ἐγένετο
Englishman's Concordance
ἐγένετο (egeneto) — 202 Occurrences

Matthew 7:28 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν
KJV: And it came to pass, when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 8:24 V-AIM-3S
GRK: σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ
NAS: And behold, there arose a great storm
KJV: behold, there arose a great
INT: a storm great arose in the

Matthew 8:26 V-AIM-3S
GRK: θαλάσσῃ καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
NAS: and the sea, and it became perfectly
KJV: the sea; and there was a great calm.
INT: sea and there was a calm great

Matthew 9:10 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου
NAS: Then it happened that as Jesus
KJV: And it came to pass, as Jesus
INT: And it came to pass at his reclining [at table]

Matthew 11:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν
KJV: And it came to pass, when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 11:26 V-AIM-3S
GRK: οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
KJV: for so it seemed good in thy
INT: thus well-pleasing it was before you

Matthew 13:53 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν
KJV: And it came to pass, [that] when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 17:2 V-AIM-3S
GRK: ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς
NAS: and His garments became as white
KJV: his raiment was white as
INT: [the] clothes of him became white as

Matthew 19:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν
KJV: And it came to pass, [that] when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 21:42 V-AIM-3S
GRK: παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ
NAS: [stone]; THIS CAME ABOUT FROM THE LORD,
KJV: is the Lord's doing, and it is
INT: from [the] Lord was this and

Matthew 26:1 V-AIM-3S
GRK: ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ὅτε ἐτέλεσεν
KJV: And it came to pass, when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 27:45 V-AIM-3S
GRK: ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν
NAS: hour darkness fell upon all the land
KJV: the sixth hour there was darkness over
INT: [the] hour darkness was over all

Matthew 28:2 V-AIM-3S
GRK: ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ἄγγελος
NAS: earthquake had occurred, for an angel
KJV: behold, there was a great
INT: behold an earthquake there was great an angel

Mark 1:4 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο Ἰωάννης ὁ
NAS: the Baptist appeared in the wilderness
KJV: John did baptize in
INT: came John

Mark 1:9 V-AIM-3S
GRK: ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ἐκείναις
KJV: And it came to pass in those
INT: And it came to pass in those

Mark 1:11 V-AIM-3S
GRK: καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν
NAS: and a voice came out of the heavens:
KJV: And there came a voice from
INT: And a voice came out of the

Mark 2:23 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν
NAS: And it happened that He was passing
KJV: And it came to pass, that he went
INT: And it came to pass he on

Mark 2:27 V-AIM-3S
GRK: τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ
NAS: to them, The Sabbath was made for man,
KJV: The sabbath was made for
INT: the man was made and not

Mark 4:4 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, as he sowed,
INT: And it came to pass as

Mark 4:10 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας
KJV: when he was alone,
INT: And when he was with alone

Mark 4:22 V-AIM-3S
GRK: φανερωθῇ οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ'
NAS: nor has [anything] been secret,
KJV: neither was any thing kept secret,
INT: it should be made mainfest nor has taken place a secret thing but

Mark 4:39 V-AIM-3S
GRK: ἄνεμος καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
NAS: died down and it became perfectly
KJV: ceased, and there was a great calm.
INT: wind and there was a calm great

Mark 5:16 V-AIM-3S
GRK: ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ
NAS: to them how it had happened to the demon-possessed
KJV: how it befell to him that was possessed with the devil,
INT: having seen [it] how it happened to him possessed by demons

Mark 6:14 V-AIM-3S
GRK: φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα
NAS: [of it], for His name had become well known;
KJV: his name was spread abroad:) and
INT: well known indeed became these name

Mark 9:3 V-AIM-3S
GRK: ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ
NAS: and His garments became radiant
KJV: his raiment became shining, exceeding
INT: garments of him became shining white

Mark 9:7 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα
NAS: a cloud formed, overshadowing
KJV: And there was a cloud
INT: And there came a cloud overshadowing

Mark 9:7 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ
NAS: them, and a voice came out of the cloud,
INT: them and there came a voice out of

Mark 9:26 V-AIM-3S
GRK: ἐξῆλθεν καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρὸς
NAS: it came out; and [the boy] became so much like
KJV: and he was as
INT: it came out and he became as if dead

Mark 11:19 V-AIM-3S
GRK: ὅταν ὀψὲ ἐγένετο ἐξεπορεύοντο ἔξω
NAS: evening came, they would go
KJV: when even was come, he went out of
INT: when evening came he went forth out of

