εἶπαν
Englishman's Concordance
εἶπαν (eipan) — 95 Occurrences

Matthew 2:5 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἐν
NAS: They said to him, In Bethlehem
INT: moreover they said to him In

Matthew 9:3 V-AIA-3P
GRK: τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: of the scribes said to themselves,
INT: of the scribes said to themselves

Matthew 12:2 V-AIA-3P
GRK: Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ Ἰδοὺ
NAS: saw [this], they said to Him, Look,
INT: [the] Pharisees having seen said to him Behold

Matthew 13:10 V-AIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ Διὰ
NAS: came and said to Him, Why
INT: the disciples said to him because of

Matthew 15:34 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Ἑπτά καὶ
NAS: do you have? And they said, Seven,
INT: moreover they said Seven and

Matthew 16:14 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Οἱ μὲν
NAS: And they said, Some [say] John
INT: some moreover said some indeed

Matthew 17:24 V-AIA-3P
GRK: Πέτρῳ καὶ εἶπαν Ὁ διδάσκαλος
NAS: to Peter and said, Does your teacher
INT: to Peter and said the Teacher

Matthew 21:16 V-AIA-3P
GRK: καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις
NAS: and said to Him, Do You hear what
KJV: what these say? And Jesus
INT: and said to him Hear you

Matthew 21:27 V-AIA-3P
GRK: τῷ Ἰησοῦ εἶπαν Οὐκ οἴδαμεν
NAS: Jesus, they said, We do not know.
KJV: unto them, Neither tell I you
INT: Jesus they said not We know

Matthew 25:8 V-AIA-3P
GRK: ταῖς φρονίμοις εἶπαν Δότε ἡμῖν
NAS: The foolish said to the prudent,
INT: to the wise said Give us

Matthew 26:35 V-AIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ εἶπαν
NAS: the disciples said the same thing
INT: the disciples said

Matthew 26:61 V-AIA-3P
GRK: εἶπαν Οὗτος ἔφη
NAS: and said, This man stated,
INT: said This [man] said

Matthew 26:66 V-AIA-3P
GRK: δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἔνοχος θανάτου
INT: moreover having answered they said Deserving of death

Matthew 27:4 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Τί πρὸς
NAS: blood. But they said, What
INT: moreover they said What [is that] to

Matthew 27:6 V-AIA-3P
GRK: τὰ ἀργύρια εἶπαν Οὐκ ἔξεστιν
NAS: the pieces of silver and said, It is not lawful
INT: the pieces of silver said not It is lawful

Matthew 27:21 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Τὸν Βαραββᾶν
INT: And they said Barabbas

Mark 8:5 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Ἑπτά
NAS: do you have? And they said, Seven.
INT: and they said Seven

Mark 8:28 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες
NAS: They told Him, saying, John
INT: moreover they told him him saying

Mark 10:4 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Ἐπέτρεψεν Μωυσῆς
NAS: They said, Moses permitted
INT: and they said allowed Moses

Mark 10:37 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Δὸς
NAS: They said to Him, Grant
INT: and he said to him Give

Mark 10:39 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Δυνάμεθα
NAS: They said to Him, We are able.
INT: moreover they said to him We are able

Mark 11:6 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς
NAS: They spoke to them just as Jesus
INT: moreover they said to them as

Mark 12:7 V-AIA-3P
GRK: πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός
NAS: vine-growers said to one another,
INT: to themselves said This

Mark 12:16 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος
NAS: is this? And they said to Him, Caesar's.
INT: and they said to him Ceasar's

Mark 16:8 V-AIA-3P
GRK: οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ
NAS: had gripped them; and they said nothing
INT: to none nothing they spoke they were afraid indeed

Luke 1:61 V-AIA-3P
GRK: καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν
NAS: And they said to her, There is no one
INT: And they said to her

Luke 3:12 V-AIA-3P
GRK: βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν
NAS: to be baptized, and they said to him, Teacher,
INT: to be baptized and they said to him

Luke 5:33 V-AIA-3P
GRK: Οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν
NAS: And they said to Him, The disciples
INT: and they said to him

Luke 6:2 V-AIA-3P
GRK: τῶν Φαρισαίων εἶπαν Τί ποιεῖτε
NAS: of the Pharisees said, Why
INT: of the Pharisees said Why do you

Luke 7:20 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἄνδρες εἶπαν Ἰωάννης ὁ
NAS: came to Him, they said, John
KJV: unto thee, saying, Art thou
INT: the men said John the

Luke 9:12 V-AIA-3P
GRK: οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ Ἀπόλυσον
NAS: came and said to Him, Send
INT: the twelve said to him Dismiss

Luke 9:13 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν
INT: but they said not There are

Luke 9:19 V-AIA-3P
GRK: δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάννην τὸν
NAS: They answered and said, John
INT: and having answered they said John the

