2440. ἱμάτιον (himation)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2440. ἱμάτιον (himation) — 61 Occurrences

Matthew 5:40 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἱμάτιον
NAS: let him have your coat also.
KJV: him have [thy] cloke also.
INT: also [your] cloak

Matthew 9:16 N-DNS
GRK: ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ αἴρει
NAS: on an old garment; for the patch
KJV: an old garment, for
INT: unshrunk on clothing old tears away

Matthew 9:16 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἱματίου καὶ χεῖρον
NAS: pulls away from the garment, and a worse
KJV: taketh from the garment, and the rent
INT: from the garment and a worse

Matthew 9:20 N-GNS
GRK: κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
NAS: the fringe of His cloak;
KJV: the hem of his garment:
INT: fringe of the clothing of him

Matthew 9:21 N-GNS
GRK: ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι
NAS: touch His garment, I will get well.
KJV: touch his garment, I shall be whole.
INT: I shall touch the clothing of him I will be cured

Matthew 14:36 N-GNS
GRK: κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ
NAS: the fringe of His cloak; and as many
KJV: the hem of his garment: and as many as
INT: fringe of the clothing of him and

Matthew 17:2 N-NNP
GRK: τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο
NAS: the sun, and His garments became
KJV: and his raiment was white
INT: and [the] clothes of him became

Matthew 21:7 N-ANP
GRK: αὐτῶν τὰ ἱμάτια καὶ ἐπεκάθισεν
NAS: and laid their coats on them; and He sat
KJV: them their clothes, and they set
INT: them their cloaks and he sat

Matthew 21:8 N-ANP
GRK: ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ
NAS: spread their coats in the road,
KJV: spread their garments in the way;
INT: their the cloaks on the

Matthew 24:18 N-ANS
GRK: ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
NAS: back to get his cloak.
KJV: to take his clothes.
INT: to take the cloak of him

Matthew 26:65 N-ANP
GRK: διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων
NAS: tore his robes and said,
KJV: rent his clothes, saying,
INT: tears the garments of him saying

Matthew 27:31 N-ANP
GRK: αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ
NAS: Him and put His [own] garments back on Him, and led Him away
KJV: put his own raiment on him,
INT: him the garments of him and

Matthew 27:35 N-ANP
GRK: διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες
NAS: Him, they divided up His garments among
KJV: and parted his garments, casting lots:
INT: they divided the garments of him casting

Matthew 27:35 Noun-ANP
GRK: διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια μου ἑαυτοῖς
KJV: my garments among them,
INT: They divided the garments of me among themselves

Mark 2:21 N-ANS
GRK: ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ
NAS: on an old garment; otherwise
KJV: on an old garment: else the new piece
INT: sews on clothing old if

Mark 5:27 N-GNS
GRK: ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
NAS: behind [Him] and touched His cloak.
KJV: and touched his garment.
INT: touched the clothing of him

Mark 5:28 N-GNP
GRK: κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι
NAS: touch His garments, I will get
KJV: but his clothes, I shall be whole.
INT: but the garments of him I will be cured

Mark 5:30 N-GNP
GRK: ἥψατο τῶν ἱματίων
NAS: Who touched My garments?
KJV: touched my clothes?
INT: touched the garments

Mark 6:56 N-GNS
GRK: κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται
NAS: the fringe of His cloak; and as many
KJV: the border of his garment: and as many
INT: fringe the clothing of him they might touch

Mark 9:3 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο
NAS: and His garments became radiant
KJV: And his raiment became shining,
INT: and the garments of him became

Mark 10:50 N-ANS
GRK: ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας
NAS: Throwing aside his cloak, he jumped
KJV: his garment, rose,
INT: having cast away the cloak of him having risen up

Mark 11:7 N-ANP
GRK: αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ
NAS: and put their coats on it; and He sat
KJV: cast their garments on him;
INT: it the cloaks of them and

Mark 11:8 N-ANP
GRK: πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν
NAS: spread their coats in the road,
KJV: spread their garments in the way:
INT: many the cloaks of them spread

Mark 13:16 N-ANS
GRK: ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
NAS: back to get his coat.
KJV: for to take up his garment.
INT: to take the clothing of him

Mark 15:20 N-ANP
GRK: αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ Καὶ
NAS: Him and put His [own] garments on Him. And they led
KJV: put his own clothes on him,
INT: him the garments of him and

Mark 15:24 N-ANP
GRK: διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες
NAS: Him, and divided up His garments among
KJV: they parted his garments, casting lots
INT: they divided the garments of him casting

Luke 5:36 N-GNS
GRK: ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας
NAS: from a new garment and puts
KJV: a piece of a new garment upon an old;
INT: a piece of a garment new having torn

Luke 5:36 N-ANS
GRK: ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ
NAS: it on an old garment; otherwise
KJV: upon an old; if otherwise, then
INT: puts [it] on a garment old if

Luke 6:29 N-ANS
GRK: σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν
NAS: and whoever takes away your coat, do not withhold
KJV: that taketh away thy cloke forbid not
INT: your cloak also the

Luke 7:25 N-DNP
GRK: ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον ἰδοὺ
NAS: in soft clothing? Those
KJV: soft raiment? Behold,
INT: in fine clothing arrayed Behold

