ἐρῶ
Englishman's Concordance
ἐρῶ (erō) — 8 Occurrences

Matthew 13:30 V-FIA-1S
GRK: τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς
KJV: of harvest I will say to the reapers,
INT: of the harvest I will say to the harvesters

Matthew 21:24 V-FIA-1S
GRK: κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ
KJV: me, I in like wise will tell you by
INT: I also to you will say by what

Mark 11:29 V-FIA-1S
GRK: μοι καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν
KJV: me, and I will tell you by
INT: me and I will tell you by

Luke 12:19 V-FIA-1S
GRK: καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ
KJV: And I will say to my soul,
INT: and I will say to the soul

Luke 15:18 V-FIA-1S
GRK: μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ
KJV: father, and will say unto him, Father,
INT: of me and I will say to him Father

2 Corinthians 12:6 V-FIA-1S
GRK: ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ φείδομαι δέ
KJV: a fool; for I will say the truth: but
INT: for truth indeed I will say I refrain however

Philippians 4:4 V-FIA-1S
GRK: πάντοτε πάλιν ἐρῶ χαίρετε
KJV: alway: [and] again I say, Rejoice.
INT: always again I will say rejoice

Revelation 17:7 V-FIA-1S
GRK: ἐθαύμασας ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ
KJV: I will tell thee
INT: did you wonder I will tell you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page