Luke 9:54 V-AIA-3P
GRK: καὶ Ἰωάννης εἶπαν Κύριε θέλεις
NAS: saw [this], they said, Lord,
INT: and John said Lord will you [that]

Luke 17:5 V-AIA-3P
GRK: Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι
NAS: The apostles said to the Lord,
INT: And said the apostles

Luke 18:26 V-AIA-3P
GRK: εἶπαν δὲ οἱ
NAS: They who heard it said, Then who
INT: said moreover the [ones]

Luke 19:25 V-AIA-3P
GRK: καὶ εἶπαν αὐτῷ Κύριε
NAS: And they said to him, 'Master, he has
INT: And they said to him Lord

Luke 19:33 V-AIA-3P
GRK: τὸν πῶλον εἶπαν οἱ κύριοι
NAS: its owners said to them, Why
INT: the colt said the masters

Luke 19:34 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν ὅτι Ὁ
NAS: They said, The Lord has
INT: and they said The

Luke 19:39 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν
NAS: in the crowd said to Him, Teacher,
INT: the crowd said to him

Luke 20:2 V-AIA-3P
GRK: καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς
NAS: and they spoke, saying to Him, Tell
KJV: unto him, saying, Tell us,
INT: and spoke saying to

Luke 20:16 V-AIA-3P
GRK: ἀκούσαντες δὲ εἶπαν Μὴ γένοιτο
NAS: they heard it, they said, May it never
INT: having heard [it] moreover they said never may it be

Luke 20:24 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Καίσαρος
NAS: does it have? They said, Caesar's.
INT: and they said Ceasar's

Luke 20:39 V-AIA-3P
GRK: τῶν γραμματέων εἶπαν Διδάσκαλε καλῶς
NAS: answered and said, Teacher,
INT: of the scribes said Teacher well

Luke 22:9 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ποῦ
NAS: They said to Him, Where do You want
INT: moreover they said to him Where

Luke 22:35 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Οὐθενός
INT: and they said Nothing

Luke 22:38 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Κύριε ἰδοὺ
NAS: They said, Lord, look,
INT: and they said Lord behold

Luke 22:49 V-AIA-3P
GRK: τὸ ἐσόμενον εἶπαν Κύριε εἰ
NAS: what was going to happen, they said, Lord,
INT: what was about to happen said Lord if

Luke 22:70 V-AIA-3P
GRK: εἶπαν δὲ πάντες
NAS: And they all said, Are You the Son
KJV: them, Ye say that I
INT: they said moreover all

Luke 22:71 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Τί ἔτι
NAS: Then they said, What further
INT: and they said What any more

Luke 24:5 V-AIA-3P
GRK: τὴν γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς
NAS: to the ground, [the men] said to them, Why
INT: the ground they said to them

Luke 24:19 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Τὰ
INT: moreover he said to him The things

Luke 24:32 V-AIA-3P
GRK: καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους
NAS: They said to one another,
INT: And they said to one another

John 1:22 V-AIA-3P
GRK: εἶπαν οὖν αὐτῷ
NAS: Then they said to him, Who
KJV: us. What sayest thou of thyself?
INT: They said therefore to him

John 1:25 V-AIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί
NAS: They asked him, and said to him, Why
INT: him and said to him Why

John 1:38 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ ῥαββί
NAS: do you seek? They said to Him, Rabbi
KJV: (which is to say, being interpreted,
INT: and they said to him Rabbi

John 2:18 V-AIA-3P
GRK: Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί
NAS: The Jews then said to Him, What sign
INT: Jews and said to him What

John 2:20 V-AIA-3P
GRK: εἶπαν οὖν οἱ
NAS: then said, It took forty-six
INT: Said therefore the

John 3:26 V-AIA-3P
GRK: Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ ῥαββί
NAS: to John and said to him, Rabbi,
INT: John and said to him Rabbi

John 4:52 V-AIA-3P
GRK: κομψότερον ἔσχεν εἶπαν οὖν αὐτῷ
NAS: Then they said to him, Yesterday
INT: better he got they said Therefore to him

John 6:60 V-AIA-3P
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν Σκληρός ἐστιν
NAS: when they heard [this] said, This
INT: disciples of him said Hard is

John 7:52 V-AIA-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Μὴ
INT: They answered and said to him not

John 8:39 V-AIA-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Ὁ
NAS: They answered and said to Him, Abraham
KJV: father. Jesus saith unto them, If
INT: They answered and said to him the

John 8:41 V-AIA-3P
GRK: πατρὸς ὑμῶν εἶπαν οὖν αὐτῷ
NAS: of your father. They said to Him, We were not born
INT: father of you They said then to him

John 8:48 V-AIA-3P
GRK: Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ Οὐ
NAS: answered and said to Him, Do we not say
KJV: said unto him, Say we not
INT: Jews and said to him Not

John 9:12 V-AIA-3P
GRK: καὶ εἶπαν αὐτῷ Ποῦ
NAS: They said to him, Where
KJV: is he? He said, I know not.
INT: and They said to him Where