Luke 8:27 N-ANS
GRK: οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν
NAS: and who had not put on any clothing for a long
KJV: ware no clothes, neither abode
INT: not was wearing clothing and in

Luke 8:44 N-GNS
GRK: κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ
NAS: the fringe of His cloak, and immediately
KJV: of his garment: and
INT: fringe the of clothing of him and

Luke 19:35 N-ANP
GRK: αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν
NAS: and they threw their coats on the colt
KJV: their garments upon
INT: their garments on the

Luke 19:36 N-ANP
GRK: ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν
NAS: they were spreading their coats on the road.
KJV: they spread their clothes in the way.
INT: they were spreading the garments of them on

Luke 22:36 N-ANS
GRK: πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ
NAS: sword is to sell his coat and buy one.
KJV: let him sell his garment, and buy
INT: let him sell the cloak of him and

Luke 23:34 N-ANP
GRK: δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον
NAS: dividing up His garments among
KJV: his raiment, and cast
INT: moreover the garments of him they cast

John 13:4 N-ANP
GRK: τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν
NAS: and laid aside His garments; and taking
KJV: and laid aside his garments; and took
INT: lays aside the garments and having taken

John 13:12 N-ANP
GRK: ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ
NAS: and taken His garments and reclined
KJV: his garments, and was set down
INT: taken the garments of him and

John 19:2 N-ANS
GRK: κεφαλῇ καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον
NAS: and put a purple robe on Him;
KJV: him a purple robe,
INT: head and a robe purple cast around

John 19:5 N-ANS
GRK: τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον καὶ λέγει
NAS: and the purple robe. [Pilate] said
KJV: the purple robe. And
INT: the purple robe and he says

John 19:23 N-ANP
GRK: ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ
NAS: took His outer garments and made
KJV: took his garments, and made
INT: took the garments of him and

John 19:24 N-ANP
GRK: Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς
NAS: THEY DIVIDED MY OUTER GARMENTS AMONG
KJV: They parted my raiment among them, and
INT: They divided the garments of me among them

Acts 7:58 N-ANP
GRK: ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ
NAS: laid aside their robes at the feet
KJV: their clothes at
INT: laid aside the garments of them at

Acts 9:39 N-ANP
GRK: χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει
NAS: the tunics and garments that Dorcas
KJV: the coats and garments which Dorcas
INT: tunics and garments which was making

Acts 12:8 N-ANS
GRK: Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ
NAS: to him, Wrap your cloak around
KJV: unto him, Cast thy garment about thee,
INT: Wrap around [you] the cloak of you and

Acts 14:14 N-ANP
GRK: διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν
NAS: of it, they tore their robes and rushed
KJV: their clothes, and ran
INT: having torn the garments of them rushed in

Acts 16:22 N-ANP
GRK: αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν
NAS: tore their robes off
KJV: their clothes, and commanded
INT: of them the garments commanded to beat [them] with rods

Acts 18:6 N-ANP
GRK: ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς
NAS: he shook out his garments and said
KJV: he shook [his] raiment, and said
INT: having shaken the garments he said to

Acts 22:20 N-ANP
GRK: φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων
NAS: and watching out for the coats of those
KJV: kept the raiment of them that slew
INT: keeping the garments of those who killed

Acts 22:23 N-ANP
GRK: ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν
NAS: out and throwing off their cloaks and tossing
KJV: cast off [their] clothes, and
INT: casting off the garments and dust

Hebrews 1:11 N-NNS
GRK: πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται
NAS: WILL BECOME OLD LIKE A GARMENT,
KJV: shall wax old as doth a garment;
INT: [they] all as a garment will grow old

Hebrews 1:12 N-ANS
GRK: αὐτούς ὡς ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται
NAS: THEM UP; LIKE A GARMENT THEY WILL ALSO
INT: them like a garment also they will be changed

James 5:2 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα
NAS: have rotted and your garments have become
KJV: and your garments are motheaten.
INT: and the garments of you moth-eaten

1 Peter 3:3 N-GNP
GRK: ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος
NAS: or putting on dresses;
KJV: or of putting on of apparel;
INT: or putting on of garments adorning

Revelation 3:4 N-ANP
GRK: ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ
NAS: have not soiled their garments; and they will walk
KJV: their garments; and
INT: soiled the garments of them and

Revelation 3:5 N-DNP
GRK: περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ
NAS: in white garments; and I will not erase
KJV: in white raiment; and I will
INT: will be clothed in garments white and

Revelation 3:18 N-ANP
GRK: πλουτήσῃς καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα
NAS: and white garments so
KJV: white raiment, that
INT: you might be rich and garments white that

Revelation 4:4 N-DNP
GRK: περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ
NAS: in white garments, and golden
KJV: in white raiment; and they had
INT: clothed in garments white and

Revelation 16:15 N-ANP
GRK: τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἵνα
NAS: and keeps his clothes, so
KJV: keepeth his garments, lest he walk
INT: keeps the garments of him that

Revelation 19:13 N-ANS
GRK: καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι
NAS: [He is] clothed with a robe dipped
KJV: he [was] clothed with a vesture dipped
INT: and clothed with a garment dipped in blood

Revelation 19:16 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ
NAS: And on His robe and on His thigh
KJV: he hath on [his] vesture and on
INT: upon the clothing and upon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page