εἰρήκασιν
Englishman's Concordance
εἰρήκασιν (eirēkasin) — 1 Occurrence

Acts 17:28 V-RIA-3P
GRK: ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν Τοῦ γὰρ
KJV: own poets have said, For we are
INT: you poets have said of the indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page