ποιεῖν
Englishman's Concordance
ποιεῖν (poiein) — 26 Occurrences

Matthew 6:1 V-PNA
GRK: ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν
NAS: Beware of practicing your righteousness
KJV: Take heed that ye do not your
INT: of you not to do before the

Matthew 7:18 V-ANA
GRK: καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν οὐδὲ δένδρον
KJV: tree cannot bring forth evil fruit,
INT: fruits evil to produce nor a tree

Matthew 7:18 V-PNA
GRK: καρποὺς καλοὺς ποιεῖν
INT: fruits good to produce

Matthew 12:2 V-PNA
GRK: οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ
NAS: is not lawful to do on a Sabbath.
KJV: not lawful to do upon the sabbath day.
INT: not it is lawful to do on Sabbath

Matthew 12:12 V-PNA
GRK: σάββασιν καλῶς ποιεῖν
NAS: it is lawful to do good
KJV: it is lawful to do well
INT: Sabbath good to do

Mark 2:23 V-PNA
GRK: ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς
NAS: began to make their way
INT: began [their] way to make plucking the

John 3:2 V-PNA
GRK: τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ
NAS: for no one can do these signs
KJV: no man can do these miracles
INT: signs to do which you

John 5:19 V-PNA
GRK: ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ
NAS: can do nothing
KJV: The Son can do nothing of
INT: the Son to do from himself

John 5:27 V-PNA
GRK: αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν ὅτι υἱὸς
NAS: Him authority to execute judgment,
KJV: authority to execute judgment
INT: to him judgment to execute because Son

John 5:30 V-PNA
GRK: δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ
NAS: I can do nothing
KJV: of mine own self do nothing: as
INT: Am able I to do from myself

John 6:6 V-PNA
GRK: τί ἔμελλεν ποιεῖν
NAS: what He was intending to do.
KJV: what he would do.
INT: what he was about to do

John 7:17 V-PNA
GRK: θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περὶ
NAS: is willing to do His will,
KJV: any man will do his will,
INT: will of him to practice he will know concerning

John 8:44 V-PNA
GRK: ὑμῶν θέλετε ποιεῖν ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος
NAS: and you want to do the desires
KJV: father ye will do. He was
INT: of you you desire to do He a murderer

John 9:16 V-PNA
GRK: τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν καὶ σχίσμα
KJV: that is a sinner do such
INT: such signs do And a division

John 9:33 V-PNA
GRK: οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν
NAS: He could do nothing.
KJV: God, he could do nothing.
INT: not he could do nothing

John 15:5 V-PNA
GRK: οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν
NAS: for apart from Me you can do nothing.
KJV: me ye can do nothing.
INT: not you are able to do nothing

Acts 1:1 V-PNA
GRK: Ἰησοῦς ὁ ποιεῖν τε καὶ
NAS: that Jesus began to do and teach,
KJV: began both to do and teach,
INT: Jesus to do both and

Acts 7:19 V-PNA
GRK: ἡμῶν τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη
NAS: our fathers so that they would expose their infants
KJV: fathers, so that they cast out
INT: of us making the infants

Acts 9:6 V-PNA
GRK: σε δεῖ ποιεῖν
NAS: you what you must do.
KJV: wilt thou have me to do? And the Lord
INT: you it behoves to do

Acts 10:6 V-PNA
GRK: σε δεῖ ποιεῖν
KJV: oughtest to do.
INT: you it behoves to do

Acts 16:21 V-PNA
GRK: παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν
NAS: or to observe, being
KJV: neither to observe, being
INT: to receive nor to do Romans being

Acts 16:30 V-PNA
GRK: με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ
NAS: what must I do to be saved?
KJV: must I do to be saved?
INT: I is necessary to do that I might be saved

Acts 22:26 V-PNA
GRK: Τί μέλλεις ποιεῖν ὁ γὰρ
NAS: are you about to do? For this
INT: what are you about to do indeed

Romans 1:28 V-PNA
GRK: ἀδόκιμον νοῦν ποιεῖν τὰ μὴ
NAS: mind, to do those
KJV: mind, to do those things which are
INT: a depraved mind to do things not

Romans 7:21 V-PNA
GRK: θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν
NAS: in me, the one who wants to do good.
KJV: when I would do good, evil
INT: will to me to practice the right

James 4:17 V-PNA
GRK: οὖν καλὸν ποιεῖν καὶ μὴ
NAS: [the] right thing to do and does not do
KJV: to him that knoweth to do good,
INT: therefore good to do and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page