εἰρηκότος
Englishman's Concordance
εἰρηκότος (eirēkotos) — 1 Occurrence

Matthew 26:75 V-RPA-GNS
GRK: ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι Πρὶν
KJV: of Jesus, which said unto him, Before
INT: word of Jesus who had said Before [the]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page