ὥσπερ
Englishman's Concordance
ὥσπερ (hōsper) — 36 Occurrences

Matthew 6:2 Adv
GRK: ἔμπροσθέν σου ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ
KJV: before thee, as the hypocrites do
INT: before you as the hypocrites

Matthew 6:7 Adv
GRK: μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί
KJV: vain repetitions, as the heathen
INT: not do use vain repetitions as the pagans

Matthew 12:40 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ ἦν
NAS: for just as JONAH WAS THREE
KJV: For as Jonas was
INT: just as indeed was

Matthew 13:40 Adv
GRK: ὥσπερ οὖν συλλέγεται
NAS: So just as the tares are gathered
KJV: As therefore the tares
INT: As therefore is gathered

Matthew 18:17 Adv
GRK: ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς
KJV: unto thee as an heathen man
INT: let him be to you as the pagan

Matthew 20:28 Adv
GRK: ὥσπερ ὁ υἱὸς
NAS: just as the Son of Man
KJV: Even as the Son of man
INT: even as the Son

Matthew 24:27 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ ἡ
NAS: For just as the lightning comes
KJV: For as the lightning cometh
INT: just as indeed the

Matthew 24:37 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ αἱ
NAS: of Man will be just like the days
KJV: But as the days of Noe
INT: as indeed indeed the

Matthew 25:14 Adv
GRK: Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος
NAS: For [it is] just like a man
KJV: For [the kingdom of heaven is] as a man
INT: as indeed indeed a man

Matthew 25:32 Adv
GRK: ἀπ' ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν
KJV: from another, as a shepherd divideth
INT: from one another as the shepherd

Luke 17:24 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ ἡ
NAS: For just like the lightning,
KJV: For as the lightning,
INT: as indeed the

Luke 18:11 Adv
GRK: οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ
NAS: You that I am not like other people:
KJV: I am not as other men
INT: not I am as the rest

John 5:21 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ ὁ
NAS: For just as the Father raises
KJV: For as the Father raiseth up
INT: Even as for the

John 5:26 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ ὁ
NAS: For just as the Father has
KJV: For as the Father hath
INT: as indeed the

Acts 2:2 Adv
GRK: οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς
NAS: a noise like a violent
KJV: from heaven as of a rushing mighty
INT: heaven a sound as rushing of a wind

Acts 3:17 Adv
GRK: ἄγνοιαν ἐπράξατε ὥσπερ καὶ οἱ
NAS: in ignorance, just as your rulers
KJV: ye did [it], as [did] also
INT: ignorance you acted as also the

Acts 11:15 Adv
GRK: ἐπ' αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ'
NAS: fell upon them just as [He did] upon us at the beginning.
KJV: on them, as on us
INT: upon them even as also upon

Romans 5:12 Adv
GRK: Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι' ἑνὸς
NAS: Therefore, just as through one
KJV: Wherefore, as by one
INT: because of this as by one

Romans 5:19 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ διὰ
KJV: For as by one
INT: for as indeed by

Romans 5:21 Adv
GRK: ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ
KJV: That as sin hath reigned
INT: that as reigned the

Romans 6:4 Adv
GRK: θάνατον ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς
KJV: that like as Christ
INT: death that as was raised up Christ

Romans 6:19 Adv
GRK: σαρκὸς ὑμῶν ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε
NAS: of your flesh. For just as you presented
KJV: flesh: for as ye have yielded your
INT: flesh of you for as indeed you yielded

Romans 11:30 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς
NAS: For just as you once were disobedient
KJV: For as ye in times past
INT: just as indeed you

1 Corinthians 8:5 Adv
GRK: ἐπὶ γῆς ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ
NAS: on earth, as indeed there are many
KJV: in earth, (as there be gods
INT: on earth as there are gods

1 Corinthians 10:7 Adv
GRK: τινες αὐτῶν ὥσπερ γέγραπται Ἐκάθισεν
INT: some of them as it has been written Sat down

1 Corinthians 11:12 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ ἡ
KJV: For as the woman [is] of
INT: for as indeed the

1 Corinthians 15:22 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ ἐν
KJV: For as in Adam
INT: For as indeed in

1 Corinthians 16:1 Adv
GRK: τοὺς ἁγίους ὥσπερ διέταξα ταῖς
KJV: the saints, as I have given order
INT: the saints as I directed the

2 Corinthians 8:7 Adv
GRK: ἀλλ' ὥσπερ ἐν παντὶ
NAS: But just as you abound in everything,
KJV: Therefore, as ye abound in
INT: But even as in every [way]

Galatians 4:29 Adv
GRK: ἀλλ' ὥσπερ τότε ὁ
KJV: But as then he that was born
INT: But as then the [one]

1 Thessalonians 5:3 Adv
GRK: ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν
NAS: upon them suddenly like labor pains
KJV: cometh upon them, as travail upon
INT: comes destruction as the labor pains

Hebrews 4:10 Adv
GRK: ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν
KJV: his own works, as God [did] from
INT: works of him as from the

Hebrews 7:27 Adv
GRK: ἡμέραν ἀνάγκην ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: daily, like those
KJV: daily, as those high priests,
INT: day necessity as the high priests

Hebrews 9:25 Adv
GRK: προσφέρῃ ἑαυτόν ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς
KJV: often, as the high priest
INT: he should offer himself even as the high priest

James 2:26 Adv
GRK: ὥσπερ γὰρ τὸ
NAS: For just as the body without
KJV: For as the body without
INT: just as indeed the

Revelation 10:3 Adv
GRK: φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται
KJV: voice, as [when] a lion
INT: with a voice loud as a lion roars

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page