John 9:20 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ εἶπαν Οἴδαμεν ὅτι
NAS: answered them and said, We know
INT: of him and said We know that

John 9:22 V-AIA-3P
GRK: ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς
NAS: His parents said this because
INT: These things said the parents

John 9:23 V-AIA-3P
GRK: γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι Ἡλικίαν
NAS: his parents said, He is of age;
INT: parents of him said age

John 9:24 V-AIA-3P
GRK: τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ Δὸς
NAS: blind, and said to him, Give
INT: blind and said to him Give

John 9:34 V-AIA-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἐν
INT: They answered and said to him In

John 11:12 V-AIA-3P
GRK: εἶπαν οὖν οἱ
NAS: then said to Him, Lord,
INT: Said Therefore the

John 11:37 V-AIA-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν εἶπαν Οὐκ ἐδύνατο
NAS: But some of them said, Could not this
INT: of them said not Was able

John 11:46 V-AIA-3P
GRK: Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ
NAS: to the Pharisees and told them the things which
INT: Pharisees and told them what

John 12:19 V-AIA-3P
GRK: οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς
NAS: the Pharisees said to one another,
INT: Therefore [the] Pharisees said among themselves

John 16:17 V-AIA-3P
GRK: Εἶπαν οὖν ἐκ
NAS: then said to one another,
KJV: that he saith unto us,
INT: said some therefore of

John 18:7 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Ἰησοῦν τὸν
NAS: do you seek? And they said, Jesus
INT: and they said Jesus of

John 18:30 V-AIA-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰ
NAS: They answered and said to him, If
INT: They answered and said to him If

John 19:24 V-AIA-3P
GRK: εἶπαν οὖν πρὸς
NAS: So they said to one another,
KJV: which saith, They parted
INT: They said therefore to

Acts 1:11 V-AIA-3P
GRK: οἳ καὶ εἶπαν Ἄνδρες Γαλιλαῖοι
NAS: They also said, Men of Galilee,
INT: who also said Men Galileans

Acts 1:24 V-AIA-3P
GRK: καὶ προσευξάμενοι εἶπαν Σὺ κύριε
NAS: And they prayed and said, You, Lord,
INT: And having prayed they said You Lord

Acts 4:23 V-AIA-3P
GRK: οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν
NAS: and the elders had said to them.
INT: the elders said

Acts 4:24 V-AIA-3P
GRK: θεὸν καὶ εἶπαν Δέσποτα σὺ
NAS: with one accord and said, O Lord,
INT: God and said Sovereign Lord you who

Acts 5:29 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἀπόστολοι εἶπαν Πειθαρχεῖν δεῖ
INT: the apostles said To obey it is necessary

Acts 6:2 V-AIA-3P
GRK: τῶν μαθητῶν εἶπαν Οὐκ ἀρεστόν
NAS: of the disciples and said, It is not desirable
INT: of the disciples said Not pleasing

Acts 10:22 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης
NAS: They said, Cornelius, a centurion,
INT: and they said Cornelius a centurion

Acts 12:15 V-AIA-3P
GRK: πρὸς αὐτὴν εἶπαν Μαίνῃ ἡ
NAS: They said to her, You are out of your mind!
KJV: even so. Then said they, It is his
INT: to her they said You are mad

Acts 13:46 V-AIA-3P
GRK: ὁ Βαρνάβας εἶπαν Ὑμῖν ἦν
NAS: spoke out boldly and said, It was necessary
INT: Barnabas said To you was

Acts 16:20 V-AIA-3P
GRK: τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν Οὗτοι οἱ
NAS: them to the chief magistrates, they said, These
INT: to the magistrates said These

Acts 16:31 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Πίστευσον ἐπὶ
NAS: They said, Believe in the Lord
INT: and they said Believe on

Acts 17:32 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Ἀκουσόμεθά σου
NAS: but others said, We shall hear
INT: some however said We will hear you

Acts 19:3 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ εἶπαν Εἰς τὸ
INT: and they said Into the

Acts 23:4 V-AIA-3P
GRK: δὲ παρεστῶτες εἶπαν Τὸν ἀρχιερέα
NAS: But the bystanders said, Do you revile
INT: moreover stood by said The high priest

Acts 23:14 V-AIA-3P
GRK: τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν
NAS: and the elders and said, We have bound
INT: the elders said With an oath we have bound

Acts 28:21 V-AIA-3P
GRK: πρὸς αὐτὸν εἶπαν Ἡμεῖς οὔτε
NAS: They said to him, We have neither
INT: to him they said We neither

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λατρεύουσιν — 2 Occ.
λατρεύσεις — 2 Occ.
λατρεύσουσίν — 2 Occ.
λάχανα — 1 Occ.
λαχάνων — 2 Occ.
λάχανον — 1 Occ.
Λεγιὼν — 2 Occ.
λεγιῶνα — 1 Occ.
λεγιῶνας — 1 Occ.
εἶπα — 3 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page