ποιῶν
Englishman's Concordance
ποιῶν (poiōn) — 27 Occurrences

Matthew 7:21 V-PPA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα
NAS: of heaven, but he who does the will
KJV: but he that doeth the will
INT: but he who does the will

Matthew 7:26 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται
NAS: of Mine and does not act on them, will be like
KJV: of mine, and doeth them not,
INT: and not does do them he will be likened

Luke 6:47 V-PPA-NMS
GRK: λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς ὑποδείξω
NAS: My words and acts on them, I will show
KJV: sayings, and doeth them, I will shew
INT: words and doing them I will show

John 3:21 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν
NAS: But he who practices the truth comes
KJV: But he that doeth truth cometh
INT: the [one who] however practices the truth

John 5:18 V-PPA-NMS
GRK: ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ
NAS: His own Father, making Himself equal
KJV: was his Father, making himself equal
INT: equal himself making to God

John 8:34 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν
NAS: to you, everyone who commits sin
KJV: Whosoever committeth sin is
INT: everyone that practices the sin

John 18:30 V-PPA-NMS
GRK: οὗτος κακὸν ποιῶν οὐκ ἄν
INT: he an evildoer make not anyhow

John 19:12 V-PPA-NMS
GRK: βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ
NAS: everyone who makes himself
KJV: whosoever maketh himself
INT: king himself making speaks against

Acts 10:2 V-PPA-NMS
GRK: οἴκῳ αὐτοῦ ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς
NAS: his household, and gave many
KJV: house, which gave much alms
INT: house of him both doing alms much

Acts 15:17 V-PPA-NMS
GRK: λέγει Κύριος ποιῶν ταῦτα
KJV: the Lord, who doeth all these things.
INT: says [the] Lord who does these things

Acts 19:24 V-PPA-NMS
GRK: ὀνόματι ἀργυροκόπος ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς
NAS: a silversmith, who made silver
KJV: a silversmith, which made silver
INT: by name a silversmith making shrines silver

Romans 2:3 V-PPA-NMS
GRK: πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά ὅτι
NAS: such things and do the same
KJV: such things, and doest the same, that
INT: do and practice them [yourself] that

Romans 3:12 V-PPA-NMS
GRK: ἔστιν ὁ ποιῶν χρηστότητα οὐκ
NAS: THERE IS NONE WHO DOES GOOD,
KJV: there is none that doeth good, no, not
INT: there is who is practicing good none

Romans 12:20 V-PPA-NMS
GRK: τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς
NAS: FOR IN SO DOING YOU WILL HEAP
KJV: for in so doing thou shalt heap coals
INT: this for doing coals of fire

Ephesians 2:15 V-PPA-NMS
GRK: καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην
NAS: new man, [thus] establishing peace,
KJV: new man, [so] making peace;
INT: new man making peace

1 Timothy 4:16 V-PPA-NMS
GRK: τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν
NAS: in these things, for as you do this
KJV: in them: for in doing this thou shalt
INT: this indeed doing both yourself

1 Timothy 5:21 V-PPA-NMS
GRK: προκρίματος μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν
NAS: bias, doing nothing
KJV: preferring one before another, doing nothing
INT: prejudice nothing doing by partiality

Hebrews 1:7 V-PPA-NMS
GRK: λέγει Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους
NAS: He says, WHO MAKES HIS ANGELS
KJV: he saith, Who maketh his
INT: he says Who makes the angels

Hebrews 13:21 V-PPA-NMS
GRK: θέλημα αὐτοῦ ποιῶν ἐν ἡμῖν
NAS: His will, working in us that which is pleasing
KJV: his will, working in you
INT: will of him doing in us

1 John 2:17 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα
NAS: and [also] its lusts; but the one who does the will
KJV: but he that doeth the will
INT: he who moreover does the will

1 John 2:29 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην
NAS: also who practices righteousness
KJV: every one that doeth righteousness
INT: everyone who practices righteousness

1 John 3:4 V-PPA-NMS
GRK: Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν
NAS: Everyone who practices sin also
KJV: Whosoever committeth sin transgresseth
INT: Everyone that practices sin

1 John 3:7 V-PPA-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην
NAS: deceives you; the one who practices righteousness
KJV: you: he that doeth righteousness
INT: you he that practices righteousness

1 John 3:8 V-PPA-NMS
GRK: ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν
NAS: the one who practices sin
KJV: He that committeth sin is
INT: He that practices sin

1 John 3:10 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ
NAS: anyone who does not practice righteousness
KJV: whosoever doeth not
INT: that not practices righteousness not

Revelation 21:27 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ
NAS: and no one who practices abomination
KJV: neither [whatsoever] worketh abomination,
INT: and those practicing abomination and

Revelation 22:15 V-PPA-NMS
GRK: φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος
NAS: who loves and practices lying.
KJV: loveth and maketh a lie.
INT: loves and practices a lie

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page