
GRK: εἰμι ῥαββί λέγει αὐτῷ Σὺ
INT: is it Rabbi He says to him You

Matthew 26:31 V-PIA-3S
GRK: Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, You will all
KJV: Then saith Jesus unto them,
INT: Then says to them

Matthew 26:35 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Peter said to Him, Even if I have
KJV: Peter said unto him, Though
INT: Says to him

Matthew 26:36 V-PIA-3S
GRK: Γεθσημανί καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς
NAS: Gethsemane, and said to His disciples,
KJV: and saith unto the disciples,
INT: Gethsemane and he says to the disciples

Matthew 26:38 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει αὐτοῖς Περίλυπός
NAS: Then He said to them, My soul
KJV: Then saith he unto them, My
INT: Then he says to them Very sorrowful

Matthew 26:40 V-PIA-3S
GRK: καθεύδοντας καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ
NAS: them sleeping, and said to Peter,
KJV: asleep, and saith unto Peter, What,
INT: sleeping and he says to Peter

Matthew 26:45 V-PIA-3S
GRK: μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε
NAS: to the disciples and said to them, Are you still
KJV: and saith unto them,
INT: disciples and says to them Sleep

Matthew 26:52 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, Put
KJV: Then said Jesus unto him,
INT: Then says to him

Matthew 26:64 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, You have said
KJV: Jesus saith unto him, Thou
INT: Says to him

Matthew 26:71 V-PIA-3S
GRK: ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ
NAS: [servant-girl] saw him and said to those
KJV: and said unto them that were there,
INT: another [servant girl] and says to those there

Matthew 27:13 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Pilate said to Him, Do You not hear
KJV: Then said Pilate unto him,
INT: Then says to him

Matthew 27:22 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Pilate said to them, Then what
KJV: Pilate saith unto them, What
INT: Says to them

Matthew 28:10 V-PIA-3S
GRK: τότε λέγει αὐταῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, Do not be afraid;
KJV: Then said Jesus unto them,
INT: Then says to them

Mark 1:38 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Ἄγωμεν
NAS: He said to them, Let us go
KJV: And he said unto them, Let us go
INT: And he says to them Let us go

Mark 1:41 V-PIA-3S
GRK: ἥψατο καὶ λέγει αὐτῷ Θέλω
NAS: and touched him, and said to him, I am willing;
KJV: him, and saith unto him, I will;
INT: he touched him and says to him I will

Mark 1:44 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα
NAS: and He said to him, See that you say
KJV: And saith unto him, See
INT: And says to him See

Mark 2:5 V-PIA-3S
GRK: πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ
NAS: their faith said to the paralytic,
KJV: faith, he said unto the sick of the palsy,
INT: faith of them says to the paralytic

Mark 2:8 V-PIA-3S
GRK: ἐν ἑαυτοῖς λέγει αὐτοῖς Τί
NAS: themselves, said to them, Why
INT: within themselves said to them Why

Mark 2:10 V-PIA-3S
GRK: τῆς γῆς λέγει τῷ παραλυτικῷ
NAS: sins-- He said to the paralytic,
KJV: sins, (he saith to the sick of the palsy,)
INT: the earth he says to the paralytic

Mark 2:14 V-PIA-3S
GRK: τελώνιον καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει
NAS: in the tax booth, and He said to him, Follow
KJV: and said unto him,
INT: tax booth and says to him Follow

Mark 2:17 V-PIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς ὅτι
NAS: [this], Jesus said to them, [It is] not those
KJV: heard [it], he saith unto them,
INT: Jesus says to them

Mark 2:25 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Οὐδέποτε
NAS: And He said to them, Have you never
KJV: And he said unto them, Have ye never
INT: And he said to them Never

Mark 3:3 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ
NAS: He said to the man with the withered
KJV: And he saith unto the man which had
INT: And he says to the man

Mark 3:4 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Ἔξεστιν
NAS: And He said to them, Is it lawful
KJV: And he saith unto them, Is it lawful
INT: And he says to them Is it lawful

Mark 3:5 V-PIA-3S
GRK: καρδίας αὐτῶν λέγει τῷ ἀνθρώπῳ
NAS: of heart, He said to the man,
KJV: hearts, he saith unto the man,
INT: heart of them he says to the man

Mark 3:33 V-PIA-3S
GRK: ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει Τίς ἐστιν
NAS: Answering them, He said, Who
KJV: he answered them, saying, Who is
INT: he having answered them says Who are

Mark 3:34 V-PIA-3S
GRK: κύκλῳ καθημένους λέγει Ἴδε ἡ
NAS: around Him, He said, Behold
KJV: about him, and said, Behold my
INT: in a circle were sitting he says Behold the

Mark 4:13 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Οὐκ
NAS: And He said to them, Do you not understand
KJV: And he said unto them, Know ye
INT: And he says to them not

Mark 4:35 V-PIA-3S
GRK: Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν
NAS: came, He said to them, Let us go over
KJV: was come, he saith unto them,
INT: And he says to them on

Mark 5:7 V-PIA-3S
GRK: φωνῇ μεγάλῃ λέγει Τί ἐμοὶ
NAS: voice, he said, What
INT: with a voice loud he said What to me

Mark 5:9 V-PIA-3S
GRK: σοι καὶ λέγει αὐτῷ Λεγιὼν
NAS: is your name? And he said to Him, My name
KJV: And he answered, saying, My name
INT: your name And saying he answered Legion

Mark 5:19 V-PIA-3S
GRK: αὐτόν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ Ὕπαγε
NAS: And He did not let him, but He said to him, Go
KJV: not, but saith unto him, Go
INT: him but says to him Go

Mark 5:36 V-PIA-3S
GRK: λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ
NAS: was being spoken, said to the synagogue official,
KJV: that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue,
INT: word spoken says to the ruler of the synagogue

Mark 5:39 V-PIA-3S
GRK: καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς Τί
NAS: And entering in, He said to them, Why
KJV: when he was come in, he saith unto them,
INT: And having entered he says to them Why

