ποιῶ
Englishman's Concordance
ποιῶ (poiō) — 23 Occurrences

Matthew 21:24 V-PIA-1S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: authority I do these things.
KJV: what authority I do these things.
INT: authority these things I do

Matthew 21:27 V-PIA-1S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: authority I do these things.
KJV: what authority I do these things.
INT: authority these things I do

Matthew 26:18 V-PIA-1S
GRK: πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα
NAS: is near; I [am to] keep the Passover
KJV: at hand; I will keep the passover
INT: with you I will keep the passover

Mark 11:29 V-PIA-1S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: authority I do these things.
KJV: what authority I do these things.
INT: authority these things I do

Mark 11:33 V-PIA-1S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: authority I do these things.
KJV: what authority I do these things.
INT: authority these things I do

Luke 20:8 V-PIA-1S
GRK: ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: authority I do these things.
KJV: what authority I do these things.
INT: authority these things I do

John 5:36 V-PIA-1S
GRK: ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ
NAS: works that I do-- testify
KJV: that I do, bear witness of
INT: works which I do bear witness concerning

John 6:38 V-PSA-1S
GRK: οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα
NAS: from heaven, not to do My own
KJV: not to do mine own will,
INT: not that I should do the will

John 8:28 V-PIA-1S
GRK: ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν ἀλλὰ
NAS: that I am [He], and I do nothing
KJV: am [he], and [that] I do nothing of
INT: from myself I do nothing but

John 8:29 V-PIA-1S
GRK: ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε
NAS: for I always do the things that are pleasing
KJV: I do always
INT: pleasing to him do always

John 10:25 V-PIA-1S
GRK: ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ
NAS: the works that I do in My Father's
KJV: that I do in my
INT: which I do in the

John 10:37 V-PIA-1S
GRK: εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα
NAS: If I do not do the works
KJV: If I do not the works
INT: If not I do the works

John 10:38 V-PIA-1S
GRK: εἰ δὲ ποιῶ κἂν ἐμοὶ
NAS: but if I do them, though
KJV: But if I do, though ye believe
INT: if however I do even if me

John 13:7 V-PIA-1S
GRK: Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ
NAS: to him, What I do you do not realize
KJV: What I do thou knowest
INT: What I do you not

John 14:12 V-PIA-1S
GRK: ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει
NAS: in Me, the works that I do, he will do
KJV: that I do shall he do also;
INT: which I do also he will do

John 14:31 V-PIA-1S
GRK: πατὴρ οὕτως ποιῶ Ἐγείρεσθε ἄγωμεν
NAS: the Father, I do exactly
KJV: even so I do. Arise,
INT: Father thus I do Rise up let us go

Romans 7:15 V-PIA-1S
GRK: μισῶ τοῦτο ποιῶ
NAS: I [would] like to [do], but I am doing the very
KJV: I hate, that do I.
INT: I hate this I practice

Romans 7:16 V-PIA-1S
GRK: θέλω τοῦτο ποιῶ σύμφημι τῷ
NAS: But if I do the very thing
KJV: If then I do that which
INT: I do want this I practice I consent to the

Romans 7:19 V-PIA-1S
GRK: ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν ἀλλὰ
NAS: that I want, I do not do, but I practice
KJV: the good that I would I do not: but
INT: what I wish do I practice good but

Romans 7:20 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ τοῦτο ποιῶ οὐκέτι ἐγὼ
NAS: But if I am doing the very thing
KJV: Now if I do that I
INT: I this practice [it is] no longer I

1 Corinthians 9:23 V-PIA-1S
GRK: πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ
NAS: I do all things for the sake
KJV: And this I do for the gospel's
INT: all [things[ moreover I do on account of the

2 Corinthians 11:12 V-PIA-1S
GRK: Ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω
NAS: But what I am doing I will continue
KJV: But what I do, that I will do,
INT: what moreover I do also I will do

Revelation 21:5 V-PIA-1S
GRK: Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα καὶ
NAS: Behold, I am making all things
KJV: said, Behold, I make all things new.
INT: Behold new I make all things And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page