Εἴρηται
Englishman's Concordance
Εἴρηται (Eirētai) — 1 Occurrence

Luke 4:12 V-RIM/P-3S
GRK: Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται Οὐκ ἐκπειράσεις
INT: Jesus It has been said not You will test

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page