ὥστε
Englishman's Concordance
ὥστε (hōste) — 83 Occurrences

Matthew 8:24 Conj
GRK: τῇ θαλάσσῃ ὥστε τὸ πλοῖον
NAS: on the sea, so that the boat
KJV: the sea, insomuch that the ship
INT: the sea so that the boat

Matthew 8:28 Conj
GRK: χαλεποὶ λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν
KJV: exceeding fierce, so that no man
INT: violent very so that not was able

Matthew 10:1 Conj
GRK: πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ
KJV: spirits, to cast
INT: over spirits unclean so as to cast out them

Matthew 12:12 Conj
GRK: ἄνθρωπος προβάτου ὥστε ἔξεστιν τοῖς
NAS: than a sheep! So then, it is lawful
KJV: a sheep? Wherefore it is lawful
INT: a man than a sheep So that it is lawful on the

Matthew 12:22 Conj
GRK: ἐθεράπευσεν αὐτόν ὥστε τὸν κωφὸν
NAS: to Jesus, and He healed him, so that the mute man
KJV: him, insomuch that the blind
INT: he healed him so that the mute

Matthew 13:2 Conj
GRK: ὄχλοι πολλοί ὥστε αὐτὸν εἰς
NAS: gathered to Him, so He got
KJV: unto him, so that he went
INT: crowds great so that he into

Matthew 13:32 Conj
GRK: γίνεται δένδρον ὥστε ἐλθεῖν τὰ
NAS: a tree, so that THE BIRDS
KJV: a tree, so that the birds
INT: becomes a tree so that come the

Matthew 13:54 Conj
GRK: συναγωγῇ αὐτῶν ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς
NAS: them in their synagogue, so that they were astonished,
KJV: synagogue, insomuch that they
INT: synagogue of them so that were astonished they

Matthew 15:31 Conj
GRK: ὥστε τὸν ὄχλον
NAS: So the crowd marveled
KJV: Insomuch that the multitude wondered,
INT: so that the crowds

Matthew 15:33 Conj
GRK: ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον
KJV: in the wilderness, as to fill so great
INT: loaves so many as to satisfy a crowd

Matthew 19:6 Conj
GRK: ὥστε οὐκέτι εἰσὶν
NAS: So they are no longer two,
KJV: Wherefore they are no more
INT: So that no longer are they

Matthew 23:31 Conj
GRK: ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς
NAS: So you testify against yourselves,
KJV: Wherefore ye be witnesses
INT: So that you bear witness to yourselves

Matthew 24:24 Conj
GRK: καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι εἰ
NAS: and wonders, so as to mislead,
KJV: wonders; insomuch that, if
INT: and wonders so as to mislead if

Matthew 27:1 Conj
GRK: τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν
KJV: against Jesus to put him
INT: Jesus so that they might put to death him

Matthew 27:14 Conj
GRK: ἓν ῥῆμα ὥστε θαυμάζειν τὸν
NAS: a [single] charge, so the governor
KJV: word; insomuch that the governor
INT: one word so that marveled the

Mark 1:27 Conj
GRK: ἐθαμβήθησαν ἅπαντες ὥστε συζητεῖν πρὸς
NAS: amazed, so that they debated
KJV: amazed, insomuch that they questioned
INT: were astonished all so that they questioned among

Mark 1:45 Conj
GRK: τὸν λόγον ὥστε μηκέτι αὐτὸν
NAS: around, to such an extent that Jesus could
KJV: the matter, insomuch that Jesus
INT: the matter so that no longer he

Mark 2:2 Conj
GRK: συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν
NAS: were gathered together, so that there was no longer
KJV: were gathered together, insomuch that there was
INT: were gathered together many so that no more to have space

Mark 2:12 Conj
GRK: ἔμπροσθεν πάντων ὥστε ἐξίστασθαι πάντας
NAS: of everyone, so that they were all
KJV: them all; insomuch that they were
INT: before all so that were amazed all

