εἴρηκέν
Englishman's Concordance
εἴρηκέν (eirēken) — 8 Occurrences

John 12:50 V-RIA-3S
GRK: λαλῶ καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ
KJV: even as the Father said unto me, so
INT: speak as has said to me the

Acts 13:34 V-RIA-3S
GRK: διαφθοράν οὕτως εἴρηκεν ὅτι Δώσω
KJV: to corruption, he said on this wise,
INT: decay thus he spoke I will give

2 Corinthians 12:9 V-RIA-3S
GRK: καὶ εἴρηκέν μοι Ἀρκεῖ
KJV: And he said unto me, My
INT: And he said to me suffices

Hebrews 1:13 V-RIA-3S
GRK: τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε Κάθου
KJV: of the angels said he at any time,
INT: of the angels said he ever Sit

Hebrews 4:3 V-RIA-3S
GRK: πιστεύσαντες καθὼς εἴρηκεν Ὡς ὤμοσα
KJV: rest, as he said, As I have sworn
INT: having believed as he has said So I swore

Hebrews 4:4 V-RIA-3S
GRK: εἴρηκεν γάρ που
KJV: For he spake in a certain place of
INT: he has said indeed somewhere

Hebrews 10:9 V-RIA-3S
GRK: τότε εἴρηκεν Ἰδοὺ ἥκω
KJV: Then said he, Lo, I come
INT: then he said Behold I come

Hebrews 13:5 V-RIA-3S
GRK: αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ μή
KJV: for he hath said, I will never leave
INT: himself indeed has said never not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page