λέγετε
Englishman's Concordance
λέγετε (legete) — 29 Occurrences

Matthew 15:5 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ λέγετε Ὃς ἂν
NAS: But you say, 'Whoever says
KJV: But ye say, Whosoever shall say
INT: you moreover say whoever anyhow

Matthew 16:2 V-PIA-2P
GRK: Ὀψίας γενομένης λέγετε Εὐδία πυρράζει
INT: Evening having come you say Fair weather is red

Matthew 16:15 V-PIA-2P
GRK: τίνα με λέγετε εἶναι
NAS: to them, But who do you say that I am?
KJV: But whom say ye that I
INT: whom me do you pronounce to be

Matthew 23:30 V-PIA-2P
GRK: καὶ λέγετε Εἰ ἤμεθα
NAS: and say, 'If we had been
KJV: And say, If we had been
INT: and you say If we had been

Mark 7:11 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ λέγετε Ἐὰν εἴπῃ
NAS: but you say, 'If a man
KJV: But ye say, If a man
INT: you moreover say If say

Mark 8:29 V-PIA-2P
GRK: τίνα με λέγετε εἶναι ἀποκριθεὶς
NAS: them, But who do you say that I am?
KJV: And he saith unto them, But
INT: whom me do you pronounce to be having answered

Mark 14:71 V-PIA-2P
GRK: τοῦτον ὃν λέγετε
NAS: this man you are talking about!
KJV: man of whom ye speak.
INT: this whom you speak of

Mark 15:12 V-PIA-2P
GRK: ποιήσω ὃν λέγετε τὸν βασιλέα
NAS: with Him whom you call the King
INT: I should do to him you call the King

Luke 7:33 V-PIA-2P
GRK: οἶνον καὶ λέγετε Δαιμόνιον ἔχει
NAS: wine, and you say, 'He has
KJV: wine; and ye say, He hath a devil.
INT: wine and you say A demon he has

Luke 7:34 V-PIA-2P
GRK: πίνων καὶ λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος
NAS: and drinking, and you say, 'Behold,
KJV: and ye say, Behold
INT: drinking and you say Behold a man

Luke 9:20 V-PIA-2P
GRK: τίνα με λέγετε εἶναι Πέτρος
INT: whom me do you pronounce to be Peter

Luke 10:5 V-PMA-2P
GRK: οἰκίαν πρῶτον λέγετε Εἰρήνη τῷ
NAS: first say, 'Peace
KJV: first say, Peace
INT: house first say Peace to the

Luke 10:9 V-PMA-2P
GRK: ἀσθενεῖς καὶ λέγετε αὐτοῖς Ἤγγικεν
NAS: in it who are sick, and say to them, 'The kingdom
KJV: and say unto them,
INT: [the] sick and say to them Has drawn near

Luke 11:2 V-PMA-2P
GRK: Ὅταν προσεύχησθε λέγετε Πάτερ ἡμῶν
INT: When you pray say Father of us

Luke 11:18 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῦ ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ
NAS: stand? For you say that I cast
KJV: stand? because ye say that I cast out
INT: of him because you say by Beelzebul

Luke 12:54 V-PIA-2P
GRK: δυσμῶν εὐθέως λέγετε ὅτι Ὄμβρος
NAS: immediately you say, 'A shower
KJV: straightway ye say, There cometh
INT: [the] west immediately you say A shower

Luke 12:55 V-PIA-2P
GRK: νότον πνέοντα λέγετε ὅτι Καύσων
NAS: blowing, you say, It will be a hot
KJV: blow, ye say,
INT: a south wind [is] blowing you say Heat

Luke 17:10 V-PMA-2P
GRK: διαταχθέντα ὑμῖν λέγετε ὅτι Δοῦλοι
NAS: which are commanded you, say, 'We are unworthy
KJV: you, say,
INT: having been commanded you say servants

Luke 22:70 V-PIA-2P
GRK: ἔφη Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ
INT: he said You say that I

John 4:20 V-PIA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν
NAS: mountain, and you [people] say that in Jerusalem
KJV: and ye say, that in
INT: and you say that in

John 4:35 V-PIA-2P
GRK: οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι
NAS: Do you not say, 'There are yet
KJV: Say not ye,
INT: Not you say that yet

John 8:54 V-PIA-2P
GRK: ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς
NAS: Me, of whom you say, 'He is our God';
KJV: of whom ye say, that he is
INT: [of] whom you say that God

John 9:19 V-PIA-2P
GRK: ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς
NAS: your son, who you say was born blind?
KJV: who ye say was born blind?
INT: of whom you say that blind

John 9:41 V-PIA-2P
GRK: νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν
INT: since however you say We see

John 10:36 V-PIA-2P
GRK: κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς
NAS: do you say of Him, whom the Father
KJV: Say ye of him, whom
INT: world you do say You blaspheme

John 13:13 V-PIA-2P
GRK: καὶ καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ
KJV: Lord: and ye say well; for
INT: and rightly you say I am [so] indeed

Acts 13:15 V-PMA-2P
GRK: τὸν λαόν λέγετε
NAS: for the people, say it.
KJV: for the people, say on.
INT: the people speak

Galatians 4:21 V-PMA-2P
GRK: Λέγετέ μοι οἱ
NAS: Tell me, you who want to be under
KJV: Tell me, ye that desire
INT: Tell me you who

2 John 1:10 V-PMA-2P
GRK: αὐτῷ μὴ λέγετε
NAS: him into [your] house, and do not give him a greeting;
KJV: neither bid him
INT: to him not say

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page