εἴρηκα
Englishman's Concordance
εἴρηκα (eirēka) — 4 Occurrences

John 6:65 V-RIA-1S
GRK: Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι
KJV: Therefore said I unto you,
INT: because of this have I said to you that

John 14:29 V-RIA-1S
GRK: καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν
KJV: And now I have told you before
INT: And now I have told you before

John 15:15 V-RIA-1S
GRK: ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους ὅτι
KJV: doeth: but I have called you friends;
INT: you however I have called friends for

Revelation 7:14 V-RIA-1S
GRK: καὶ εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ
KJV: And I said unto him, Sir,
INT: And I said to him Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page