Mark 5:41 V-PIA-3S
GRK: τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ ταλιθα
NAS: by the hand, He said to her, Talitha
KJV: by the hand, and said unto her,
INT: of the child he says to her Talitha

Mark 6:31 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε
NAS: And He said to them, Come away
INT: And he said to them Come

Mark 6:38 V-PIA-3S
GRK: ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Πόσους
NAS: And He said to them, How many loaves
KJV: He saith unto them, How many
INT: and he says to them How many

Mark 6:50 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς Θαρσεῖτε
NAS: He spoke with them and said to them, Take courage;
KJV: and saith unto them,
INT: them and says to them Take courage

Mark 7:18 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Οὕτως
NAS: And He said to them, Are you so
KJV: And he saith unto them, Are
INT: And he says to them Thus

Mark 7:28 V-PIA-3S
GRK: ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ Ναί
NAS: But she answered and said to Him, Yes,
KJV: she answered and said unto him, Yes,
INT: she answered and says to him Yes

Mark 7:34 V-PIA-3S
GRK: ἐστέναξεν καὶ λέγει αὐτῷ Ἐφφαθά
NAS: with a deep sigh, He said to him, Ephphatha!
KJV: and saith unto him,
INT: he groaned and says to him Ephphatha

Mark 8:1 V-PIA-3S
GRK: τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς
NAS: His disciples and said to them,
KJV: disciples [unto him], and saith unto them,
INT: the disciples he says to them

Mark 8:12 V-PIA-3S
GRK: πνεύματι αὐτοῦ λέγει Τί ἡ
NAS: in His spirit, He said, Why
KJV: in his spirit, and saith, Why doth
INT: spirit of him he says Why the

Mark 8:17 V-PIA-3S
GRK: καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς Τί
NAS: aware of this, said to them, Why
KJV: knew [it], he saith unto them,
INT: And having known [it] he says to them Why

Mark 8:29 V-PIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ Σὺ
NAS: answered and said to Him, You are the Christ.
KJV: But whom say ye that I
INT: Peter says to him you

Mark 8:33 V-PIA-3S
GRK: Πέτρῳ καὶ λέγει Ὕπαγε ὀπίσω
NAS: He rebuked Peter and said, Get behind
KJV: Peter, saying, Get thee
INT: Peter and said Get behind

Mark 9:5 V-PIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ
NAS: Peter said to Jesus, Rabbi,
KJV: answered and said to Jesus,
INT: Peter says to Jesus

Mark 9:19 V-PIA-3S
GRK: ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει Ὦ γενεὰ
NAS: And He answered them and said, O
KJV: him, and saith, O faithless
INT: he having answered him says O generation

Mark 9:35 V-PIA-3S
GRK: δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ
NAS: the twelve and said to them, If
KJV: and saith unto them,
INT: twelve and he says to them If

Mark 10:11 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Ὃς
NAS: And He said to them, Whoever divorces
KJV: And he saith unto them,
INT: And he says to them whoever

Mark 10:23 V-PIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς
NAS: looking around, said to His disciples,
KJV: looked round about, and saith unto his
INT: Jesus says the disciples

Mark 10:24 V-PIA-3S
GRK: πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Τέκνα
NAS: again and said to them, Children,
KJV: again, and saith unto them,
INT: again having answered says to them Children

Mark 10:27 V-PIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγει Παρὰ ἀνθρώποις
NAS: at them, Jesus said, With people
KJV: looking upon them saith, With men
INT: Jesus says With men

Mark 10:42 V-PIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Οἴδατε
NAS: them to Himself, Jesus said to them, You know
KJV: them [to him], and saith unto them,
INT: Jesus says to them You know

Mark 11:2 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε
NAS: and said to them, Go into the village
KJV: And saith unto them, Go your way
INT: and says to them Go

Mark 11:21 V-PIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ ῥαββί
NAS: Peter said to Him, Rabbi,
KJV: calling to remembrance saith unto him,
INT: Peter says to him Rabbi

Mark 11:22 V-PIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ἔχετε
NAS: answered saying to them, Have
KJV: Jesus answering saith unto them, Have
INT: Jesus says to them Have

Mark 11:33 V-PIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ
NAS: And Jesus said to them, Nor
KJV: answering saith unto them,
INT: Jesus says to them Neither

Mark 12:16 V-PIA-3S
GRK: ἤνεγκαν καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνος
NAS: They brought [one]. And He said to them, Whose
KJV: [it]. And he saith unto them,
INT: they brought [it] And he says to them Whose [is]

Mark 12:37 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸς Δαυὶδ λέγει αὐτὸν κύριον
NAS: David himself calls Him 'Lord; so
KJV: therefore himself calleth him Lord;
INT: himself David calls him Lord

Mark 13:1 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς
NAS: of His disciples said to Him, Teacher,
KJV: disciples saith unto him,
INT: the temple says to him one

Mark 14:13 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε
NAS: of His disciples and said to them, Go
KJV: disciples, and saith unto them, Go ye
INT: of him and says to them Go

Mark 14:14 V-PIA-3S
GRK: Ὁ διδάσκαλος λέγει Ποῦ ἐστὶν
INT: The teacher says Where is

Mark 14:27 V-PIA-3S
GRK: Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: And Jesus said to them, You will all
KJV: And Jesus saith unto them,
INT: And says to them

Mark 14:30 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: And Jesus said to him, Truly I say
KJV: And Jesus saith unto him, Verily
INT: And says to him

Mark 14:32 V-PIA-3S
GRK: Γεθσημανί καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς
NAS: Gethsemane; and He said to His disciples,
KJV: and he saith to his
INT: Gethsemane and he says to disciples

Mark 14:34 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Περίλυπός
NAS: And He said to them, My soul
KJV: And saith unto them, My
INT: And he says to them Very sorrowful

Mark 14:37 V-PIA-3S
GRK: καθεύδοντας καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ
NAS: them sleeping, and said to Peter,
KJV: sleeping, and saith unto Peter, Simon,
INT: sleeping And he says to Peter