Mark 12:11 V-AIM-3S
GRK: παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ
NAS: THIS CAME ABOUT FROM THE LORD,
KJV: was the Lord's doing, and it is
INT: from [the] Lord was this and

Mark 15:33 V-AIM-3S
GRK: ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ' ὅλην
NAS: came, darkness fell over the whole
KJV: hour was come, there was darkness over
INT: sixth darkness came over all

Luke 1:5 V-AIM-3S
GRK: ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ταῖς
KJV: There was in the days
INT: There was in the

Luke 1:8 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
NAS: Now it happened [that] while
KJV: And it came to pass, that while he
INT: it came to pass moreover in

Luke 1:23 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν
KJV: And it came to pass, that, as soon as
INT: And it came to pass when were fulfilled

Luke 1:41 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν
KJV: And it came to pass, that, when
INT: And it came to pass as heard

Luke 1:44 V-AIM-3S
GRK: γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ
NAS: of your greeting reached my ears,
KJV: of thy salutation sounded in mine
INT: indeed as came the voice

Luke 1:59 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ
NAS: And it happened that on the eighth day
KJV: And it came to pass, that on
INT: And it came to pass on the

Luke 1:65 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας
NAS: Fear came on all those
KJV: And fear came on all
INT: And came upon all

Luke 2:1 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass in those
INT: it came to pass moreover in

Luke 2:2 V-AIM-3S
GRK: ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς
NAS: census taken while Quirinius
KJV: first made when Cyrenius
INT: census first took place when was governor

Luke 2:6 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And so it was, that, while they
INT: it came to pass moreover in

Luke 2:13 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ
NAS: And suddenly there appeared with the angel
KJV: And suddenly there was with the angel
INT: And suddenly there was with the

Luke 2:15 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον
NAS: thing that has happened which
KJV: And it came to pass, as the angels
INT: And it came to pass as departing

Luke 2:42 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα
NAS: And when He became twelve, they went
KJV: And when he was twelve years old,
INT: And when he was years [old] twelve

Luke 2:46 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας
KJV: And it came to pass, that after three
INT: And it came to pass after days

Luke 3:2 V-AIM-3S
GRK: καὶ Καιάφα ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ
NAS: the word of God came to John, the son
KJV: the word of God came unto John
INT: and Caiaphas came [the] word of God

Luke 3:21 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: were baptized, it came to pass, that Jesus
INT: it came to pass moreover in

Luke 4:25 V-AIM-3S
GRK: ἕξ ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας
NAS: a great famine came over all
KJV: great famine was throughout all
INT: six when there was a famine great

Luke 4:36 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ
NAS: And amazement came upon them all,
KJV: And they were all amazed,
INT: And came astonishment upon

Luke 5:1 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
NAS: Now it happened that while the crowd
KJV: And it came to pass, that, as
INT: it came to pass moreover during

Luke 5:12 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, when he was
INT: And it came to pass as

Luke 5:17 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ
KJV: And it came to pass on a certain
INT: And it came to pass on one

Luke 6:1 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
NAS: Now it happened that He was passing
KJV: And it came to pass on the second
INT: it came to pass moreover on

Luke 6:6 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass also on
INT: it came to pass moreover on

Luke 6:12 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass in those
INT: it came to pass moreover in

Luke 6:13 V-AIM-3S
GRK: καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν
NAS: day came, He called
KJV: And when it was day, he called
INT: And when it became day he called to [him]

Luke 6:16 V-AIM-3S
GRK: Ἰσκαριὼθ ὃς ἐγένετο προδότης
NAS: Iscariot, who became a traitor.
KJV: which also was the traitor.
INT: Iscariot who became [the] betrayer

Luke 6:49 V-AIM-3S
GRK: συνέπεσεν καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα
KJV: of that house was great.
INT: it fell and was the ruin

Luke 7:11 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass the day after,
INT: And it came to pass on the

Luke 8:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass afterward, that
INT: And it came to pass afterward

Luke 8:22 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: Now it came to pass on a certain
INT: it came to pass moreover on

Luke 8:24 V-AIM-3S
GRK: ἐπαύσαντο καὶ ἐγένετο γαλήνη
NAS: and they stopped, and it became calm.
KJV: they ceased, and there was a calm.
INT: they ceased and there was a calm

