λεγόμενος
Englishman's Concordance
λεγόμενος (legomenos) — 12 Occurrences

Matthew 1:16 V-PPM/P-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός
NAS: was born, who is called the Messiah.
KJV: Jesus, who is called Christ.
INT: Jesus who is called Christ

Matthew 10:2 V-PPM/P-NMS
GRK: Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ
NAS: Simon, who is called Peter,
KJV: Simon, who is called Peter, and
INT: Simon who is called Peter and

Matthew 26:14 V-PPM/P-NMS
GRK: δώδεκα ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης
NAS: of the twelve, named Judas
KJV: of the twelve, called Judas
INT: twelve who being called Judas Iscariot

Matthew 27:33 V-PPM/P-NMS
GRK: Κρανίου Τόπος λεγόμενος
NAS: which means Place
KJV: that is to say, a place of a skull,
INT: of a skull place called

Mark 15:7 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ
NAS: The man named Barabbas had been
KJV: there was [one] named Barabbas,
INT: moreover the [one] called Barabbas with

Luke 22:47 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ λεγόμενος Ἰούδας εἷς
NAS: a crowd [came], and the one called Judas,
KJV: and he that was called Judas,
INT: and he who was called Judas one

John 4:25 V-PPM/P-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός ὅταν
NAS: is coming (He who is called Christ);
KJV: cometh, which is called Christ: when
INT: is coming who is called Christ when

John 9:11 V-PPM/P-NMS
GRK: ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν
NAS: The man who is called Jesus
KJV: said, A man that is called Jesus made
INT: man called Jesus clay

John 11:16 V-PPM/P-NMS
GRK: Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς
INT: Thomas called Didymus to the

John 20:24 V-PPM/P-NMS
GRK: δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος οὐκ
NAS: of the twelve, called Didymus,
KJV: of the twelve, called Didymus, was
INT: twelve the [one] called Didymus not

John 21:2 V-PPM/P-NMS
GRK: Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος καὶ
NAS: and Thomas called Didymus,
KJV: and Thomas called Didymus, and
INT: Thomas called Didymus and

Colossians 4:11 V-PPM/P-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος οἱ
NAS: and [also] Jesus who is called Justus;
KJV: Jesus, which is called Justus, who
INT: Jesus called Justus the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page