Mark 14:41 V-PIA-3S
GRK: τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε
NAS: the third time, and said to them, Are you still
KJV: and saith unto them,
INT: third time and says to them Sleep on

Mark 14:45 V-PIA-3S
GRK: προσελθὼν αὐτῷ λέγει ῥαββί καὶ
NAS: went to Him, saying, Rabbi!
KJV: to him, and saith, Master,
INT: having come up to him he says Rabbi and

Mark 14:61 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ Σὺ
NAS: was questioning Him, and saying to Him, Are You the Christ,
KJV: him, and said unto him, Art
INT: him and says to him You

Mark 14:63 V-PIA-3S
GRK: χιτῶνας αὐτοῦ λέγει Τί ἔτι
NAS: the high priest said, What
KJV: his clothes, and saith, What need
INT: garments of him says What any more

Mark 14:67 V-PIA-3S
GRK: ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει Καὶ σὺ
NAS: himself, she looked at him and said, You also
KJV: upon him, and said, And
INT: having looked at him says And you

Mark 15:2 V-PIA-3S
GRK: ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις
NAS: And He answered him, [It is as] you say.
KJV: unto him, Thou sayest [it].
INT: having answered to him he says you You have said so

Mark 16:6 V-PIA-3S
GRK: ὁ δὲ λέγει αὐταῖς Μὴ
NAS: And he said to them, Do not be amazed;
KJV: And he saith unto them, Be
INT: moreover he says to them Not

Luke 5:39 V-PIA-3S
GRK: θέλει νέον λέγει γάρ Ὁ
NAS: for new; for he says, 'The old
KJV: new: for he saith, The old is
INT: desires new he says indeed the

Luke 7:32 V-PIA-3S
GRK: ἀλλήλοις ἃ λέγει Ηὐλήσαμεν ὑμῖν
NAS: to one another, and they say, 'We played the flute
KJV: and saying, We have piped
INT: to each other one saying We piped to you

Luke 9:33 V-PIA-3S
GRK: εἰδὼς ὃ λέγει
INT: knowing what he is saying

Luke 11:24 V-PIA-3S
GRK: εὑρίσκον τότε λέγει Ὑποστρέψω εἰς
NAS: and not finding any, it says, 'I will return
KJV: none, he saith, I will return
INT: finding [any] then it says I will return to

Luke 11:45 V-PIA-3S
GRK: τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε
NAS: of the lawyers said to Him in reply,
KJV: of the lawyers, and said unto him,
INT: of the lawyers says to him Teacher

Luke 13:8 V-PIA-3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ Κύριε
NAS: And he answered and said to him, 'Let it alone,
KJV: And he answering said unto him, Lord,
INT: and having answered he says to him Sir

Luke 16:7 V-PIA-3S
GRK: κόρους σίτου λέγει αὐτῷ Δέξαι
INT: cors of wheat he says to him Take

Luke 16:29 V-PIA-3S
GRK: λέγει δὲ Ἀβραάμ
NAS: But Abraham said, 'They have Moses
KJV: Abraham saith unto him, They have
INT: Says also Abraham

Luke 18:6 V-PIA-3S
GRK: τῆς ἀδικίας λέγει
INT: unrighteous says

Luke 19:22 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἐκ
NAS: He said to him, 'By your own words
KJV: And he saith unto him, Out of
INT: He says to him Out of

Luke 20:37 V-PIA-3S
GRK: βάτου ὡς λέγει Κύριον τὸν
NAS: where he calls the Lord
KJV: when he calleth the Lord
INT: bush when he called [the] Lord the

Luke 20:42 V-PIA-3S
GRK: γὰρ Δαυὶδ λέγει ἐν Βίβλῳ
NAS: himself says in the book
KJV: David himself saith in the book
INT: indeed David says in [the] book

Luke 22:11 V-PIA-3S
GRK: τῆς οἰκίας Λέγει σοι ὁ
NAS: And you shall say to the owner
KJV: The Master saith unto thee,
INT: of the house Says to you the

Luke 24:36 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη
NAS: in their midst and said to them, Peace
KJV: of them, and saith unto them, Peace
INT: of them and says to them Peace

John 1:21 V-PIA-3S
GRK: εἶ καὶ λέγει Οὐκ εἰμί
NAS: Are you Elijah? And he said, I am
KJV: Elias? And he saith, I am not.
INT: are And he says not I am

John 1:29 V-PIA-3S
GRK: αὐτόν καὶ λέγει Ἴδε ὁ
NAS: coming to him and said, Behold,
KJV: him, and saith, Behold the Lamb
INT: him and says Behold the

John 1:36 V-PIA-3S
GRK: Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει Ἴδε ὁ
NAS: as He walked, and said, Behold,
KJV: as he walked, he saith, Behold
INT: Jesus walking he says Behold the

John 1:38 V-PIA-3S
GRK: αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς Τί
NAS: them following, and said to them, What
KJV: following, and saith unto them,
INT: them following says to them What

John 1:39 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε
NAS: He said to them, Come,
KJV: He saith unto them, Come
INT: He says to them Come

John 1:41 V-PIA-3S
GRK: Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ Εὑρήκαμεν
NAS: Simon and said to him, We have found
KJV: and saith unto him,
INT: Simon and says to him We have found

John 1:43 V-PIA-3S
GRK: Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: And Jesus said to him, Follow
KJV: Philip, and saith unto him, Follow
INT: Philip and says to him

John 1:45 V-PIA-3S
GRK: Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ Ὃν
NAS: Nathanael and said to him, We have found
KJV: and saith unto him,
INT: Nathanael and says to him [Him] whom

John 1:46 V-PIA-3S
GRK: ἀγαθὸν εἶναι λέγει αὐτῷ ὁ
INT: good thing be Says to him

John 1:47 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ
NAS: coming to Him, and said of him, Behold,
KJV: him, and saith of him,
INT: him and says concerning him

