γέγονεν
Englishman's Concordance
γέγονεν (gegonen) — 31 Occurrences

Matthew 1:22 V-RIA-3S
GRK: δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ
NAS: all this took place to fulfill what
KJV: this was done, that
INT: moreover all came to pass that might be fulfilled

Matthew 19:8 V-RIA-3S
GRK: δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
NAS: but from the beginning it has not been this way.
KJV: from the beginning it was not so.
INT: however not was [it] this way

Matthew 21:4 V-RIA-3S
GRK: Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ
NAS: This took place to fulfill what
KJV: this was done, that
INT: this moreover came to pass that might be fulfilled

Matthew 24:21 V-RIA-3S
GRK: οἵα οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς
NAS: such as has not occurred since
KJV: tribulation, such as was not since
INT: such as not has been from [the] beginning

Matthew 25:6 V-RIA-3S
GRK: νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν Ἰδοὺ ὁ
KJV: there was a cry made, Behold,
INT: of [the] night a cry there was Behold the

Matthew 26:56 V-RIA-3S
GRK: δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν
NAS: this has taken place to fulfill
KJV: all this was done, that the scriptures
INT: moreover all is come to pass that might be fulfilled

Mark 5:33 V-RIA-3S
GRK: εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ ἦλθεν
NAS: of what had happened to her, came
KJV: knowing what was done in her,
INT: knowing what had been done to her came

Mark 9:21 V-RIA-3S
GRK: ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ ὁ
NAS: been happening to him? And he said,
KJV: since this came unto him? And
INT: that this has been with him

Mark 13:19 V-RIA-3S
GRK: οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ'
NAS: such as has not occurred since
KJV: such as was not from
INT: such as never has been the like from [the]

Mark 14:4 V-RIA-3S
GRK: τοῦ μύρου γέγονεν
NAS: has this perfume been wasted?
KJV: waste of the ointment made?
INT: of the ointment has been made

Luke 14:22 V-RIA-3S
GRK: δοῦλος Κύριε γέγονεν ὃ ἐπέταξας
NAS: you commanded has been done, and still
KJV: Lord, it is done as
INT: servant Sir it has been done as you did command

John 1:3 V-RIA-3S
GRK: ἕν ὃ γέγονεν
NAS: from Him nothing came into being that has come into being.
KJV: made that was made.
INT: one [thing] which has come into being

John 1:15 V-RIA-3S
GRK: ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός
NAS: after me has a higher rank
KJV: after me is preferred before me:
INT: precedence of me has for before

John 1:30 V-RIA-3S
GRK: ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός
NAS: who has a higher rank
KJV: a man which is preferred before me:
INT: precedence of me has because before

John 12:30 V-RIA-3S
GRK: φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι'
NAS: voice has not come for My sake,
KJV: This voice came not because of
INT: voice this has come but because of

John 14:22 V-RIA-3S
GRK: καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν
NAS: then has happened that You are going
KJV: Lord, how is it that thou wilt
INT: then what has occurred that to us

Acts 4:16 V-RIA-3S
GRK: γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι' αὐτῶν
NAS: miracle has taken place through
KJV: miracle hath been done by
INT: a noteworthy sign has come to pass through them

Romans 2:25 V-RIA-3S
GRK: σου ἀκροβυστία γέγονεν
NAS: your circumcision has become uncircumcision.
KJV: circumcision is made uncircumcision.
INT: of you uncircumcision has become

Romans 11:5 V-RIA-3S
GRK: ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν
NAS: there has also come to be at the present
KJV: time also there is a remnant according
INT: election of grace there has been

Romans 11:25 V-RIA-3S
GRK: τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ
NAS: hardening has happened to Israel
KJV: in part is happened to Israel, until
INT: to Israel has happened until that

2 Corinthians 1:19 V-RIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ γέγονεν
KJV: in him was yea.
INT: in him has been

2 Corinthians 5:17 V-RIA-3S
GRK: παρῆλθεν ἰδοὺ γέγονεν καινά
NAS: behold, new things have come.
KJV: behold, all things are become new.
INT: passed away Behold have become new

Galatians 3:24 V-RIA-3S
GRK: παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν
NAS: the Law has become our tutor
KJV: Wherefore the law was our schoolmaster
INT: tutor of us has been to Christ

1 Thessalonians 2:1 V-RIA-3S
GRK: οὐ κενὴ γέγονεν
KJV: you, that it was not in vain:
INT: not in vain it has been

1 Timothy 2:14 V-RIA-3S
GRK: ἐν παραβάσει γέγονεν
NAS: being deceived, fell into transgression.
KJV: being deceived was in
INT: in transgression has become

Hebrews 7:16 V-RIA-3S
GRK: ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν ἀλλὰ κατὰ
NAS: who has become [such] not on the basis
KJV: Who is made, not after
INT: of commandment fleshly has been constituted but according to

Hebrews 7:22 V-RIA-3S
GRK: κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς
NAS: Jesus has become the guarantee
KJV: was Jesus made a surety of a better
INT: of a better covenant has become [the] guarantee Jesus

James 2:10 V-RIA-3S
GRK: ἐν ἑνί γέγονεν πάντων ἔνοχος
NAS: in one [point], he has become guilty
KJV: in one [point], he is guilty of all.
INT: in one [point] he has become of all guilty

James 5:2 V-RIA-3S
GRK: ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν
NAS: and your garments have become moth-eaten.
KJV: your garments are motheaten.
INT: of you moth-eaten have become

2 Peter 2:20 V-RIA-3S
GRK: ἐμπλακέντες ἡττῶνται γέγονεν αὐτοῖς τὰ
NAS: the last state has become worse
KJV: and overcome, the latter end
INT: having been entangled they are subdued has become to them the

Revelation 16:17 V-RIA-3S
GRK: θρόνου λέγουσα Γέγονεν
NAS: from the throne, saying, It is done.
KJV: the throne, saying, It is done.
INT: throne saying It is done

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page