ἐροῦμεν
Englishman's Concordance
ἐροῦμεν (eroumen) — 7 Occurrences

Romans 3:5 V-FIA-1P
GRK: συνίστησιν τί ἐροῦμεν μὴ ἄδικος
KJV: of God, what shall we say? [Is] God
INT: commends what will we say [is] unrighteous

Romans 4:1 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι Ἀβραὰμ
KJV: What shall we say then that Abraham
INT: What then will we say discovered Abraham

Romans 6:1 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν ἐπιμένωμεν τῇ
KJV: What shall we say then?
INT: What then will we say Shall we continue

Romans 7:7 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν ὁ νόμος
KJV: What shall we say then? [Is] the law
INT: What then will we say [Is] the law

Romans 8:31 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα
KJV: shall we then say to these things?
INT: What then will we say to these things

Romans 9:14 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν μὴ ἀδικία
KJV: What shall we say then?
INT: What then will we say not injustice

Romans 9:30 V-FIA-1P
GRK: Τί οὖν ἐροῦμεν ὅτι ἔθνη
KJV: What shall we say then? That
INT: What then will we say That Gentiles

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page