γένηται
Englishman's Concordance
γένηται (genētai) — 46 Occurrences

Matthew 5:18 V-ASM-3S
GRK: ἂν πάντα γένηται
NAS: until all is accomplished.
KJV: till all be fulfilled.
INT: anyhow all come to pass

Matthew 10:25 V-ASM-3S
GRK: μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ
NAS: for the disciple that he become like
KJV: for the disciple that he be as his
INT: disciple that he become as the

Matthew 18:12 V-ASM-3S
GRK: δοκεῖ ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ
NAS: any man has a hundred sheep,
KJV: if a man have an hundred sheep,
INT: do think If there should be to any man

Matthew 18:13 V-ASM-3S
GRK: καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό
NAS: If it turns out that he finds
KJV: And if so be that he find it,
INT: and if it should be that he find it

Matthew 21:19 V-ASM-3S
GRK: σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν
KJV: Let no fruit grow on thee
INT: you fruit let there be for the

Matthew 23:15 V-ASM-3S
GRK: καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν
NAS: and when he becomes one, you make
KJV: and when he is made, ye make him
INT: and when he has become [so] you make him

Matthew 23:26 V-ASM-3S
GRK: παροψίδος ἵνα γένηται καὶ τὸ
NAS: that the outside of it may become clean
KJV: the outside of them may be clean also.
INT: dish that might become also the

Matthew 24:20 V-ASM-3S
GRK: ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ
KJV: your flight be not in the winter,
INT: that not might be the flight

Matthew 24:21 V-ASM-3S
GRK: οὐ μὴ γένηται
KJV: no, nor ever shall be.
INT: never not shall be

Matthew 24:32 V-ASM-3S
GRK: κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ
NAS: has already become tender
KJV: his branch is yet tender,
INT: branch of it is become tender and

Matthew 24:34 V-ASM-3S
GRK: πάντα ταῦτα γένηται
NAS: all these things take place.
KJV: all these things be fulfilled.
INT: all these things shall have taken place

Matthew 26:5 V-ASM-3S
GRK: μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ
NAS: a riot might occur among
KJV: [day], lest there be an uproar
INT: not a riot there be among the

Mark 9:50 V-ASM-3S
GRK: ἅλας ἄναλον γένηται ἐν τίνι
NAS: the salt becomes unsalty,
KJV: the salt have lost his saltness,
INT: salt unsalty is become with what

Mark 13:18 V-ASM-3S
GRK: ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος
NAS: But pray that it may not happen in the winter.
KJV: your flight be not in the winter.
INT: that it not might be in winter

Mark 13:19 V-ASM-3S
GRK: οὐ μὴ γένηται
KJV: this time, neither shall be.
INT: never not shall be

Mark 13:28 V-ASM-3S
GRK: αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ
NAS: has already become tender
KJV: her branch is yet tender,
INT: of it tender is become and it puts forth

Mark 13:30 V-ASM-3S
GRK: ταῦτα πάντα γένηται
NAS: all these things take place.
KJV: all these things be done.
INT: these things all shall have taken place

Luke 1:20 V-ASM-3S
GRK: ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα ἀνθ'
NAS: these things take place, because
KJV: these things shall be performed, because
INT: that day shall take place these things in return for

Luke 4:3 V-ASM-3S
GRK: τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος
NAS: this stone to become bread.
KJV: stone that it be made bread.
INT: this that it become bread

Luke 14:12 V-ASM-3S
GRK: σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι
KJV: and a recompence be made thee.
INT: you and be made a recompense to you

Luke 20:14 V-ASM-3S
GRK: ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία
KJV: that the inheritance may be ours.
INT: that ours might become the inheritance

Luke 21:32 V-ASM-3S
GRK: ἂν πάντα γένηται
NAS: until all things take place.
KJV: till all be fulfilled.
INT: anyhow all shall have taken place

Luke 23:31 V-ASM-3S
GRK: ξηρῷ τί γένηται
NAS: what will happen when
KJV: tree, what shall be done in the dry?
INT: dry what might take place

John 5:14 V-ASM-3S
GRK: σοί τι γένηται
NAS: that nothing worse happens to you.
KJV: lest a worse thing come unto thee.
INT: to you something happens