Mark 2:28 Conj
GRK: ὥστε κύριός ἐστιν
NAS: So the Son of Man
KJV: Therefore the Son of man
INT: so then Lord is

Mark 3:10 Conj
GRK: γὰρ ἐθεράπευσεν ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ
NAS: many, with the result that all those who
KJV: many; insomuch that they pressed upon
INT: indeed he healed so that they pressed upon him

Mark 3:20 Conj
GRK: ὁ ὄχλος ὥστε μὴ δύνασθαι
NAS: again, to such an extent that they could
KJV: again, so that they
INT: a crowd so that not they are able so much as

Mark 4:1 Conj
GRK: ὄχλος πλεῖστος ὥστε αὐτὸν εἰς
KJV: a great multitude, so that he entered
INT: a crowd great so that him into

Mark 4:32 Conj
GRK: κλάδους μεγάλους ὥστε δύνασθαι ὑπὸ
NAS: branches; so that THE BIRDS
KJV: branches; so that the fowls
INT: branches great so that are able under

Mark 4:37 Conj
GRK: τὸ πλοῖον ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι
NAS: the boat so much that the boat
KJV: into the ship, so that it was
INT: the boat so that already was filled

Mark 9:26 Conj
GRK: ὡσεὶ νεκρὸς ὥστε τοὺς πολλοὺς
KJV: as one dead; insomuch that many
INT: as if dead so that many

Mark 10:8 Conj
GRK: σάρκα μίαν ὥστε οὐκέτι εἰσὶν
NAS: ONE FLESH; so they are no longer two,
KJV: one flesh: so then they are no more
INT: flesh one so that no longer are they

Mark 15:5 Conj
GRK: οὐδὲν ἀπεκρίθη ὥστε θαυμάζειν τὸν
NAS: further answer; so Pilate was amazed.
KJV: nothing; so that Pilate
INT: nothing answered so that marveled

Luke 4:29 Conj
GRK: ᾠκοδόμητο αὐτῶν ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν
NAS: had been built, in order to throw Him down the cliff.
INT: had been built of them in order to thrown over him

Luke 5:7 Conj
GRK: τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά
NAS: so they signaled to their partners
KJV: the ships, so that they
INT: the boats so that were sinking they

Luke 12:1 Conj
GRK: τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους
KJV: of people, insomuch that they trode
INT: of the crowd so as to trample upon one another

Luke 20:20 Conj
GRK: αὐτοῦ λόγου ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν
NAS: So they watched Him, and sent
INT: of him in talk in order to betray him

John 3:16 Conj
GRK: τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν
KJV: loved the world, that he gave his
INT: the world that the Son

Acts 1:19 Conj
GRK: κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ ὥστε κληθῆναι τὸ
NAS: in Jerusalem; so that in their own
KJV: at Jerusalem; insomuch as that
INT: dwelling in Jerusalem so that was called the

Acts 5:15 Conj
GRK: ὥστε καὶ εἰς
NAS: to such an extent that they even
KJV: Insomuch that they brought forth
INT: so as even into

Acts 14:1 Conj
GRK: λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων
KJV: so spake, that a great multitude
INT: spoke so that believed of Jewish

Acts 15:39 Conj
GRK: δὲ παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς
KJV: between them, that they departed asunder
INT: therefore a sharp disagreement so that departed them

Acts 16:26 Conj
GRK: ἐγένετο μέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ
NAS: earthquake, so that the foundations
KJV: earthquake, so that the foundations
INT: there was a great so that were shaken the

Acts 19:10 Conj
GRK: ἔτη δύο ὥστε πάντας τοὺς
NAS: for two years, so that all who lived
KJV: years; so that all
INT: years two so that all those who

Acts 19:12 Conj
GRK: ὥστε καὶ ἐπὶ
NAS: so that handkerchiefs or
INT: so that even to

Acts 19:16 Conj
GRK: κατ' αὐτῶν ὥστε γυμνοὺς καὶ
NAS: of them and overpowered them, so that they fled
KJV: against them, so that they fled out of
INT: against them so that naked and

