γενήσεται
Englishman's Concordance
γενήσεται (genēsetai) — 9 Occurrences

Matthew 18:19 V-FIM-3S
GRK: ἐὰν αἰτήσωνται γενήσεται αὐτοῖς παρὰ
NAS: that they may ask, it shall be done for them by My Father
KJV: they shall ask, it shall be done for them
INT: if they shall ask it will be done to them by

Matthew 21:21 V-FIM-3S
GRK: τὴν θάλασσαν γενήσεται
NAS: into the sea,' it will happen.
KJV: into the sea; it shall be done.
INT: the sea it will come to pass

Luke 8:17 V-FIM-3S
GRK: οὐ φανερὸν γενήσεται οὐδὲ ἀπόκρυφον
NAS: is hidden that will not become evident,
KJV: shall not be made manifest; neither
INT: not manifest will become nor secret

John 4:14 V-FIM-3S
GRK: δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ
NAS: that I will give him will become in him a well
KJV: I shall give him shall be in him
INT: I will give to him will become in him

John 15:7 V-FIM-3S
GRK: αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν
NAS: you wish, and it will be done for you.
KJV: and it shall be done unto you.
INT: you shall ask and it will come to pass to you

John 16:20 V-FIM-3S
GRK: εἰς χαρὰν γενήσεται
NAS: but your grief will be turned into joy.
KJV: your sorrow shall be turned into joy.
INT: to joy will turn

1 Corinthians 3:13 V-FIM-3S
GRK: ἔργον φανερὸν γενήσεται ἡ γὰρ
NAS: work will become evident;
KJV: work shall be made manifest:
INT: work manifest will become the indeed

1 Corinthians 4:5 V-FIM-3S
GRK: ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ
NAS: praise will come to him from God.
KJV: then shall every man have praise of
INT: the praise will be to each from

1 Corinthians 15:54 V-FIM-3S
GRK: ἀθανασίαν τότε γενήσεται ὁ λόγος
NAS: then will come about the saying
KJV: then shall be brought to pass the saying
INT: immortality then will come to pass the word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page