John 1:48 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ
NAS: Nathanael said to Him, How
KJV: Nathanael saith unto him, Whence
INT: Says to him Nathanael

John 1:51 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἀμὴν
NAS: And He said to him, Truly, truly,
KJV: And he saith unto him, Verily,
INT: And he says to him Truly

John 2:3 V-PIA-3S
GRK: ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ
NAS: of Jesus said to Him, They have
KJV: the mother of Jesus saith unto him,
INT: having been deficient of wine says the mother

John 2:4 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῇ ὁ
NAS: And Jesus said to her, Woman, what
KJV: Jesus saith unto her, Woman,
INT: and Says to her

John 2:5 V-PIA-3S
GRK: λέγει ἡ μήτηρ
NAS: His mother said to the servants,
KJV: mother saith unto the servants,
INT: Says the mother

John 2:7 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, Fill
KJV: Jesus saith unto them, Fill
INT: Says to them

John 2:8 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Ἀντλήσατε
NAS: And He said to them, Draw
KJV: And he saith unto them, Draw out
INT: And he says to them Draw out

John 2:10 V-PIA-3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς
NAS: and said to him, Every man
KJV: And saith unto him, Every
INT: and says to him Every

John 3:4 V-PIA-3S
GRK: λέγει πρὸς αὐτὸν
NAS: Nicodemus said to Him, How can
KJV: Nicodemus saith unto him,
INT: Says to him

John 4:7 V-PIA-3S
GRK: ἀντλῆσαι ὕδωρ λέγει αὐτῇ ὁ
NAS: Jesus said to her, Give
KJV: water: Jesus saith unto her, Give
INT: to draw water Says to her

John 4:9 V-PIA-3S
GRK: λέγει οὖν αὐτῷ
NAS: woman said to Him, How
KJV: Then saith the woman of Samaria
INT: Says therefore to him

John 4:11 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ἡ
NAS: She said to Him, Sir, You have
KJV: The woman saith unto him, Sir,
INT: says to him the

John 4:15 V-PIA-3S
GRK: λέγει πρὸς αὐτὸν
NAS: The woman said to Him, Sir, give
KJV: The woman saith unto him,
INT: Says to him

John 4:16 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῇ Ὕπαγε
NAS: He said to her, Go, call
KJV: Jesus saith unto her, Go,
INT: He Says to her Go

John 4:17 V-PIA-3S
GRK: ἔχω ἄνδρα λέγει αὐτῇ ὁ
INT: I have a husband Says to her

John 4:19 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ἡ
NAS: The woman said to Him, Sir,
KJV: The woman saith unto him, Sir,
INT: Says to him the

John 4:21 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῇ ὁ
NAS: Jesus said to her, Woman, believe
KJV: Jesus saith unto her, Woman,
INT: Says to her

John 4:25 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ἡ
NAS: The woman said to Him, I know
KJV: The woman saith unto him, I know
INT: Says to him the

John 4:26 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῇ ὁ
NAS: Jesus said to her, I who speak
KJV: Jesus saith unto her, I
INT: Says to her

John 4:28 V-PIA-3S
GRK: πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις
NAS: into the city and said to the men,
KJV: the city, and saith to the men,
INT: city and says to the men

John 4:34 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, My food is to do
KJV: Jesus saith unto them, My
INT: Says to them

John 4:49 V-PIA-3S
GRK: λέγει πρὸς αὐτὸν
NAS: The royal official said to Him, Sir,
KJV: The nobleman saith unto him,
INT: Says to him

John 4:50 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, Go; your son
KJV: Jesus saith unto him, Go thy way;
INT: Says to him

John 5:6 V-PIA-3S
GRK: χρόνον ἔχει λέγει αὐτῷ Θέλεις
NAS: time [in that condition], He said to him, Do you wish
KJV: time [in that case], he saith unto him,
INT: time he has been says to him Desire you

John 5:8 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, Get up, pick
KJV: Jesus saith unto him, Rise,
INT: Says to him

John 6:5 V-PIA-3S
GRK: πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον
NAS: was coming to Him, said to Philip,
KJV: unto him, he saith unto Philip,
INT: to him he says to Philip

John 6:8 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ εἷς
NAS: Peter's brother, said to Him,
KJV: Peter's brother, saith unto him,
INT: Says to him one

John 6:12 V-PIA-3S
GRK: δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς
NAS: they were filled, He said to His disciples,
KJV: they were filled, he said unto his
INT: moreover they were filled he says to disciples

John 6:20 V-PIA-3S
GRK: ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Ἐγώ
NAS: But He said to them, It is I; do not be afraid.
KJV: But he saith unto them, It is
INT: moreover he says to them I

John 6:42 V-PIA-3S
GRK: πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ
NAS: does He now say, I have come down
KJV: then that he saith, I came down
INT: how therefore says he Out of

John 7:6 V-PIA-3S
GRK: λέγει οὖν αὐτοῖς
NAS: Jesus said to them, My time
KJV: Then Jesus said unto them, My
INT: Says therefore to them

John 7:50 V-PIA-3S
GRK: λέγει Νικόδημος πρὸς
NAS: being one of them) said to them,
KJV: Nicodemus saith unto them,
INT: Says Nicodemus to

John 8:22 V-PIA-3S
GRK: ἑαυτὸν ὅτι λέγει Ὅπου ἐγὼ
NAS: will He, since He says, Where
KJV: himself? because he saith, Whither I
INT: himself that he says Where I

John 8:39 V-PIA-3S
GRK: Ἀβραάμ ἐστιν λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, If
INT: Abraham is Says to them

John 9:12 V-PIA-3S
GRK: ἐστὶν ἐκεῖνος λέγει Οὐκ οἶδα
NAS: to him, Where is He? He said, I do not know.
INT: is he He says not I know

John 11:7 V-PIA-3S
GRK: μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς
NAS: this He said to the disciples,
KJV: that saith he to [his] disciples,
INT: after this he says to the disciples