John 9:22 V-ASM-3S
GRK: Χριστόν ἀποσυνάγωγος γένηται
KJV: was Christ, he should be put out of the synagogue.
INT: Christ put out of the synagogue he should be

John 13:19 V-ASM-3S
GRK: πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ
NAS: [it] comes to pass, so
KJV: when it is come to pass, ye may believe
INT: you might believe when it come to pass that I

John 14:29 V-ASM-3S
GRK: ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε
NAS: that when it happens, you may believe.
KJV: when it is come to pass, ye might believe.
INT: that when it shall have come to pass you might believe

Acts 20:16 V-ASM-3S
GRK: ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι
NAS: so that he would not have to spend time
KJV: because he would not spend the time
INT: so that not might happen to him to spend time

Romans 3:19 V-ASM-3S
GRK: καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ
NAS: the world may become accountable
KJV: the world may become guilty
INT: and under judgment be all the

Romans 7:3 V-ASM-3S
GRK: χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ
NAS: is living she is joined to another
KJV: liveth, she be married to another
INT: she will be called if she be to man another

Romans 7:13 V-ASM-3S
GRK: θάνατον ἵνα γένηται καθ' ὑπερβολὴν
INT: death that might become beyond excessively

Romans 15:16 V-ASM-3S
GRK: θεοῦ ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ
NAS: of the Gentiles may become acceptable,
KJV: of the Gentiles might be acceptable,
INT: of God that might be the offering up

Romans 15:31 V-ASM-3S
GRK: τοῖς ἁγίοις γένηται
NAS: for Jerusalem may prove acceptable
KJV: Jerusalem may be accepted
INT: to the saints might be

1 Corinthians 3:18 V-ASM-3S
GRK: γενέσθω ἵνα γένηται σοφός
NAS: foolish, so that he may become wise.
KJV: a fool, that he may be wise.
INT: let him become that he might be wise

1 Corinthians 8:9 V-ASM-3S
GRK: αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενέσιν
NAS: does not somehow become a stumbling block
KJV: of yours become a stumblingblock
INT: this an occasion of stumbling become to those being weak

1 Corinthians 9:15 V-ASM-3S
GRK: ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί
NAS: so that it will be done so
KJV: it should be so done unto me:
INT: that thus it should be with me

1 Corinthians 16:10 V-ASM-3S
GRK: ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς
KJV: see that he may be with you
INT: that without fear he might be with you

2 Corinthians 8:14 V-ASM-3S
GRK: ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ
NAS: also may become [a supply] for your need,
KJV: also may be [a supply] for
INT: their abundance might be for this

2 Corinthians 8:14 V-ASM-3S
GRK: ὑστέρημα ὅπως γένηται ἰσότης
KJV: want: that there may be equality:
INT: need so that there should be equality

Galatians 3:14 V-ASM-3S
GRK: τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Ἰησοῦ
NAS: of Abraham might come to the Gentiles,
KJV: of Abraham might come on
INT: of Abraham might come in Jesus

Ephesians 6:3 V-ASM-3S
GRK: εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ
KJV: That it may be well with thee,
INT: well with you it might be and you may be

Colossians 1:18 V-ASM-3S
GRK: νεκρῶν ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν
NAS: that He Himself will come to have first place
KJV: [things] he might have the preeminence.
INT: dead that might be in all things

1 Thessalonians 3:5 V-ASM-3S
GRK: εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος
KJV: our labour be in vain.
INT: to void should become the labor

2 Thessalonians 2:7 V-ASM-3S
GRK: ἐκ μέσου γένηται
NAS: [will do so] until he is taken out of the way.
KJV: [will let], until he be taken out of
INT: out of [the] midst he be [gone]

Philemon 1:6 V-ASM-3S
GRK: σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει
NAS: of your faith may become effective
KJV: of thy faith may become effectual by
INT: of you efficient might become in [the] acknowledgment

Hebrews 2:17 V-ASM-3S
GRK: ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς
NAS: so that He might become a merciful
KJV: that he might be a merciful
INT: that a merciful he might be and faithful

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page