Luke 9:18 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
NAS: And it happened that while
KJV: And it came to pass, as he was
INT: And it came to pass as

Luke 9:28 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ μετὰ
KJV: And it came to pass about an eight
INT: it came to pass moreover after

Luke 9:29 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
NAS: of His face became different,
KJV: of his countenance was altered, and
INT: And it came to pass as

Luke 9:33 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, as they
INT: And it came to pass as

Luke 9:34 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ
NAS: a cloud formed and [began] to overshadow
KJV: thus spake, there came a cloud, and
INT: of him as he was saying came a cloud and

Luke 9:35 V-AIM-3S
GRK: καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς
NAS: a voice came out of the cloud,
KJV: And there came a voice out of
INT: and a voice came out of the

Luke 9:37 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ τῇ
NAS: day, when they came down
KJV: And it came to pass, that on the next
INT: it came to pass moreover the

Luke 9:51 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass, when the time
INT: it came to pass moreover in

Luke 10:21 V-AIM-3S
GRK: οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
KJV: for so it seemed good in
INT: thus well-pleasing was it before you

Luke 11:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
NAS: It happened that while
KJV: And it came to pass, that, as he
INT: And it came to pass as

Luke 11:14 V-AIM-3S
GRK: ἦν κωφόν ἐγένετο δὲ τοῦ
KJV: And it came to pass, when the devil
INT: was mute it came to pass moreover the

Luke 11:27 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass, as he
INT: it came to pass moreover as

Luke 11:30 V-AIM-3S
GRK: καθὼς γὰρ ἐγένετο ὁ Ἰωνᾶς
NAS: as Jonah became a sign
KJV: Jonas was a sign
INT: as indeed was Jonah

Luke 13:19 V-AIM-3S
GRK: ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον
NAS: and it grew and became a tree,
KJV: it grew, and waxed a great tree;
INT: it grew and came into a tree

Luke 14:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
NAS: It happened that when He went
KJV: And it came to pass, as he
INT: And it came to pass on the

Luke 15:14 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ
NAS: famine occurred in that country,
KJV: all, there arose a mighty
INT: he all there arose a famine severe

Luke 16:22 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν
KJV: And it came to pass, that the beggar
INT: it came to pass moreover died

Luke 17:11 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, as he
INT: And it came to pass in the

Luke 17:14 V-AIM-3S
GRK: ἱερεῦσιν καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, that, as they
INT: priests And it came to pass in

Luke 17:26 V-AIM-3S
GRK: καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς
NAS: And just as it happened in the days
KJV: And as it was in the days
INT: And as it came to pass in the

Luke 17:28 V-AIM-3S
GRK: ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς
NAS: It was the same as happened in the days
KJV: also as it was in the days
INT: likewise as it came to pass in the

Luke 18:35 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass, that as he
INT: it came to pass moreover as

Luke 19:9 V-AIM-3S
GRK: οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο καθότι καὶ
NAS: salvation has come to this
KJV: is salvation come to this house,
INT: house this is come inasmuch as also

Luke 19:15 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, that when he
INT: And it came to pass on the

Luke 19:29 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν
KJV: And it came to pass, when
INT: And it came to pass as he drew near

Luke 20:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ
KJV: And it came to pass, [that] on one
INT: And it came to pass on one

Luke 22:14 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα
NAS: the hour had come, He reclined
KJV: the hour was come, he sat down,
INT: And when was come the hour

Luke 22:24 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ καὶ
NAS: And there arose also a dispute
KJV: And there was also a strife
INT: there was moreover also

Luke 22:44 V-AIM-3S
GRK: προσηύχετο καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς
NAS: and His sweat became like
KJV: his sweat was as it were great drops
INT: he prayed And became the sweat

Luke 22:66 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα συνήχθη
KJV: And as soon as it was day, the elders
INT: And when it became day were gathered together

Luke 23:44 V-AIM-3S
GRK: καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ' ὅλην
NAS: hour, and darkness fell over the whole
KJV: hour, and there was a darkness over
INT: and darkness came over all

Luke 24:4 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, as they
INT: And it came to pass as

Luke 24:15 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, that, while they
INT: And it came to pass as

Luke 24:19 V-AIM-3S
GRK: Ναζαρηνοῦ ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης
KJV: which was a prophet
INT: Nazareth who was a man a prophet

