ἐρρέθη
Englishman's Concordance
ἐρρέθη (errethē) — 10 Occurrences

Matthew 5:21 V-AIP-3S
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις
INT: You have heard that it was said to the ancients

Matthew 5:27 V-AIP-3S
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Οὐ μοιχεύσεις
INT: You have heard that it was said not You will commit adultery

Matthew 5:31 V-AIP-3S
GRK: Ἐρρέθη δέ Ὃς
INT: It was said moreover whoever

Matthew 5:33 V-AIP-3S
GRK: ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις
INT: you have heard that it was said to the ancients

Matthew 5:38 V-AIP-3S
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ
INT: You have heard that it was said Eye for

Matthew 5:43 V-AIP-3S
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ἀγαπήσεις τὸν
INT: You have heard that it was said You will love

Romans 9:12 V-AIP-3S
GRK: τοῦ καλοῦντος ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι
INT: him who calls it was said to her

Romans 9:26 V-AIP-3S
GRK: τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ
INT: place where it was said to them Not

Revelation 6:11 V-AIP-3S
GRK: λευκή καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα
INT: white and it was said to them that

Revelation 9:4 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα
INT: and it was said to them that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page