εἰπεῖν
Englishman's Concordance
εἰπεῖν (eipein) — 16 Occurrences

Matthew 9:5 V-ANA
GRK: ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφίενταί σου
INT: is easier to say Have been forgiven you [your]

Matthew 9:5 V-ANA
GRK: ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε καὶ
INT: sins or to say Arise and

Mark 2:9 V-ANA
GRK: ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ
INT: is easier to say to the paralytic

Mark 2:9 V-ANA
GRK: ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν ἔγειρε καὶ
INT: sins or to say Arise and

Luke 5:14 V-ANA
GRK: αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπελθὼν
INT: him no one to tell but having gone

Luke 5:23 V-ANA
GRK: ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφέωνταί σοι
INT: is easier to say Have been forgiven you

Luke 5:23 V-ANA
GRK: σου ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε καὶ
INT: of you or to say Arise and

Luke 7:40 V-ANA
GRK: σοί τι εἰπεῖν ὁ δέ
INT: to you something to say and

Luke 8:56 V-ANA
GRK: αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός
INT: them no one to tell what had happened

Luke 12:12 V-ANA
GRK: ἃ δεῖ εἰπεῖν
INT: what it behoves [you] to say

Luke 14:17 V-ANA
GRK: τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις
INT: of the supper to say to those who had been invited

Acts 2:29 V-ANA
GRK: ἀδελφοί ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας
INT: brothers it is permitted [me] to speak with freedom

Acts 21:37 V-ANA
GRK: ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι πρὸς
INT: Is it permitted to me to say something to

1 Corinthians 12:3 V-ANA
GRK: οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ
INT: no one can say Lord Jesus

1 Corinthians 12:21 V-ANA
GRK: ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί
INT: the eye to say to the hand

Hebrews 7:9 V-ANA
GRK: ὡς ἔπος εἰπεῖν δι' Ἀβραὰμ
INT: so a word to speak through Abraham

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page