ἡμέραι
Englishman's Concordance
ἡμέραι (hēmerai) — 26 Occurrences

Matthew 9:15 N-NFP
GRK: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ
NAS: as the bridegroom is with them, can they? But the days will come
KJV: them? but the days will come, when
INT: will come however days when will have been taken away

Matthew 15:32 N-NFP
GRK: ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν
NAS: three days and have
KJV: now three days, and have
INT: because already days three they continue

Matthew 24:22 N-NFP
GRK: ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι οὐκ
NAS: Unless those days had been cut short,
KJV: those days should be shortened,
INT: had been shortened the days those not

Matthew 24:22 N-NFP
GRK: κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
NAS: those days will be cut short.
KJV: those days shall be shortened.
INT: will be shortened the days those

Matthew 24:37 N-NFP
GRK: γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε
NAS: will be just like the days of Noah.
KJV: But as the days of Noe [were], so
INT: indeed the days of the Noah

Mark 2:20 N-NFP
GRK: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ
NAS: But the days will come when
KJV: But the days will come, when
INT: will come moreover days when will have been taken away

Mark 8:2 N-NFP
GRK: ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν
NAS: three days and have
KJV: with me three days, and have
INT: because already days three they continue

Mark 13:19 N-NFP
GRK: γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις
NAS: For those days will be a [time of] tribulation
KJV: [in] those days shall be
INT: indeed the days those tribulation

Luke 1:23 N-NFP
GRK: ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας
NAS: When the days of his priestly service
KJV: that, as soon as the days of his
INT: were fulfilled the days the service

Luke 2:6 N-NFP
GRK: ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν
NAS: they were there, the days were completed
KJV: there, the days were accomplished
INT: were fulfilled the days of the giving birth

Luke 2:21 N-NFP
GRK: ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ
NAS: eight days had passed,
KJV: eight days were accomplished
INT: when were fulfilled days eight for the

Luke 2:22 N-NFP
GRK: ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ
NAS: And when the days for their purification
KJV: And when the days of her purification
INT: were fulfilled the days of the purification

Luke 5:35 N-NFP
GRK: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι καὶ ὅταν
NAS: But [the] days will come; and when
KJV: But the days will come, when
INT: will come moreover days also when

Luke 9:28 N-NFP
GRK: τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ καὶ
NAS: Some eight days after these
KJV: about an eight days after these
INT: these about days eight and

Luke 13:14 N-NFP
GRK: ὅτι Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν
NAS: There are six days in which
KJV: There are six days in which
INT: Six days they are in

Luke 17:22 N-NFP
GRK: μαθητάς Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε
NAS: to the disciples, The days will come
KJV: the disciples, The days will come,
INT: disciples Will come days when you will desire

Luke 19:43 N-NFP
GRK: ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ
NAS: For the days will come upon you when
KJV: For the days shall come upon
INT: for will come days upon you

Luke 21:6 N-NFP
GRK: θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς
NAS: you are looking at, the days will come
KJV: ye behold, the days will come,
INT: you are beholding will come days in which

Luke 21:22 N-NFP
GRK: ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί
NAS: these are days of vengeance,
KJV: be the days of vengeance,
INT: for days of avenging these

Luke 23:29 N-NFP
GRK: ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς
NAS: For behold, the days are coming when
KJV: For, behold, the days are coming, in
INT: Behold are coming days in which

Acts 9:23 N-NFP
GRK: δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί συνεβουλεύσαντο
NAS: When many days had elapsed, the Jews
KJV: that many days were fulfilled,
INT: moreover were passed days many consulted together

Acts 12:3 N-NFP
GRK: δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων
NAS: Now it was during the days of Unleavened
KJV: were the days of unleavened bread.)
INT: moreover the days of the unleavened [bread]

Acts 21:27 N-NFP
GRK: αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι οἱ
NAS: When the seven days were almost over,
KJV: when the seven days were almost ended,
INT: the seven days to be completed the

Acts 24:11 N-NFP
GRK: εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ'
NAS: more than twelve days ago I went
KJV: yet but twelve days since I
INT: there are to me days twelve from

Ephesians 5:16 N-NFP
GRK: ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν
NAS: because the days are evil.
KJV: the time, because the days are evil.
INT: because the days evil are

Hebrews 8:8 N-NFP
GRK: λέγει Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει
NAS: BEHOLD, DAYS ARE COMING,
KJV: he saith, Behold, the days come, saith
INT: he says Behold days are coming says

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page