2453. Ἰουδαῖος (Ioudaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2453. Ἰουδαῖος (Ioudaios) — 195 Occurrences

Matthew 2:2 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἴδομεν γὰρ
NAS: King of the Jews? For we saw
KJV: King of the Jews? for
INT: King of the Jews we saw indeed

Matthew 27:11 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ
NAS: Are You the King of the Jews? And Jesus
KJV: thou the King of the Jews? And Jesus
INT: king of the Jews moreover

Matthew 27:29 Adj-GMP
GRK: βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Hail, King of the Jews!
KJV: Hail, King of the Jews!
INT: king of the Jews

Matthew 27:37 Adj-GMP
GRK: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
KJV: JESUS THE KING OF THE JEWS.
INT: king of the Jews

Matthew 28:15 Adj-DMP
GRK: οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς
NAS: among the Jews, [and is] to this day.
KJV: among the Jews until
INT: this among [the] Jews until the

Mark 7:3 Adj-NMP
GRK: πάντες οἱ Ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ
NAS: and all the Jews do not eat
KJV: and all the Jews, except they wash
INT: all the Jews if not

Mark 15:2 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ
NAS: Him, Are You the King of the Jews? And He answered
KJV: the King of the Jews? And
INT: King of the Jews and

Mark 15:9 Adj-GMP
GRK: βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: for you the King of the Jews?
KJV: unto you the King of the Jews?
INT: King of the Jews

Mark 15:12 Adj-GMP
GRK: βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: you call the King of the Jews?
KJV: ye call the King of the Jews?
INT: King of the Jews

Mark 15:18 Adj-GMP
GRK: βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Him, Hail, King of the Jews!
KJV: Hail, King of the Jews!
INT: King of the Jews

Mark 15:26 Adj-GMP
GRK: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: Him read, THE KING OF THE JEWS.
KJV: written over, THE KING OF THE JEWS.
INT: King of the Jews

Luke 7:3 Adj-GMP
GRK: πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων ἐρωτῶν αὐτὸν
NAS: he sent some Jewish elders
KJV: the elders of the Jews, beseeching
INT: elders of the Jews begging him

Luke 23:3 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ
NAS: Are You the King of the Jews? And He answered
KJV: the King of the Jews? And
INT: king of the Jews and

Luke 23:37 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν
NAS: You are the King of the Jews, save
KJV: be the king of the Jews, save thyself.
INT: king of the Jews save yourself

Luke 23:38 Adj-GMP
GRK: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ γράμμασιν
NAS: Him, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
KJV: IS THE KING OF THE JEWS.
INT: king of the Jews This in letters

Luke 23:51 Adj-GMP
GRK: πόλεως τῶν Ἰουδαίων ὃς προσεδέχετο
NAS: a city of the Jews, who
KJV: Arimathaea, a city of the Jews: who
INT: a city of the Jews and who was waiting for

John 1:19 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἰεροσολύμων
NAS: when the Jews sent
KJV: of John, when the Jews sent priests
INT: him the Jews from Jerusalem

John 2:6 Adj-GMP
GRK: καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι χωροῦσαι
NAS: there for the Jewish custom of purification,
KJV: the manner of the purifying of the Jews, containing
INT: purification of the Jews standing having space

John 2:13 Adj-GMP
GRK: πάσχα τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη
NAS: The Passover of the Jews was near,
KJV: And the Jews' passover was
INT: passover of the Jews and went up

John 2:18 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν
NAS: The Jews then said
KJV: Then answered the Jews and said
INT: therefore the Jews and said

John 2:20 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Τεσσεράκοντα καὶ
NAS: The Jews then said,
KJV: Then said the Jews, Forty and
INT: therefore the Jews Forty and

John 3:1 Adj-GMP
GRK: ἄρχων τῶν Ἰουδαίων
NAS: Nicodemus, a ruler of the Jews;
KJV: Nicodemus, a ruler of the Jews:
INT: a ruler of the Jews

John 3:22 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν καὶ
NAS: into the land of Judea, and there
INT: into the Judean land and

John 3:25 Adj-GMS
GRK: Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ
NAS: disciples with a Jew about
KJV: disciples and the Jews about
INT: of John with [some] Jews about purification

John 4:9 Adj-NMS
GRK: Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ'
NAS: is it that You, being a Jew, ask
KJV: thou, being a Jew, askest drink
INT: How you a Jew being from

John 4:9 Adj-NMP
GRK: γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις
NAS: a Samaritan woman? (For Jews have no
KJV: of Samaria? for the Jews have no
INT: indeed have association Jews with Samaritans

John 4:22 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν
NAS: for salvation is from the Jews.
KJV: is of the Jews.
INT: of the Jews is

John 5:1 Adj-GMP
GRK: ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη
NAS: there was a feast of the Jews, and Jesus
KJV: a feast of the Jews; and
INT: a feast of the Jews and went up

John 5:10 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ
NAS: So the Jews were saying
KJV: The Jews therefore said
INT: therefore the Jews to him who had been healed

John 5:15 Adj-DMP
GRK: ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς
NAS: and told the Jews that it was Jesus
KJV: and told the Jews that it was
INT: told the Jews that Jesus

John 5:16 Adj-NMP
GRK: ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν
NAS: reason the Jews were persecuting
KJV: did the Jews persecute
INT: persecuted the Jews Jesus

John 5:18 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι
NAS: therefore the Jews were seeking
KJV: Therefore the Jews sought the more
INT: him the Jews to kill because

John 6:4 Adj-GMP
GRK: ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων
NAS: the feast of the Jews, was near.
KJV: a feast of the Jews, was
INT: feast of the Jews

John 6:41 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ
NAS: Therefore the Jews were grumbling
KJV: The Jews then murmured
INT: therefore the Jews about him