Luke 24:21 V-AIM-3S
GRK: οὗ ταῦτα ἐγένετο
NAS: since these things happened.
KJV: since these things were done.
INT: which these things came to pass

Luke 24:30 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, as he
INT: And it came to pass as

Luke 24:31 V-AIM-3S
GRK: αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν
KJV: and he vanished out of their sight.
INT: he vanished [from] being seen from them

Luke 24:51 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, while he
INT: And it came to pass as

John 1:3 V-AIM-3S
GRK: δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς
NAS: All things came into being through
KJV: All things were made by him;
INT: through him came into being and without

John 1:3 V-AIM-3S
GRK: χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν
NAS: came into being through
KJV: not any thing made that was made.
INT: without him came into being not even one [thing]

John 1:6 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος
NAS: There came a man sent
KJV: There was a man sent
INT: There was a man sent

John 1:10 V-AIM-3S
GRK: δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ ὁ
NAS: and the world was made through
KJV: and the world was made by him,
INT: through him came into being and the

John 1:14 V-AIM-3S
GRK: λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν
NAS: And the Word became flesh, and dwelt
KJV: And the Word was made flesh, and
INT: Word flesh became and dwelt

John 1:17 V-AIM-3S
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο
NAS: and truth were realized through
KJV: and truth came by Jesus
INT: Jesus Christ came

John 1:28 V-AIM-3S
GRK: ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ
NAS: These things took place in Bethany
KJV: These things were done in Bethabara
INT: in Bethany took place across the

John 2:1 V-AIM-3S
GRK: τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ
KJV: the third day there was a marriage in
INT: third a wedding took place in Cana

John 3:25 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο οὖν ζήτησις
NAS: Therefore there arose a discussion
KJV: Then there arose a question between
INT: Arose then a question

John 5:9 V-AIM-3S
GRK: καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ
NAS: the man became well,
KJV: the man was made whole,
INT: And immediately became well the

John 6:16 V-AIM-3S
GRK: δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ
NAS: evening came, His disciples
KJV: even was [now] come, his
INT: moreover evening it became went down the

John 6:21 V-AIM-3S
GRK: καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον
KJV: immediately the ship was at the land
INT: and immediately was the boat

John 7:43 V-AIM-3S
GRK: σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ
NAS: a division occurred in the crowd
KJV: So there was a division among
INT: A division therefore occurred in the

John 10:19 V-AIM-3S
GRK: Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς
NAS: A division occurred again among
KJV: There was a division therefore
INT: A division again there was among the

John 10:22 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο τότε τὰ
NAS: the Feast of the Dedication took place at Jerusalem;
KJV: And it was at Jerusalem
INT: took place at the time the

John 10:35 V-AIM-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐγένετο καὶ οὐ
NAS: of God came (and the Scripture
KJV: of God came, and
INT: of God came and not

John 19:36 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο γὰρ ταῦτα
NAS: For these things came to pass to fulfill
KJV: these things were done, that
INT: took place indeed these things

Acts 1:19 V-AIM-3S
GRK: καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς
NAS: And it became known to all
KJV: And it was known unto all
INT: And known it became to all those

Acts 2:2 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ
NAS: And suddenly there came from heaven
KJV: And suddenly there came a sound from
INT: And came suddenly out of

Acts 4:5 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐπὶ
KJV: And it came to pass on the morrow,
INT: it came to pass moreover on

Acts 5:5 V-AIM-3S
GRK: ἐξέψυξεν καὶ ἐγένετο φόβος μέγας
NAS: and great fear came over all
KJV: great fear came on all
INT: breathed his last And came fear great

Acts 5:7 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ὡς
NAS: Now there elapsed an interval of about
KJV: [him].And it was about the space
INT: it came to pass moreover about

Acts 5:11 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο φόβος μέγας
NAS: And great fear came over the whole
KJV: great fear came upon all
INT: And came fear great

Acts 6:1 V-AIM-3S
GRK: τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν
NAS: [in number], a complaint arose on the part of the Hellenistic
KJV: was multiplied, there arose a murmuring
INT: the disciples there arose a grumbling of the

Acts 7:13 V-AIM-3S
GRK: καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ
KJV: kindred was made known
INT: and known became to Pharoah

Acts 7:29 V-AIM-3S
GRK: τούτῳ καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν
NAS: FLED AND BECAME AN ALIEN
KJV: saying, and was a stranger in
INT: this and became exiled in

