ἐποίησαν
Englishman's Concordance
ἐποίησαν (epoiēsan) — 15 Occurrences

Matthew 17:12 V-AIA-3P
GRK: αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ
NAS: and they did not recognize him, but did to him whatever
KJV: not, but have done unto him
INT: him but did to him

Matthew 20:12 V-AIA-3P
GRK: μίαν ὥραν ἐποίησαν καὶ ἴσους
NAS: last men have worked [only] one
KJV: last have wrought [but] one
INT: one hour have worked and equal

Matthew 21:36 V-AIA-3P
GRK: πρώτων καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως
NAS: than the first; and they did the same thing
KJV: and they did unto them
INT: first and they did to them in like manner

Matthew 26:19 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ
NAS: The disciples did as Jesus
KJV: And the disciples did as Jesus
INT: And did the disciples

Matthew 28:15 V-AIA-3P
GRK: τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν
NAS: the money and did as they had been instructed;
KJV: the money, and did as
INT: the money they did as they were taught

Mark 6:30 V-AIA-3P
GRK: πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα
NAS: to Him all that they had done and taught.
KJV: both what they had done, and what
INT: all things what they had done and what

Mark 9:13 V-AIA-3P
GRK: ἐλήλυθεν καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα
NAS: come, and they did to him whatever
KJV: and they have done unto him
INT: has come and they did to him whatever

Luke 9:10 V-AIA-3P
GRK: αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν Καὶ παραλαβὼν
NAS: to Him of all that they had done. Taking
KJV: all that they had done. And
INT: to him whatever they had done And having taken

Luke 9:15 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ
NAS: They did so, and had them all
KJV: And they did so, and
INT: And they did so and

John 12:2 V-AIA-3P
GRK: ἐποίησαν οὖν αὐτῷ
NAS: So they made Him a supper there,
KJV: There they made him a supper;
INT: They made therefore him

John 12:16 V-AIA-3P
GRK: καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ
NAS: were written of Him, and that they had done these things
KJV: and [that] they had done these things
INT: and these things they did to him

John 19:23 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη
NAS: His outer garments and made four
KJV: garments, and made four parts,
INT: of him and made four parts

John 19:24 V-AIA-3P
GRK: στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν
KJV: therefore the soldiers did.
INT: soldiers these things did

Acts 8:2 V-AIA-3P
GRK: εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν
NAS: Stephen, and made loud
KJV: [to his burial], and made great
INT: devout and made lamentation great

Acts 11:30 V-AIA-3P
GRK: ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς
NAS: And this they did, sending
KJV: Which also they did, and sent it to
INT: which also they did having sent [it] to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
πνικτῶν — 1 Occ.
πνικτὸν — 1 Occ.
πνικτοῦ — 1 Occ.
πνοὴν — 1 Occ.
πνοῆς — 1 Occ.
ποδήρη — 1 Occ.
πόθεν — 29 Occ.
ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page