γενόμενος
Englishman's Concordance
γενόμενος (genomenos) — 26 Occurrences

Mark 6:26 V-APM-NMS
GRK: καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς
KJV: the king was exceeding sorry;
INT: And very sorrowful having been made the king

Mark 9:33 V-APM-NMS
GRK: τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς
KJV: Capernaum: and being in the house
INT: the house having been he asked them

Luke 10:32 V-APM-AMS
GRK: καὶ Λευίτης γενόμενος κατὰ τὸν
INT: also a Levite was at the

Luke 22:40 V-APM-NMS
GRK: γενόμενος δὲ ἐπὶ
NAS: When He arrived at the place, He said
KJV: And when he was at the place,
INT: having come moreover to

Luke 22:44 V-APM-NMS
GRK: καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ
NAS: And being in agony He was praying
KJV: And being in an agony
INT: And having been in agony

Acts 1:18 V-APM-NMS
GRK: καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος
NAS: of his wickedness, and falling headlong,
KJV: and falling headlong,
INT: and headlong having fallen burst in [the] middle

Acts 4:11 V-APM-NMS
GRK: οἰκοδόμων ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν
NAS: by you, THE BUILDERS, [but] WHICH BECAME THE CHIEF
KJV: builders, which is become the head of
INT: builders which has become into head

Acts 7:32 V-APM-NMS
GRK: ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωυσῆς οὐκ
KJV: Then Moses trembled, and durst not
INT: trembling moreover having become Moses not

Acts 7:38 V-APM-NMS
GRK: ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τῇ
KJV: This is he, that was in the church
INT: is the [one] having been in the

Acts 10:4 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν Τί
NAS: And fixing his gaze on him and being much alarmed,
KJV: on him, he was afraid,
INT: and afraid having become said What

Acts 12:11 V-APM-NMS
GRK: ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν Νῦν
NAS: When Peter came to himself, he said,
KJV: And when Peter was come to himself,
INT: to himself having come said Now

Acts 12:23 V-APM-NMS
GRK: θεῷ καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν
KJV: and he was eaten of worms,
INT: to God and having been eaten by worms he breathed his last

Acts 16:27 V-APM-NMS
GRK: ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ
KJV: the keeper of the prison awaking out of his sleep,
INT: awoken moreover having been the jailor

Acts 16:29 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ
KJV: and came trembling,
INT: and trembling having become fell down before

Acts 24:25 V-APM-NMS
GRK: μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ
NAS: Felix became frightened
KJV: Felix trembled, and answered,
INT: is about to be frightened having become Felix

Galatians 3:13 V-APM-NMS
GRK: τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: of the Law, having become a curse
KJV: of the law, being made a curse
INT: of the law having become for us

Philippians 2:7 V-APM-NMS
GRK: ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος
NAS: of a bond-servant, [and] being made in the likeness
KJV: of a servant, and was made in
INT: [the] likeness of men having become

Philippians 2:8 V-APM-NMS
GRK: ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι
NAS: Himself by becoming obedient
KJV: himself, and became obedient
INT: he humbled himself having become obedient unto

Philippians 3:6 V-APM-NMS
GRK: ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος
NAS: which is in the Law, found blameless.
KJV: is in the law, blameless.
INT: in [the] law having become blameless

2 Timothy 1:17 V-APM-NMS
GRK: ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ
KJV: But, when he was in Rome,
INT: but having been in Rome

Hebrews 1:4 V-APM-NMS
GRK: τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων
NAS: having become as much better
KJV: Being made so much better than
INT: by so much better having become than the angels

Hebrews 6:20 V-APM-NMS
GRK: Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν
NAS: as a forerunner for us, having become a high priest
KJV: [even] Jesus, made an high priest
INT: of Melchizadek a high priest having become to the

Hebrews 7:26 V-APM-NMS
GRK: τῶν οὐρανῶν γενόμενος
KJV: and made higher than
INT: than the heavens having become

Hebrews 11:24 V-APM-NMS
GRK: Μωυσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι
KJV: Moses, when he was come to years,
INT: Moses great having become refused to be called

James 1:12 V-APM-NMS
GRK: ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν
NAS: under trial; for once he has been approved,
INT: because proved having been he will receive the

James 1:25 V-APM-NMS
GRK: ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς
NAS: and abides by it, not having become a forgetful
KJV: [therein], he being not
INT: a hearer forgetful having been but a doer

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page