Romans 7:4 Conj
GRK: ὥστε ἀδελφοί μου
NAS: Therefore, my brethren, you also
KJV: Wherefore, my brethren,
INT: So that brothers of me

Romans 7:6 Conj
GRK: ᾧ κατειχόμεθα ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς
NAS: we were bound, so that we serve
KJV: we were held; that we
INT: which we were held so that should serve we

Romans 7:12 Conj
GRK: ὥστε ὁ μὲν
NAS: So then, the Law is holy,
KJV: Wherefore the law [is] holy,
INT: So that indeed

Romans 13:2 Conj
GRK: ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος
NAS: Therefore whoever resists
KJV: Whosoever therefore resisteth
INT: So that he that sets himself against

Romans 15:19 Conj
GRK: πνεύματος θεοῦ ὥστε με ἀπὸ
NAS: of the Spirit; so that from Jerusalem
KJV: of God; so that from
INT: of [the] Spirit of God so as I from

1 Corinthians 1:7 Conj
GRK: ὥστε ὑμᾶς μὴ
NAS: so that you are not lacking in any
KJV: So that ye come behind
INT: so that you not

1 Corinthians 3:7 Conj
GRK: ὥστε οὔτε ὁ
NAS: So then neither the one who plants
KJV: So then neither is
INT: So that neither he that

1 Corinthians 3:21 Conj
GRK: ὥστε μηδεὶς καυχάσθω
NAS: So then let no one boast
KJV: Therefore let no man
INT: So that no one let boast

1 Corinthians 4:5 Conj
GRK: ὥστε μὴ πρὸ
NAS: Therefore do not go on passing judgment
KJV: Therefore judge nothing
INT: So that not before [the]

1 Corinthians 5:1 Conj
GRK: τοῖς ἔθνεσιν ὥστε γυναῖκά τινα
KJV: the Gentiles, that one
INT: the pagans so as wife one

1 Corinthians 5:8 Conj
GRK: ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ
NAS: Therefore let us celebrate the feast,
KJV: Therefore let us keep the feast, not
INT: So that we might celebrate the feast not

1 Corinthians 7:38 Conj
GRK: ὥστε καὶ ὁ
NAS: So then both he who gives
KJV: So then
INT: So that also he that

1 Corinthians 10:12 Conj
GRK: Ὥστε ὁ δοκῶν
NAS: Therefore let him who thinks he stands
KJV: Wherefore let him that thinketh
INT: So that he that thinks

1 Corinthians 11:27 Conj
GRK: ὥστε ὃς ἂν
NAS: Therefore whoever eats
KJV: Wherefore whosoever shall eat
INT: So that whoever anyhow

1 Corinthians 11:33 Conj
GRK: ὥστε ἀδελφοί μου
NAS: So then, my brethren,
KJV: Wherefore, my brethren,
INT: So that brothers of me

1 Corinthians 13:2 Conj
GRK: τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι
NAS: all faith, so as to remove mountains,
KJV: faith, so that I could remove
INT: the faith so as mountains to remove

1 Corinthians 14:22 Conj
GRK: ὥστε αἱ γλῶσσαι
NAS: So then tongues are for a sign,
KJV: Wherefore tongues are
INT: So that tongues

1 Corinthians 14:39 Conj
GRK: ὥστε ἀδελφοί μου
NAS: Therefore, my brethren,
KJV: Wherefore, brethren, covet
INT: So that brothers of me

1 Corinthians 15:58 Conj
GRK: Ὥστε ἀδελφοί μου
NAS: Therefore, my beloved brethren,
KJV: Therefore, my beloved
INT: So that brothers of me

2 Corinthians 1:8 Conj
GRK: δύναμιν ἐβαρήθημεν ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς
NAS: our strength, so that we despaired
KJV: strength, insomuch that we
INT: power we were burdened so as us to despair we

2 Corinthians 2:7 Conj
GRK: ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον
NAS: so that on the contrary
KJV: So that contrariwise ye
INT: so that on the contrary rather

