ποιῆσαι
Englishman's Concordance
ποιῆσαι (poiēsai) — 47 Occurrences

Matthew 5:36 V-ANA
GRK: τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν
NAS: for you cannot make one
KJV: thou canst not make one hair
INT: hair white to make or black

Matthew 9:28 V-ANA
GRK: δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι λέγουσιν αὐτῷ
NAS: that I am able to do this?
KJV: that I am able to do this? They said
INT: I am able this to do They say to him

Matthew 20:15 V-ANA
GRK: ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς
NAS: Is it not lawful for me to do what
KJV: lawful for me to do what I will
INT: what I will to do with that which [is]

Matthew 23:15 V-ANA
GRK: τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον
NAS: on sea and land to make one proselyte;
KJV: and land to make one proselyte,
INT: the dry [land] to make one convert

Matthew 23:23 V-ANA
GRK: δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ
NAS: are the things you should have done without
KJV: ought ye to have done, and not
INT: moreover it behoved [you] to do and those [others] not

Mark 6:5 V-ANA
GRK: ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν
NAS: And He could do no miracle
KJV: he could there do no mighty work,
INT: he was able there to do not any work of power

Mark 7:12 V-ANA
GRK: αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ
NAS: permit him to do anything
KJV: him no more to do ought for his
INT: him anything to do for the father

Mark 14:7 V-ANA
GRK: πάντοτε εὖ ποιῆσαι ἐμὲ δὲ
NAS: you can do good
KJV: ye will ye may do them good:
INT: always good to do me however

Mark 15:15 V-ANA
GRK: τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς
NAS: Wishing to satisfy the crowd, Pilate
INT: that which [was] satisfactory to do released to them

Luke 1:72 V-ANA
GRK: ποιῆσαι ἔλεος μετὰ
NAS: To show mercy toward
KJV: To perform the mercy [promised] to
INT: to fulfill mercy toward

Luke 2:27 V-ANA
GRK: Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ
NAS: Jesus, to carry out for Him the custom
KJV: the child Jesus, to do for him
INT: Jesus the [thing] they might do them according to

Luke 5:34 V-ANA
GRK: αὐτῶν ἐστὶν ποιῆσαι νηστεῦσαι
NAS: to them, You cannot make the attendants
KJV: Can ye make the children
INT: them is to make to fast

Luke 11:42 V-ANA
GRK: δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ
NAS: you should have done without
KJV: ought ye to have done, and not
INT: also it behoved [you] to do and those not

Luke 12:4 V-ANA
GRK: περισσότερόν τι ποιῆσαι
NAS: no more that they can do.
KJV: no more that they can do.
INT: more abundantly anything to do

Luke 17:10 V-ANA
GRK: ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν
NAS: slaves; we have done [only] that which
KJV: we have done that which
INT: that which we were bound to do we have done

John 11:37 V-ANA
GRK: τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ
NAS: man, have kept this man
KJV: of the blind, have caused that
INT: of the blind [man] to have caused that also

Acts 4:28 V-ANA
GRK: ποιῆσαι ὅσα ἡ
NAS: to do whatever Your hand
KJV: For to do whatsoever thy
INT: to do whatever the

Acts 5:34 V-ANA
GRK: τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι
NAS: and gave orders to put the men
KJV: and commanded to put the apostles
INT: the apostles to put

Acts 7:44 V-ANA
GRK: τῷ Μωυσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ
NAS: directed [him] to make it according
KJV: unto Moses, that he should make it
INT: to Moses to make it according to

Acts 18:21 V-ANA
GRK: τὴν ἐρχομενην ποιῆσαι εἰς Ἰεροσόλυμα
KJV: by all means keep this feast
INT: coming to keep at Jerusalem

Acts 22:10 V-ANA
GRK: τέτακταί σοι ποιῆσαι
NAS: that has been appointed for you to do.'
KJV: are appointed for thee to do.
INT: it has been appointed you to do

Acts 26:28 V-ANA
GRK: πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι
NAS: you will persuade me to become a Christian.
INT: you persuade a Christian to become

Romans 4:21 V-ANA
GRK: ἐστιν καὶ ποιῆσαι
KJV: able also to perform.
INT: he is also to do