Acts 7:31 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ Κυρίου
NAS: to look [more] closely, there came the voice
KJV: of the Lord came unto
INT: he to behold [it] there was a voice of [the] Lord

Acts 7:40 V-AIM-3S
GRK: οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ
NAS: WE DO NOT KNOW WHAT HAPPENED TO HIM.'
KJV: not what is become of him.
INT: we know what has happened to him

Acts 8:1 V-AIM-3S
GRK: ἀναιρέσει αὐτοῦ Ἐγένετο δὲ ἐν
NAS: persecution began against
KJV: time there was a great
INT: killing of him took place moreover on

Acts 8:8 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο δὲ πολλὴ
KJV: And there was great joy
INT: there was moreover great

Acts 9:3 V-AIM-3S
GRK: τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν
NAS: As he was traveling, it happened that he was approaching
KJV: journeyed, he came near
INT: proceeding it came to pass he drew near

Acts 9:19 V-AIM-3S
GRK: τροφὴν ἐνίσχυσεν Ἐγένετο δὲ μετὰ
KJV: Then was Saul
INT: food he was strengthened he was moreover with

Acts 9:32 V-AIM-3S
GRK: ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΕΤΡΟΝ
KJV: And it came to pass, as Peter
INT: it came to pass moreover Peter

Acts 9:37 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο δὲ ἐν
NAS: And it happened at that time
KJV: And it came to pass in those
INT: it came to pass moreover in

Acts 9:42 V-AIM-3S
GRK: γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ' ὅλης
NAS: It became known all
KJV: And it was known throughout
INT: Known moreover it became throughout all

Acts 9:43 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἡμέρας
KJV: And it came to pass, that he tarried
INT: it came to pass moreover days

Acts 10:10 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο δὲ πρόσπεινος
NAS: But he became hungry and was desiring
KJV: And he became very hungry, and
INT: he became moreover very hungry

Acts 10:10 V-AIM-3S
GRK: δὲ αὐτῶν ἐγένετο ἐπ' αὐτὸν
NAS: but while they were making preparations, he fell into a trance;
INT: however they fell upon him

Acts 10:13 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς
NAS: A voice came to him, Get up, Peter,
KJV: And there came a voice to
INT: And came a voice to

Acts 10:16 V-AIM-3S
GRK: τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς
NAS: This happened three times,
KJV: This was done thrice: and
INT: This moreover took place for three times

Acts 10:25 V-AIM-3S
GRK: Ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν
KJV: as Peter was coming in, Cornelius
INT: as moreover was coming in

Acts 11:10 V-AIM-3S
GRK: τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς
NAS: This happened three times,
KJV: And this was done three times: and
INT: this moreover took place on three times

Acts 11:26 V-AIM-3S
GRK: εἰς Ἀντιόχειαν ἐγένετο δὲ αὐτοῖς
KJV: And it came to pass, that a whole
INT: to Antioch it came to pass moreover they

Acts 11:28 V-AIM-3S
GRK: οἰκουμένην ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου
NAS: And this took place in the [reign] of Claudius.
KJV: which came to pass in the days of
INT: world which came to pass under Claudius

Acts 12:18 V-AIM-3S
GRK: ὁ Πέτρος ἐγένετο
NAS: [as to] what could have become of Peter.
KJV: what was become of Peter.
INT: Peter was become

Acts 14:1 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass in Iconium,
INT: it came to pass moreover in

Acts 14:5 V-AIM-3S
GRK: ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν
NAS: an attempt was made by both
KJV: an assault made both
INT: when moreover there was a rush of the

Acts 15:39 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο δὲ παροξυσμὸς
NAS: And there occurred such a sharp disagreement
KJV: the contention was so sharp
INT: Arose therefore a sharp disagreement

Acts 16:16 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ πορευομένων
NAS: It happened that as we were going
KJV: And it came to pass, as we went
INT: it came to pass moreover were going

Acts 16:26 V-AIM-3S
GRK: δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὥστε
NAS: and suddenly there came a great
KJV: suddenly there was a great
INT: moreover earthquake there was a great so that

Acts 19:1 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
NAS: It happened that while Apollos
KJV: And it came to pass, that, while Apollos
INT: it came to pass moreover while

Acts 19:10 V-AIM-3S
GRK: τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη
NAS: This took place for two years,
KJV: And this continued by the space of two
INT: this moreover was for years

