ἐρεῖς
Englishman's Concordance
ἐρεῖς (ereis) — 4 Occurrences

Matthew 7:4 V-FIA-2S
GRK: ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ
KJV: Or how wilt thou say to thy brother,
INT: Or how will you say to the brother

Acts 23:5 V-FIA-2S
GRK: σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς
KJV: Thou shalt not speak evil of the ruler
INT: of you not you will speak of evil

Romans 9:19 V-FIA-2S
GRK: Ἐρεῖς μοι οὖν
KJV: Thou wilt say then unto me,
INT: You will say to me then

Romans 11:19 V-FIA-2S
GRK: ἐρεῖς οὖν Ἐξεκλάσθησαν
KJV: Thou wilt say then, The branches
INT: You will say then Were broken out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page