γενέσθαι
Englishman's Concordance
γενέσθαι (genesthai) — 37 Occurrences

Matthew 20:26 V-ANM
GRK: ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν
NAS: wishes to become great
KJV: whosoever will be great among
INT: you great become let him be your

Matthew 24:6 V-ANM
GRK: Δεῖ γὰρ γενέσθαι ἀλλ' οὔπω
NAS: for [those things] must take place, but [that] is not yet
KJV: [these things] must come to pass, but
INT: it is necessary indeed to take place but not yet

Matthew 26:54 V-ANM
GRK: οὕτως δεῖ γενέσθαι
NAS: [which say] that it must happen this way?
KJV: thus it must be?
INT: thus it must be

Mark 1:17 V-ANM
GRK: ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων
NAS: Me, and I will make you become fishers
KJV: you to become fishers
INT: I will make you to become fishers of men

Mark 10:43 V-ANM
GRK: θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν
NAS: wishes to become great
KJV: whosoever will be great among
INT: desires great to become among you

Mark 13:7 V-ANM
GRK: θροεῖσθε δεῖ γενέσθαι ἀλλ' οὔπω
NAS: [those things] must take place; but [that is] not yet
KJV: [such things] must needs be; but
INT: be disturbed it must come to pass but not yet [is]

Luke 3:22 V-ANM
GRK: ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ εἶ
NAS: and a voice came out of heaven,
KJV: and a voice came from heaven,
INT: out of heaven came You are

Luke 9:36 V-ANM
GRK: ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν
NAS: the voice had spoken, Jesus
INT: as occurred the voice

Luke 21:9 V-ANM
GRK: γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον ἀλλ'
NAS: must take place first,
KJV: must first come to pass; but the end
INT: for these things take place first but

Luke 23:24 V-ANM
GRK: Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα
NAS: that their demand be granted.
KJV: gave sentence that it should be as they
INT: Pilate ajudged to be done the demand

John 1:12 V-ANM
GRK: τέκνα θεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν
NAS: the right to become children
KJV: power to become the sons
INT: children of God to be to those that believe

John 3:9 V-ANM
GRK: δύναται ταῦτα γενέσθαι
KJV: can these things be?
INT: can these things be

John 5:6 V-ANM
GRK: Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι
NAS: to him, Do you wish to get well?
KJV: unto him, Wilt thou be made whole?
INT: Desire you well to become

John 8:58 V-ANM
GRK: πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί
NAS: Abraham was born, I am.
KJV: Before Abraham was, I am.
INT: Before Abraham was I am

John 9:27 V-ANM
GRK: αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι
NAS: You do not want to become His disciples
KJV: ye also be his disciples?
INT: his disciples to become

John 13:19 V-ANM
GRK: πρὸ τοῦ γενέσθαι ἵνα πιστεύσητε
NAS: you before [it] comes to pass,
KJV: you before it come, that, when
INT: before it comes to pass that you might believe

John 14:29 V-ANM
GRK: ὑμῖν πρὶν γενέσθαι ἵνα ὅταν
NAS: you before it happens, so
KJV: you before it come to pass, that, when
INT: you before it comes to pass that when

Acts 1:22 V-ANM
GRK: σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων
NAS: of these [must] become a witness
KJV: one be ordained to be a witness
INT: with us to become one of these

Acts 4:28 V-ANM
GRK: σου προώρισεν γενέσθαι
NAS: and Your purpose predestined to occur.
KJV: counsel determined before to be done.
INT: of you predetermined to come to pass

Acts 7:39 V-ANM
GRK: ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες
KJV: not obey, but
INT: would subject be the fathers

Acts 10:40 V-ANM
GRK: αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι
NAS: and granted that He become visible,
KJV: day, and shewed him openly;
INT: him manifest to become

Acts 19:21 V-ANM
GRK: Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ
NAS: After I have been there,
KJV: After I have been there, I
INT: After having been my there

Acts 20:16 V-ANM
GRK: τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα
KJV: possible for him, to be at Jerusalem
INT: of Pentecost to be in Jerusalem

Acts 22:17 V-ANM
GRK: τῷ ἱερῷ γενέσθαι με ἐν
NAS: in the temple, that I fell into a trance,
KJV: the temple, I was in a trance;
INT: the temple became I in

Acts 26:29 V-ANM
GRK: μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος
NAS: me this day, might become such
KJV: me this day, were both almost,
INT: me this day should become such as

Acts 27:16 V-ANM
GRK: μόλις περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης
NAS: able to get the [ship's] boat
INT: with difficulty control to gain of the ship

Acts 27:29 V-ANM
GRK: ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι
INT: they prayed day to come

Romans 4:18 V-ANM
GRK: εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα
NAS: so that he might become a father
KJV: he might become the father
INT: for to become him father

Romans 7:4 V-ANM
GRK: εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ
NAS: so that you might be joined to another,
KJV: ye should be married to another,INT: for to be you to another

1 Corinthians 7:21 V-ANM
GRK: δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι μᾶλλον χρῆσαι
NAS: also to become free,
KJV: if thou mayest be made free, use
INT: you are able free to become rather use [it]

Philippians 1:13 V-ANM
GRK: ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ
NAS: in [the cause of] Christ has become well known
KJV: in Christ are manifest in
INT: in Christ to have become in all

1 Thessalonians 1:7 V-ANM
GRK: ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον
NAS: so that you became an example to all
KJV: So that ye were ensamples to all
INT: so that became you an example

2 John 1:12 V-ANM
GRK: ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς
NAS: but I hope to come to you and speak
INT: but hope to come to you

Revelation 1:1 V-ANM
GRK: ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει
NAS: soon take place; and He sent
KJV: must shortly come to pass; and he sent
INT: what things must take place in quickness

Revelation 1:19 V-PNM/P
GRK: ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ ταῦτα
NAS: are, and the things which will take place after
KJV: the things which shall be hereafter;
INT: the things which are about to take place after these

Revelation 4:1 V-ANM
GRK: ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα
NAS: must take place after
KJV: things which must be hereafter.
INT: what things must take place after these things

Revelation 22:6 V-ANM
GRK: ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει
NAS: must soon take place.
KJV: must shortly be done.
INT: the things which must come to pass in quickness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page