γενηθήτω
Englishman's Concordance
γενηθήτω (genēthētō) — 8 Occurrences

Matthew 6:10 V-AMP-3S
GRK: βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέλημά
NAS: Your will be done, On earth
KJV: Thy will be done in earth,
INT: kingdom of you let be done the will

Matthew 8:13 V-AMP-3S
GRK: ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι καὶ
NAS: Go; it shall be done for you as you have believed.
KJV: thou hast believed, [so] be it done unto thee.
INT: as you have believed be it to you And

Matthew 9:29 V-AMP-3S
GRK: πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν
NAS: saying, It shall be done to you according
KJV: to your faith be it unto you.
INT: faith of you be it to you

Matthew 15:28 V-AMP-3S
GRK: ἡ πίστις γενηθήτω σοι ὡς
NAS: is great; it shall be done for you as you wish.
KJV: faith: be it unto thee
INT: the faith be it to you as

Matthew 26:42 V-AMP-3S
GRK: αὐτὸ πίω γενηθήτω τὸ θέλημά
NAS: I drink it, Your will be done.
KJV: thy will be done.
INT: it I drink be done the will

Luke 11:2 V-AOM-3S
GRK: βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέλημά
KJV: will be done, as
INT: kingdom of you let be done the will

Acts 1:20 V-AMP-3S
GRK: Βίβλῳ Ψαλμῶν Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις
NAS: LET HIS HOMESTEAD BE MADE DESOLATE,
KJV: his habitation be desolate, and
INT: book of Psalms Let become the homestead

Romans 11:9 V-AMP-3S
GRK: Δαυὶδ λέγει Γενηθήτω ἡ τράπεζα
NAS: LET THEIR TABLE BECOME A SNARE
KJV: their table be made a snare, and
INT: David says Let be the table

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page