Romans 9:21 V-ANA
GRK: αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν
NAS: over the clay, to make from the same
KJV: lump to make one vessel unto
INT: same lump to make one certainly

2 Corinthians 8:10 V-ANA
GRK: μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ
NAS: not only to do [this], but also
KJV: not only to do, but also
INT: only the doing but also

2 Corinthians 8:11 V-ANA
GRK: καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε ὅπως
NAS: But now finish doing it also, so
KJV: perform the doing [of it]; that
INT: also the doing complete so that

2 Corinthians 13:7 V-ANA
GRK: θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν
NAS: we pray to God that you do no wrong;
KJV: ye should do that which is honest,
INT: God [that] not may do you evil

Galatians 2:10 V-ANA
GRK: αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι
NAS: I also was eager to do.
KJV: also was forward to do.
INT: the same this to do

Galatians 3:10 V-ANA
GRK: νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά
NAS: OF THE LAW, TO PERFORM THEM.
KJV: the book of the law to do them.
INT: law to do them

Galatians 5:3 V-ANA
GRK: τὸν νόμον ποιῆσαι
NAS: that he is under obligation to keep the whole
KJV: he is a debtor to do the whole law.
INT: the law to do

Ephesians 3:20 V-ANA
GRK: ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν
NAS: to Him who is able to do far more abundantly
KJV: unto him that is able to do exceeding
INT: above all things to do exceedingly above what

Philemon 1:14 V-ANA
GRK: οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι ἵνα μὴ
NAS: I did not want to do anything,
KJV: mind would I do nothing; that
INT: nothing I wished to do that not

Hebrews 10:7 V-ANA
GRK: ἐμοῦ τοῦ ποιῆσαι ὁ θεός
NAS: IT IS WRITTEN OF ME) TO DO YOUR WILL,
KJV: of me,) to do thy will,
INT: me to do O God

Hebrews 10:9 V-ANA
GRK: ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά
NAS: I HAVE COME TO DO YOUR WILL.
KJV: Lo, I come to do thy will,
INT: I come to do the will

Hebrews 13:19 V-ANA
GRK: παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχιον
NAS: [you] all the more to do this,
KJV: [you] the rather to do this,
INT: I exhort [you] this to do that more quickly

Hebrews 13:21 V-ANA
GRK: εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα
NAS: good thing to do His will,
KJV: work to do his will,
INT: for to do the will

James 3:12 V-ANA
GRK: συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄμπελος
NAS: my brethren, produce olives,
KJV: brethren, bear olive berries?
INT: a fig tree olives to produce or a vine

James 3:12 V-ANA
GRK: ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ
NAS: or a vine produce figs? Nor
KJV: fountain both yield salt
INT: salt fresh to produce water

Jude 1:15 V-ANA
GRK: ποιῆσαι κρίσιν κατὰ
NAS: to execute judgment upon all,
KJV: To execute judgment upon
INT: to execute judgment against

Revelation 12:17 V-ANA
GRK: καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ
NAS: and went off to make war
KJV: and went to make war with
INT: and went to make war with

Revelation 13:5 V-ANA
GRK: αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα
NAS: and authority to act for forty-two
KJV: unto him to continue forty
INT: to it authority to act months forty

Revelation 13:7 V-ANA
GRK: ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ
NAS: given to him to make war
KJV: it was given unto him to make war with
INT: was given to it to make war with

Revelation 13:14 V-ANA
GRK: ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ
NAS: it was given him to perform in the presence
KJV: had power to do in the sight
INT: it was given to it to work before the

Revelation 13:14 V-ANA
GRK: τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ
NAS: on the earth to make an image
KJV: the earth, that they should make an image
INT: the earth to make an image to the

Revelation 17:17 V-ANA
GRK: καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην
NAS: it in their hearts to execute His purpose
KJV: their hearts to fulfil his will,
INT: hearts of them to do the mind

Revelation 17:17 V-ANA
GRK: αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην
NAS: His purpose by having a common
KJV: will, and to agree, and give
INT: of him and to do one mind

Revelation 19:19 V-ANA
GRK: αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον
NAS: assembled to make war
KJV: gathered together to make war
INT: of them gathered together to make war

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page