John 11:11 V-PIA-3S
GRK: μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς Λάζαρος
INT: after this he says to them Lazarus

John 11:13 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ὕπνου λέγει
NAS: Jesus had spoken of his death,
KJV: that he had spoken of
INT: of sleep he speaks

John 11:23 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῇ ὁ
NAS: Jesus said to her, Your brother
KJV: Jesus saith unto her, Thy
INT: Says to her

John 11:24 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ἡ
NAS: Martha said to Him, I know
KJV: Martha saith unto him, I know
INT: Says to him

John 11:27 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ Ναί
NAS: She said to Him, Yes, Lord;
KJV: She saith unto him, Yea,
INT: She says to him Yes

John 11:39 V-PIA-3S
GRK: λέγει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus said, Remove the stone.
KJV: Jesus said, Take ye away the stone.
INT: Says Jesus

John 11:39 V-PIA-3S
GRK: τὸν λίθον λέγει αὐτῷ ἡ
NAS: of the deceased, said to Him, Lord,
KJV: of him that was dead, saith unto him,
INT: the stone Says to him the

John 11:40 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῇ ὁ
NAS: Jesus said to her, Did I not say to you that if
KJV: Jesus saith unto her, Said I
INT: Says to her the

John 11:44 V-PIA-3S
GRK: σουδαρίῳ περιεδέδετο λέγει ὁ Ἰησοῦς
KJV: let him go.
INT: with a handkerchief bound about says Jesus

John 12:4 V-PIA-3S
GRK: λέγει δὲ Ἰούδας
NAS: who was intending to betray Him, said,
KJV: Then saith one of
INT: Says also Judas

John 12:22 V-PIA-3S
GRK: Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ
NAS: Philip came and told Andrew; Andrew
KJV: cometh and telleth Andrew: and
INT: Philip and tells Andrew

John 13:6 V-PIA-3S
GRK: Σίμωνα Πέτρον λέγει αὐτῷ Κύριε
NAS: Peter. He said to Him, Lord,
KJV: and Peter saith unto him, Lord,
INT: Simon Peter who says to him Lord

John 13:8 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ Πέτρος
NAS: Peter said to Him, Never
KJV: Peter saith unto him, Thou shalt
INT: Says to him Peter

John 13:9 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ Σίμων
NAS: Peter said to Him, Lord,
KJV: Simon Peter saith unto him, Lord,
INT: Says to him Simon

John 13:10 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, He who has bathed
KJV: Jesus saith to him, He that is washed
INT: Says to him

John 13:22 V-PIA-3S
GRK: περὶ τίνος λέγει
NAS: [to know] of which one He was speaking.
KJV: of whom he spake.
INT: of whom he speaks

John 13:24 V-PIA-3S
GRK: Πέτρος καὶ λέγει αὐτῷ πυθέσθαι
NAS: gestured to him, and said to him, Tell
KJV: of whom he spake.
INT: Peter and he says to him to ask

John 13:24 V-PIA-3S
GRK: περὶ οὗ λέγει
NAS: to him, and said to him, Tell [us] who
INT: about whom he speaks

John 13:25 V-PIA-3S
GRK: τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ Κύριε
NAS: bosom, said to Him, Lord,
KJV: Jesus' breast saith unto him, Lord,
INT: of Jesus he says to him Lord

John 13:27 V-PIA-3S
GRK: ὁ Σατανᾶς λέγει οὖν αὐτῷ
NAS: Jesus said to him, What
KJV: him. Then said Jesus unto him,
INT: Satan Says therefore to him

John 13:29 V-PIA-3S
GRK: Ἰούδας ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: that Jesus was saying to him, Buy
KJV: that Jesus had said unto him, Buy
INT: Judas that is saying to him

John 13:31 V-PIA-3S
GRK: οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς Νῦν
NAS: out, Jesus said, Now
KJV: he was gone out, Jesus said, Now is
INT: therefore he was gone out says Jesus Now

John 13:36 V-PIA-3S
GRK: Λέγει αὐτῷ Σίμων
NAS: Simon Peter said to Him, Lord, where
KJV: Simon Peter said unto him, Lord,
INT: Says to him Simon

John 13:37 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Peter said to Him, Lord, why
KJV: Peter said unto him, Lord,
INT: Says to him

John 14:5 V-PIA-3S
GRK: Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς
NAS: Thomas said to Him, Lord,
KJV: Thomas saith unto him, Lord,
INT: Says to him Thomas

John 14:6 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, I am the way,
KJV: Jesus saith unto him, I
INT: Says to him

John 14:8 V-PIA-3S
GRK: Λέγει αὐτῷ Φίλιππος
NAS: Philip said to Him, Lord, show
KJV: Philip saith unto him, Lord,
INT: Says to him Philip

John 14:9 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, Have I been
KJV: Jesus saith unto him, Have I been
INT: Says to him

John 14:22 V-PIA-3S
GRK: Λέγει αὐτῷ Ἰούδας
NAS: (not Iscariot) said to Him, Lord,
KJV: Judas saith unto him, not
INT: Says to him Judas

John 16:17 V-PIA-3S
GRK: τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν
NAS: is this thing He is telling us, 'A little while,
INT: this which he says to us A little [while]

John 16:18 V-PIA-3S
GRK: τοῦτο ὃ λέγει τὸ μικρόν
NAS: is this that He says, 'A little while?
KJV: that he saith, A little while?
INT: this which he says a little [while]

John 18:4 V-PIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνα
NAS: upon Him, went forth and said to them, Whom
INT: having gone forth and said to them Whom

John 18:5 V-PIA-3S
GRK: τὸν Ναζωραῖον λέγει αὐτοῖς Ἐγώ
NAS: the Nazarene. He said to them, I am
KJV: of Nazareth. Jesus saith unto them, I
INT: of Nazareth He Says to them I

John 18:17 V-PIA-3S
GRK: λέγει οὖν τῷ
NAS: who kept the door said to Peter,
KJV: Then saith the damsel
INT: Says therefore