2 Corinthians 3:7 Conj
GRK: ἐν δόξῃ ὥστε μὴ δύνασθαι
NAS: with glory, so that the sons
KJV: glorious, so that the children
INT: in glory so as not to be able

2 Corinthians 4:12 Conj
GRK: ὥστε ὁ θάνατος
NAS: So death works
KJV: So then death
INT: so that death

2 Corinthians 5:16 Conj
GRK: Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ
NAS: Therefore from now on we recognize
KJV: Wherefore henceforth know
INT: So that we from

2 Corinthians 5:17 Conj
GRK: ὥστε εἴ τις
NAS: Therefore if anyone
KJV: Therefore if any man [be] in
INT: So that if anyone

2 Corinthians 7:7 Conj
GRK: ὑπὲρ ἐμοῦ ὥστε με μᾶλλον
NAS: your zeal for me; so that I rejoiced
KJV: toward me; so that I rejoiced
INT: for me so as I the more

Galatians 2:13 Conj
GRK: λοιποὶ Ἰουδαῖοι ὥστε καὶ Βαρνάβας
NAS: joined him in hypocrisy, with the result that even
KJV: with him; insomuch that Barnabas
INT: rest of [the] Jews so that even Barnabas

Galatians 3:9 Conj
GRK: ὥστε οἱ ἐκ
NAS: So then those who are of faith
KJV: So then they which be of faith
INT: So that those of

Galatians 3:24 Conj
GRK: ὥστε ὁ νόμος
NAS: Therefore the Law has become
KJV: Wherefore the law was
INT: So that the law

Galatians 4:7 Conj
GRK: ὥστε οὐκέτι εἶ
NAS: Therefore you are no longer a slave,
KJV: Wherefore thou art no more
INT: So no longer you are

Galatians 4:16 Conj
GRK: ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν
NAS: So have I become your enemy
KJV: Am I therefore become your
INT: So enemy of you

Philippians 1:13 Conj
GRK: ὥστε τοὺς δεσμούς
NAS: so that my imprisonment
KJV: So that my bonds
INT: so as the chains

Philippians 2:12 Conj
GRK: Ὥστε ἀγαπητοί μου
NAS: So then, my beloved, just
KJV: Wherefore, my beloved,
INT: So that beloved of me

Philippians 4:1 Conj
GRK: Ὥστε ἀδελφοί μου
NAS: Therefore, my beloved brethren
KJV: Therefore, my brethren
INT: So that brothers of me

1 Thessalonians 1:7 Conj
GRK: ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς
NAS: so that you became an example
KJV: So that ye were
INT: so that became you

1 Thessalonians 1:8 Conj
GRK: θεὸν ἐξελήλυθεν ὥστε μὴ χρείαν
NAS: God has gone forth, so that we have no
KJV: is spread abroad; so that we
INT: God has gone abroad so as no need

1 Thessalonians 4:18 Conj
GRK: Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους
NAS: Therefore comfort one another
KJV: Wherefore comfort one another
INT: So encourage one another

2 Thessalonians 1:4 Conj
GRK: ὥστε αὐτοὺς ἡμᾶς
NAS: therefore, we ourselves speak proudly
KJV: So that we ourselves
INT: so as for ourselves us

2 Thessalonians 2:4 Conj
GRK: ἢ σέβασμα ὥστε αὐτὸν εἰς
NAS: object of worship, so that he takes his seat
KJV: or that is worshipped; so that he as
INT: or object of worship so as him in

Hebrews 13:6 Conj
GRK: ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς
NAS: so that we confidently say,
KJV: So that we may boldly
INT: So that may be confident we

1 Peter 1:21 Conj
GRK: αὐτῷ δόντα ὥστε τὴν πίστιν
NAS: Him glory, so that your faith
KJV: him glory; that your faith
INT: to him having given so as for the faith

1 Peter 4:19 Conj
GRK: ὥστε καὶ οἱ
NAS: Therefore, those also
KJV: Wherefore let them that suffer
INT: Therefore also they who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page