γίνεσθε
Englishman's Concordance
γίνεσθε (ginesthe) — 24 Occurrences

Matthew 6:16 V-PMM/P-2P
GRK: νηστεύητε μὴ γίνεσθε ὡς οἱ
NAS: you fast, do not put on a gloomy face
KJV: when ye fast, be not, as
INT: you fast not be as the

Matthew 10:16 V-PMM/P-2P
GRK: μέσῳ λύκων γίνεσθε οὖν φρόνιμοι
KJV: of wolves: be ye therefore
INT: [the] midst of wolves be you therefore wise

Matthew 24:44 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι
KJV: Therefore be ye also
INT: also you be ready for

Luke 6:36 V-PMM/P-2P
GRK: Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς
KJV: Be ye therefore merciful,
INT: Be you compassionate as

Luke 12:40 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι
KJV: Be ye therefore
INT: And you be you ready for

Romans 12:16 V-PMM/P-2P
GRK: συναπαγόμενοι μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ'
KJV: to men of low estate. Be not
INT: going along not be wise in

1 Corinthians 4:16 V-PMM/P-2P
GRK: μιμηταί μου γίνεσθε
KJV: I beseech you, be ye followers of me.
INT: imitators of me become

1 Corinthians 7:23 V-PMM/P-2P
GRK: ἠγοράσθητε μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων
NAS: with a price; do not become slaves
KJV: be not ye the servants of men.
INT: you were bought not become servants of men

1 Corinthians 10:7 V-PMM/P-2P
GRK: μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε καθώς τινες
KJV: Neither be ye idolaters, as
INT: Neither idolaters be you as some

1 Corinthians 10:32 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν
NAS: Give no offense either
KJV: Give none offence, neither
INT: both to Jews be you and Greeks

1 Corinthians 11:1 V-PMM/P-2P
GRK: μιμηταί μου γίνεσθε καθὼς κἀγὼ
KJV: Be ye followers of me,
INT: Imitators of me be as I also [am]

1 Corinthians 14:20 V-PMM/P-2P
GRK: μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν
KJV: Brethren, be not children
INT: not children be in the minds

1 Corinthians 14:20 V-PMM/P-2P
GRK: φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε
KJV: but in understanding be men.
INT: thinking full grown be

1 Corinthians 15:58 V-PMM/P-2P
GRK: ἀγαπητοί ἑδραῖοι γίνεσθε ἀμετακίνητοι περισσεύοντες
KJV: brethren, be ye stedfast,
INT: beloved firm be immovable abounding

2 Corinthians 6:14 V-PMM/P-2P
GRK: Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις
KJV: Be ye not unequally yoked together
INT: not Be unequally yoked with unbelievers

Galatians 4:12 V-PMM/P-2P
GRK: Γίνεσθε ὡς ἐγώ
NAS: of you, brethren, become as I [am], for I also
KJV: I beseech you, be as I
INT: Be as I [am]

Ephesians 4:32 V-PMM/P-2P
GRK: γίνεσθε δὲ εἰς
KJV: And be ye kind one to another,
INT: be moreover to

Ephesians 5:1 V-PMM/P-2P
GRK: γίνεσθε οὖν μιμηταὶ
KJV: Be ye therefore
INT: Be you therefore imitators

Ephesians 5:7 V-PMM/P-2P
GRK: μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν
KJV: Be not ye therefore partakers
INT: Not therefore be joint-partakers with them

Ephesians 5:17 V-PMM/P-2P
GRK: τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες ἀλλὰ
KJV: Wherefore be ye not unwise,
INT: this not be foolish but

Philippians 3:17 V-PMM/P-2P
GRK: συμμιμηταί μου γίνεσθε ἀδελφοί καὶ
KJV: Brethren, be followers together of me,
INT: Imitators together of me be brothers and

Colossians 3:15 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε
KJV: body; and be ye thankful.
INT: and thankful be

James 1:22 V-PMM/P-2P
GRK: Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ
NAS: But prove yourselves doers
KJV: But be ye doers of the word,
INT: be you moreover doers

James 3:1 V-PMM/P-2P
GRK: πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε ἀδελφοί μου
NAS: Let not many [of you] become teachers,
KJV: My brethren, be not many
INT: many teachers be brothers of me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page