John 18:17 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρώπου τούτου λέγει ἐκεῖνος Οὐκ
NAS: disciples, are you? He said, I am
KJV: disciples? He saith, I am not.
INT: man this Says he not

John 18:26 V-PIA-3S
GRK: λέγει εἷς ἐκ
NAS: cut off, said, Did I not see
KJV: Peter cut off, saith, Did not
INT: Says one of

John 18:38 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Pilate said to Him, What is truth?
KJV: Pilate saith unto him, What
INT: Says to him

John 18:38 V-PIA-3S
GRK: Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς Ἐγὼ
INT: Jews and says to them I

John 19:4 V-PIA-3S
GRK: Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς Ἴδε
NAS: out again and said to them, Behold,
KJV: again, and saith unto them, Behold,
INT: Pilate and says to them Behold

John 19:5 V-PIA-3S
GRK: ἱμάτιον καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰδοὺ
NAS: robe. [Pilate] said to them, Behold,
KJV: And [Pilate] saith unto them,
INT: robe and he says to them Behold

John 19:6 V-PIA-3S
GRK: Σταύρωσον σταύρωσον λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Pilate said to them, Take
KJV: [him]. Pilate saith unto them,
INT: Crucify crucify Says to them

John 19:9 V-PIA-3S
GRK: πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ
NAS: again and said to Jesus,
KJV: and saith unto Jesus,
INT: again and says to Jesus

John 19:10 V-PIA-3S
GRK: λέγει οὖν αὐτῷ
NAS: Pilate said to Him, You do not speak
KJV: Then saith Pilate unto him,
INT: Says therefore to him

John 19:14 V-PIA-3S
GRK: ἕκτη καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: hour. And he said to the Jews,
KJV: and he saith unto the Jews,
INT: the sixth and he says to the Jews

John 19:15 V-PIA-3S
GRK: σταύρωσον αὐτόν λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Him! Pilate said to them, Shall I crucify
KJV: Pilate saith unto them,
INT: crucify him Says to them

John 19:26 V-PIA-3S
GRK: ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί
NAS: standing nearby, He said to His mother,
KJV: he loved, he saith unto his
INT: whom he loved says to [his] mother

John 19:27 V-PIA-3S
GRK: εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ
NAS: Then He said to the disciple, Behold,
KJV: Then saith he to the disciple, Behold
INT: Then he says to the disciple

John 19:28 V-PIA-3S
GRK: ἡ γραφὴ λέγει Διψῶ
NAS: the Scripture, said, I am thirsty.
KJV: might be fulfilled, saith, I thirst.
INT: the Scripture he says I thirst

John 19:35 V-PIA-3S
GRK: ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα καὶ
NAS: and he knows that he is telling the truth,
KJV: knoweth that he saith true, that
INT: that truth he says that also

John 19:37 V-PIA-3S
GRK: ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄψονται εἰς
NAS: Scripture says, THEY SHALL LOOK
KJV: scripture saith, They shall look
INT: another Scripture says They will look on

John 20:2 V-PIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ λέγει αὐτοῖς Ἦραν
NAS: loved, and said to them, They have taken away
KJV: and saith unto them,
INT: Jesus and says to them They took away

John 20:13 V-PIA-3S
GRK: τί κλαίεις λέγει αὐτοῖς ὅτι
NAS: are you weeping? She said to them, Because
KJV: weepest thou? She saith unto them,
INT: why weep you She says to them Because

John 20:15 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς
NAS: Jesus said to her, Woman, why
KJV: Jesus saith unto her, Woman,
INT: Says to her Jesus

John 20:15 V-PIA-3S
GRK: κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ Κύριε
NAS: Him to be the gardener, she said to Him, Sir,
KJV: the gardener, saith unto him,
INT: gardener it is says to him Sir

John 20:16 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς
NAS: Jesus said to her, Mary! She turned
KJV: Jesus saith unto her, Mary.
INT: Says to her Jesus

John 20:16 V-PIA-3S
GRK: στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἐβραϊστί
NAS: She turned and said to Him in Hebrew,
KJV: turned herself, and saith unto him,
INT: having turned around she says to him in Aramaic

John 20:17 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς
NAS: Jesus said to her, Stop clinging
KJV: Jesus saith unto her, Touch
INT: Says to her Jesus

John 20:19 V-PIA-3S
GRK: μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη
NAS: in their midst and said to them, Peace
KJV: the midst, and saith unto them, Peace
INT: midst and says to them Peace

John 20:22 V-PIA-3S
GRK: ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς Λάβετε
INT: he breathed into [them] and says to them Receive

John 20:27 V-PIA-3S
GRK: εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ
NAS: Then He said to Thomas, Reach
KJV: Then saith he to Thomas, Reach
INT: Then he says to Thomas

John 20:29 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, Because
KJV: Jesus saith unto him, Thomas,
INT: Says to him

John 21:3 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς Σίμων
NAS: Peter said to them, I am going
KJV: Simon Peter saith unto them, I go
INT: Says to them Simon

John 21:5 V-PIA-3S
GRK: λέγει οὖν αὐτοῖς
NAS: Jesus said to them, Children,
KJV: Then Jesus saith unto them, Children,
INT: Says therefore to them

John 21:7 V-PIA-3S
GRK: λέγει οὖν ὁ
NAS: loved said to Peter,
KJV: Jesus loved saith unto Peter, It is
INT: Says therefore the

John 21:10 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, Bring some
KJV: Jesus saith unto them, Bring
INT: Says to them

John 21:12 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, Come
KJV: Jesus saith unto them, Come
INT: Says to them

John 21:15 V-PIA-3S
GRK: οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι
NAS: Jesus said to Simon
KJV: Jesus saith to Simon
INT: therefore they had dined says to Simon

John 21:15 V-PIA-3S
GRK: πλέον τούτων λέγει αὐτῷ Ναί
NAS: than these? He said to Him, Yes,
KJV: these? He saith unto him,
INT: more than these He says to him Yes