Acts 19:17 V-AIM-3S
GRK: τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν
NAS: This became known to all,
KJV: And this was known to all
INT: this moreover became known to all

Acts 19:23 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ κατὰ
NAS: that time there occurred no
KJV: the same time there arose no small
INT: Came to pass moreover at

Acts 19:34 V-AIM-3S
GRK: ἐστιν φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ
NAS: a [single] outcry arose from them all
INT: he is cry there was one from

Acts 20:3 V-AIM-3S
GRK: τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώμης τοῦ
NAS: for Syria, he decided to return
KJV: Syria, he purposed to return
INT: Syria arose a purpose

Acts 20:37 V-AIM-3S
GRK: δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων καὶ
INT: moreover weeping there was of all and

Acts 21:1 V-AIM-3S
GRK: Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς
KJV: And it came to pass, that after we
INT: when moreover it was sailed we

Acts 21:5 V-AIM-3S
GRK: ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς
KJV: when we had accomplished those days,
INT: when moreover it was that completed we

Acts 21:30 V-AIM-3S
GRK: ὅλη καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ
KJV: the people ran together: and
INT: whole and there was a commotion of the

Acts 21:35 V-AIM-3S
GRK: ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς
NAS: When he got to the stairs,
KJV: And when he came upon the stairs,
INT: when moreover he came to the

Acts 22:6 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δέ μοι
NAS: But it happened that as I was on my way,
KJV: And it came to pass, that, as I made
INT: it came to pass moreover to me

Acts 22:17 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δέ μοι
NAS: It happened when I returned
KJV: And it came to pass, that, when I
INT: It came to pass moreover to me

Acts 23:7 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ εἰπόντος ἐγένετο στάσις τῶν
NAS: this, there occurred a dissension
KJV: said, there arose a dissension
INT: he put forth there was a dissension of the

Acts 23:9 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο δὲ κραυγὴ
NAS: And there occurred a great uproar;
KJV: And there arose a great cry:
INT: there was moreover a clamor

Acts 27:27 V-AIM-3S
GRK: τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν
NAS: night came, as we were being driven about
KJV: night was come, as we
INT: the fourteenth night was come being driven about we

Acts 27:39 V-AIM-3S
GRK: δὲ ἡμέρα ἐγένετο τὴν γῆν
NAS: day came, they could not recognize
KJV: And when it was day, they knew
INT: moreover day it was the land

Acts 27:42 V-AIM-3S
GRK: στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς
KJV: the soldiers' counsel was to kill
INT: soldiers [the] plan was that the

Acts 27:44 V-AIM-3S
GRK: καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι
NAS: And so it happened that they all
KJV: so it came to pass, that they escaped
INT: and thus it came to pass all were brought safely

Acts 28:8 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο δὲ τὸν
NAS: And it happened that the father
KJV: And it came to pass, that the father
INT: it came to pass moreover the

Acts 28:17 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ μετὰ
KJV: And it came to pass, that after three
INT: it came to pass moreover after

Romans 7:13 V-AIM-3S
GRK: ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος μὴ
NAS: is good become [a cause] [of] death
KJV: that which is good made death
INT: good to me has it become death never

Romans 11:34 V-AIM-3S
GRK: σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο
NAS: OR WHO BECAME HIS COUNSELOR?
KJV: or who hath been his counsellor?
INT: counselor of him became

1 Corinthians 15:45 V-AIM-3S
GRK: καὶ γέγραπται Ἐγένετο ὁ πρῶτος
NAS: MAN, Adam, BECAME A LIVING SOUL.
KJV: man Adam was made a living soul;
INT: also it has been written Became the first

2 Corinthians 1:19 V-AIM-3S
GRK: Τιμοθέου οὐκ ἐγένετο Ναί καὶ
KJV: and Timotheus, was not yea
INT: Timothy not was yes and

1 Thessalonians 3:4 V-AIM-3S
GRK: καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε
NAS: and so it came to pass, as you know.
KJV: even as it came to pass, and ye know.
INT: even as also it came to pass and you know

2 Timothy 3:9 V-AIM-3S
GRK: ἡ ἐκείνων ἐγένετο
KJV: theirs also was.
INT: that of those became

2 Timothy 3:11 V-AIM-3S
GRK: οἷά μοι ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ
NAS: such as happened to me at Antioch,
KJV: afflictions, which came unto me at
INT: such as to me happened in Antioch