John 21:15 V-PIA-3S
GRK: φιλῶ σε λέγει αὐτῷ Βόσκε
NAS: that I love You. He said to him, Tend
KJV: I love thee. He saith unto him, Feed
INT: I have affection for you He says to him Feed

John 21:16 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ πάλιν
NAS: He said to him again a second time,
KJV: He saith to him again
INT: He says to him again

John 21:16 V-PIA-3S
GRK: ἀγαπᾷς με λέγει αὐτῷ Ναί
NAS: do you love Me? He said to Him, Yes,
KJV: me? He saith unto him,
INT: love you me He says to him Yes

John 21:16 V-PIA-3S
GRK: φιλῶ σε λέγει αὐτῷ Ποίμαινε
NAS: that I love You. He said to him, Shepherd
KJV: I love thee. He saith unto him, Feed
INT: I have affection for you He says to him Shepherd

John 21:17 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ τὸ
NAS: He said to him the third time,
KJV: He saith unto him the third
INT: He says to him the

John 21:17 V-AIA-3S
GRK: με καὶ λέγει αὐτῷ Κύριε
NAS: Do you love Me? And he said to Him, Lord,
INT: me and said to him Lord

John 21:17 V-PIA-3S
GRK: φιλῶ σε λέγει αὐτῷ ὁ
INT: I have affection for you Says to him

John 21:19 V-PIA-3S
GRK: τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει
INT: this having said he says to him Follow

John 21:21 V-PIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ
NAS: Peter seeing him said to Jesus, Lord,
KJV: seeing him saith to Jesus, Lord,
INT: Peter says to Jesus

John 21:22 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ
NAS: Jesus said to him, If I want
KJV: [do]?Jesus saith unto him, If
INT: Says to him

Acts 2:17 V-PIA-3S
GRK: ἐσχάταις ἡμέραις λέγει ὁ θεός
NAS: God says, 'THAT I WILL POUR FORTH
KJV: days, saith God,
INT: last days says God

Acts 2:25 V-PIA-3S
GRK: Δαυὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν
NAS: For David says of Him, 'I SAW
KJV: For David speaketh concerning him,
INT: David indeed says as to him

Acts 2:34 V-PIA-3S
GRK: τοὺς οὐρανούς λέγει δὲ αὐτός
NAS: but he himself says: THE LORD
KJV: but he saith himself,
INT: the heavens he says however himself

Acts 7:48 V-PIA-3S
GRK: ὁ προφήτης λέγει
NAS: as the prophet says:
KJV: made with hands; as saith the prophet,
INT: the prophet says

Acts 7:49 V-PIA-3S
GRK: οἰκοδομήσετέ μοι λέγει Κύριος ἢ
NAS: WILL YOU BUILD FOR ME?' says the Lord,
KJV: will ye build me? saith the Lord: or
INT: will you build me says [the] Lord or

Acts 8:34 V-PIA-3S
GRK: ὁ προφήτης λέγει τοῦτο περὶ
INT: the prophet says this concerning

Acts 12:8 V-PIA-3S
GRK: οὕτως καὶ λέγει αὐτῷ Περιβαλοῦ
INT: so And he says to him Wrap around [you]

Acts 13:35 V-PIA-3S
GRK: ἐν ἑτέρῳ λέγει Οὐ δώσεις
NAS: He also says in another
KJV: Wherefore he saith also in
INT: in another [psalm] he says not You will let

Acts 15:17 V-PIA-3S
GRK: ἐπ' αὐτούς λέγει Κύριος ποιῶν
KJV: name is called, saith the Lord, who
INT: upon them says [the] Lord who does

Acts 21:11 V-PIA-3S
GRK: εἶπεν Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα
INT: said Thus says the Spirit

Acts 21:37 V-PIA-3S
GRK: ὁ Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ
NAS: into the barracks, he said to the commander,
KJV: the castle, he said unto the chief captain,
INT: Paul says to the chief captain

Romans 3:19 V-PIA-3S
GRK: ὁ νόμος λέγει τοῖς ἐν
NAS: the Law says, it speaks
KJV: the law saith, it saith
INT: the law says to those under

Romans 4:3 V-PIA-3S
GRK: ἡ γραφὴ λέγει Ἐπίστευσεν δὲ
NAS: does the Scripture say? ABRAHAM
KJV: For what saith the scripture?
INT: the Scripture says believed moreover

Romans 4:6 V-PIA-3S
GRK: καὶ Δαυὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν
NAS: also speaks of the blessing
KJV: also describeth the blessedness
INT: also David declares the blessednesss

Romans 9:15 V-PIA-3S
GRK: Μωυσεῖ γὰρ λέγει Ἐλεήσω ὃν
NAS: For He says to Moses, I WILL HAVE
KJV: For he saith to Moses,
INT: Moses indeed he says I will show mercy to whom

Romans 9:17 V-PIA-3S
GRK: λέγει γὰρ ἡ
NAS: For the Scripture says to Pharaoh,
KJV: the scripture saith unto Pharaoh,
INT: says indeed the

Romans 9:25 V-PIA-3S
GRK: τῷ Ὡσηὲ λέγει Καλέσω τὸν
NAS: As He says also in Hosea,
KJV: As he saith also in
INT: Hosea he says I will call that which [is]

Romans 10:6 V-PIA-3S
GRK: δικαιοσύνη οὕτως λέγει Μὴ εἴπῃς
NAS: on faith speaks as follows:
KJV: faith speaketh on this wise,
INT: righteousness thus speaks not You might say

Romans 10:8 V-PIA-3S
GRK: ἀλλὰ τί λέγει Ἐγγύς σου
NAS: But what does it say? THE WORD
KJV: But what saith it? The word is
INT: But what says it Near you

Romans 10:11 V-PIA-3S
GRK: λέγει γὰρ ἡ
NAS: For the Scripture says, WHOEVER
KJV: the scripture saith, Whosoever
INT: says indeed the