Hebrews 2:2 V-AIM-3S
GRK: λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος καὶ
NAS: angels proved unalterable,
KJV: by angels was stedfast, and
INT: having been spoken word was confirmed and

Hebrews 5:9 V-AIM-3S
GRK: καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν τοῖς
NAS: And having been made perfect, He became to all
KJV: being made perfect, he became the author
INT: and having been perfected became to all those who

Hebrews 11:7 V-AIM-3S
GRK: πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος
NAS: the world, and became an heir
KJV: and became heir
INT: faith righteousness became heir

Revelation 2:8 V-AIM-3S
GRK: ἔσχατος ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ
KJV: the last, which was dead, and
INT: last who became dead and

Revelation 6:12 V-AIM-3S
GRK: σεισμὸς μέγας ἐγένετο καὶ ὁ
NAS: and the sun became black
KJV: and, lo, there was a great earthquake;
INT: an earthquake great there was and the

Revelation 6:12 V-AIM-3S
GRK: ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς
NAS: and the whole moon became like blood;
KJV: and the sun became black as
INT: the sun became black as

Revelation 6:12 V-AIM-3S
GRK: σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα
KJV: and the moon became as blood;
INT: moon whole became as blood

Revelation 8:1 V-AIM-3S
GRK: τὴν ἑβδόμην ἐγένετο σιγὴ ἐν
KJV: the seventh seal, there was silence in
INT: seventh there was silence in

Revelation 8:7 V-AIM-3S
GRK: ἐσάλπισεν καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ
NAS: sounded, and there came hail
KJV: sounded, and there followed hail and
INT: sounded [his] trumpet and there was hail and

Revelation 8:8 V-AIM-3S
GRK: θάλασσαν καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον
NAS: and a third of the sea became blood,
KJV: of the sea became blood;
INT: sea and became a third

Revelation 8:11 V-AIM-3S
GRK: Ἄψινθος καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον
NAS: of the waters became wormwood,
KJV: of the waters became wormwood;
INT: Wormwood and becomes a third

Revelation 11:13 V-AIM-3S
GRK: τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας
KJV: hour was there a great
INT: hour there was an earthquake great

Revelation 11:15 V-AIM-3S
GRK: οὐρανῷ λέγοντες Ἐγένετο ἡ βασιλεία
KJV: of this world are become [the kingdoms] of our
INT: heaven saying Became the kingdoms

Revelation 12:7 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν
KJV: And there was war in
INT: And there was war in

Revelation 12:10 V-AIM-3S
GRK: λέγουσαν Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία
NAS: of His Christ have come, for the accuser
KJV: heaven, Now is come salvation, and
INT: saying now is come the salvation

Revelation 16:2 V-AIM-3S
GRK: γῆν καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν
NAS: on the earth; and it became a loathsome
KJV: and there fell a noisome
INT: earth and came a sore evil

Revelation 16:3 V-AIM-3S
GRK: θάλασσαν καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς
NAS: into the sea, and it became blood
KJV: the sea; and it became as the blood
INT: sea and it became blood as

Revelation 16:4 V-AIM-3S
GRK: ὑδάτων καὶ ἐγένετο αἷμα
NAS: of waters; and they became blood.
KJV: of waters; and they became blood.
INT: of waters and they became blood

Revelation 16:10 V-AIM-3S
GRK: θηρίου καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία
NAS: and his kingdom became darkened;
KJV: his kingdom was full of darkness; and
INT: beast and became the kingdom

Revelation 16:18 V-AIM-3S
GRK: καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας οἷος
NAS: man came to be upon the earth,
KJV: and there was a great
INT: and earthquake there was a great such as

Revelation 16:18 V-AIM-3S
GRK: οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ' οὗ
KJV: earthquake, such as was not since
INT: such as not became since

Revelation 16:18 V-AIM-3P
GRK: οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς
KJV: since men were upon the earth,
INT: men were on the

Revelation 16:19 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἡ πόλις
NAS: city was split into three
KJV: the great city was divided into three
INT: And became the city

Revelation 18:2 V-AIM-3S
GRK: μεγάλη καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων
NAS: the great! She has become a dwelling place
KJV: and is become the habitation
INT: great and is become a habitation of demons

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γήρει — 1 Occ.
γηράσῃς — 1 Occ.
γηράσκον — 1 Occ.
ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page