Romans 10:16 V-PIA-3S
GRK: Ἠσαίας γὰρ λέγει Κύριε τίς
NAS: for Isaiah says, LORD,
KJV: For Esaias saith, Lord, who
INT: Isaiah indeed says Lord who

Romans 10:19 V-PIA-3S
GRK: πρῶτος Μωυσῆς λέγει Ἐγὼ παραζηλώσω
NAS: Moses says, I WILL MAKE YOU JEALOUS
KJV: First Moses saith, I will provoke
INT: First Moses says I will provoke to jealousy

Romans 10:20 V-PIA-3S
GRK: ἀποτολμᾷ καὶ λέγει Εὑρέθην ἐν
NAS: is very bold and says, I WAS FOUND
KJV: and saith, I was found
INT: is very bold and says I was found by

Romans 10:21 V-PIA-3S
GRK: τὸν Ἰσραὴλ λέγει Ὅλην τὴν
NAS: But as for Israel He says, ALL
KJV: to Israel he saith, All day long
INT: Israel he says all the

Romans 11:2 V-PIA-3S
GRK: Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή
NAS: the Scripture says in [the passage about] Elijah,
KJV: what the scripture saith of Elias?
INT: Elijah what says the Scripture

Romans 11:4 V-PIA-3S
GRK: ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ
KJV: what saith the answer of God
INT: But what says to him the

Romans 11:9 V-PIA-3S
GRK: καὶ Δαυὶδ λέγει Γενηθήτω ἡ
NAS: And David says, LET THEIR TABLE
KJV: And David saith, Let their
INT: And David says Let be the

Romans 12:19 V-PIA-3S
GRK: ἐγὼ ἀνταποδώσω λέγει Κύριος
NAS: IS MINE, I WILL REPAY, says the Lord.
KJV: I will repay, saith the Lord.
INT: I will repay says [the] Lord

Romans 14:11 V-PIA-3S
GRK: Ζῶ ἐγώ λέγει Κύριος ὅτι
NAS: AS I LIVE, SAYS THE LORD,
KJV: [As] I live, saith the Lord,
INT: Live I says [the] Lord that

Romans 15:10 V-PIA-3S
GRK: καὶ πάλιν λέγει Εὐφράνθητε ἔθνη
NAS: Again he says, REJOICE, O GENTILES,
KJV: again he saith, Rejoice, ye
INT: And again it says Rejoice you Gentiles

Romans 15:12 V-PIA-3S
GRK: πάλιν Ἠσαίας λέγει Ἔσται ἡ
NAS: Isaiah says, THERE SHALL COME
KJV: Esaias saith, There shall be
INT: again Isaiah says There will be the

1 Corinthians 1:12 V-PIA-3S
GRK: ἕκαστος ὑμῶν λέγει Ἐγὼ μέν
NAS: that each one of you is saying, I am
KJV: every one of you saith, I am
INT: each of you says I indeed

1 Corinthians 9:8 V-PIA-3S
GRK: ταῦτα οὐ λέγει
NAS: also say these things?
KJV: a man? or saith not the law
INT: these things not says

1 Corinthians 9:10 V-PIA-3S
GRK: ἡμᾶς πάντως λέγει δι' ἡμᾶς
NAS: Or is He speaking altogether
KJV: Or saith he [it] altogether for
INT: us altogether says he [it] for sake of us

1 Corinthians 12:3 V-PIA-3S
GRK: θεοῦ λαλῶν λέγει ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ
NAS: of God says, Jesus
KJV: of God calleth Jesus
INT: of God speaking says accursed [is] Jesus

1 Corinthians 14:21 V-PIA-3S
GRK: εἰσακούσονταί μου λέγει Κύριος
NAS: THEY WILL NOT LISTEN TO ME, says the Lord.
KJV: hear me, saith the Lord.
INT: will they hear me says [the] Lord

1 Corinthians 14:34 V-PIA-3S
GRK: ὁ νόμος λέγει
NAS: as the Law also says.
KJV: as also saith the law.
INT: the law says

2 Corinthians 6:2 V-PIA-3S
GRK: λέγει γάρ Καιρῷ
NAS: for He says, AT THE ACCEPTABLE TIME
KJV: (For he saith, I have heard thee
INT: he says indeed In a time

2 Corinthians 6:17 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἀφορίσθητε λέγει Κύριος καὶ
NAS: AND BE SEPARATE, says the Lord.
KJV: be ye separate, saith the Lord,
INT: and be separated says [the] Lord and

2 Corinthians 6:18 V-PIA-3S
GRK: καὶ θυγατέρας λέγει Κύριος Παντοκράτωρ
NAS: and daughters to Me, Says the Lord
KJV: daughters, saith the Lord
INT: and daughters says [the] Lord Almighty

Galatians 3:16 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ οὐ λέγει Καὶ τοῖς
NAS: the promises were spoken to Abraham
KJV: the promises made. He saith not, And
INT: of him not he does say And

Galatians 4:30 V-PIA-3S
GRK: ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή
NAS: does the Scripture say? CAST
KJV: what saith the scripture?
INT: But what says the Scripture

Ephesians 4:8 V-PIA-3S
GRK: διὸ λέγει Ἀναβὰς εἰς
NAS: Therefore it says, WHEN HE ASCENDED
KJV: Wherefore he saith, When he ascended
INT: Therefore he says Having ascended up on

Ephesians 5:14 V-PIA-3S
GRK: διὸ λέγει Ἔγειρε ὁ
NAS: For this reason it says, Awake,
KJV: Wherefore he saith, Awake thou
INT: Therefore he says Awake [you] that

1 Timothy 4:1 V-PIA-3S
GRK: πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν
NAS: explicitly says that in later
KJV: the Spirit speaketh expressly,
INT: [the] Spirit expressly speaks that in

1 Timothy 5:18 V-PIA-3S
GRK: λέγει γὰρ ἡ
NAS: For the Scripture says, YOU SHALL NOT MUZZLE
KJV: the scripture saith, Thou shalt
INT: says indeed the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page