John 6:52 Adj-NMP
GRK: ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς
NAS: Then the Jews [began] to argue
KJV: The Jews therefore strove
INT: one another the Jews saying How

John 7:1 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
NAS: to walk in Judea because
KJV: Jewry, because the Jews sought to kill
INT: him the Jews to kill

John 7:2 Adj-GMP
GRK: ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία
NAS: the feast of the Jews, the Feast of Booths,
KJV: Now the Jews' feast of tabernacles
INT: feast of the Jews the tabernacles

John 7:11 Adj-NMP
GRK: οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν
NAS: So the Jews were seeking
KJV: Then the Jews sought him
INT: The Therefore Jews were seeking him

John 7:13 Adj-GMP
GRK: φόβον τῶν Ἰουδαίων
NAS: openly of Him for fear of the Jews.
KJV: for fear of the Jews.
INT: fear of the Jews

John 7:15 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς
NAS: The Jews then were astonished,
KJV: And the Jews marvelled, saying,
INT: then the Jews saying How

John 7:35 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς
NAS: The Jews then said
KJV: Then said the Jews among themselves,
INT: therefore the Jews among themselves

John 8:22 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Μήτι ἀποκτενεῖ
NAS: So the Jews were saying, Surely
KJV: said the Jews, Will he kill
INT: therefore the Jews not Will he kill

John 8:31 Adj-AMP
GRK: πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους Ἐὰν ὑμεῖς
NAS: to those Jews who had believed
KJV: Jesus to those Jews which believed
INT: who had believed on him Jews If you

John 8:48 Adj-NMP
GRK: ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν
NAS: The Jews answered and said
KJV: Then answered the Jews, and said
INT: Answered the Jews and said

John 8:52 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Νῦν ἐγνώκαμεν
NAS: The Jews said to Him, Now
KJV: Then said the Jews unto him, Now
INT: to him the Jews Now we know

John 8:57 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν
NAS: So the Jews said
KJV: Then said the Jews unto him,
INT: therefore the Jews to him

John 9:18 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ
NAS: The Jews then did not believe
KJV: But the Jews did not
INT: therefore the Jews concerning him

John 9:22 Adj-AMP
GRK: ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους ἤδη γὰρ
NAS: they were afraid of the Jews; for the Jews
KJV: they feared the Jews: for
INT: they feared the Jews already indeed

John 9:22 Adj-NMP
GRK: συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν
NAS: of the Jews; for the Jews had already
KJV: for the Jews had agreed
INT: had agreed together the Jews that if

John 10:19 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς
NAS: again among the Jews because of these
KJV: again among the Jews for these
INT: among the Jews on account of the

John 10:24 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον
NAS: The Jews then gathered around
KJV: Then came the Jews round about him,
INT: him the Jews and said

John 10:31 Adj-NMP
GRK: λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν
NAS: The Jews picked up stones
KJV: Then the Jews took up stones
INT: stones the Jews that they might stone

John 10:33 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Περὶ καλοῦ
NAS: The Jews answered Him, For a good
KJV: The Jews answered him,
INT: him the Jews For a good

John 11:8 Adj-NMP
GRK: λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι καὶ πάλιν
NAS: to Him, Rabbi, the Jews were just now
KJV: Master, the Jews of late
INT: to stone the Jews and again

John 11:19 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς
NAS: and many of the Jews had come
KJV: many of the Jews came to
INT: of the Jews had come unto

John 11:31 Adj-NMP
GRK: οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες
NAS: Then the Jews who were with her in the house,
KJV: The Jews then which
INT: which Therefore Jews who were

John 11:33 Adj-AMP
GRK: συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο
NAS: her weeping, and the Jews who came
KJV: and the Jews also weeping
INT: having come with her Jews weeping he groaned

John 11:36 Adj-NMP
GRK: οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Ἴδε πῶς
NAS: So the Jews were saying, See
KJV: Then said the Jews, Behold how
INT: therefore the Jews Behold how

John 11:45 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες
NAS: many of the Jews who came
KJV: many of the Jews which came
INT: of the Jews having come

John 11:54 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς Ἰουδαίοις ἀλλὰ ἀπῆλθεν
NAS: among the Jews, but went away
KJV: openly among the Jews; but went
INT: among the Jews but went away

John 11:55 Adj-GMP
GRK: πάσχα τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀνέβησαν
NAS: the Passover of the Jews was near,
KJV: And the Jews' passover was
INT: passover of the Jews and went up

John 12:9 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ
NAS: crowd of the Jews then
KJV: people of the Jews therefore knew
INT: of the Jews that there

John 12:11 Adj-GMP
GRK: ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον
NAS: of him many of the Jews were going away
KJV: of him many of the Jews went away, and
INT: were going away of the Jews and were believing

John 13:33 Adj-DMP
GRK: εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου
NAS: Me; and as I said to the Jews, now
KJV: as I said unto the Jews, Whither
INT: I said to the Jews That where

John 18:12 Adj-GMP
GRK: ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν
NAS: and the officers of the Jews, arrested
KJV: and officers of the Jews took Jesus,
INT: officers of the Jews took hold of

John 18:14 Adj-DMP
GRK: συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει
NAS: was the one who had advised the Jews that it was expedient
KJV: gave counsel to the Jews, that
INT: having given counsel to the Jews that it is profitable

John 18:20 Adj-NMP
GRK: πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται καὶ
NAS: all the Jews come together;
KJV: whither the Jews always
INT: always the Jews come together and

John 18:31 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμῖν οὐκ
NAS: to your law. The Jews said
KJV: to your law. The Jews therefore said
INT: to him the Jews To us not

John 18:33 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: to Him, Are You the King of the Jews?
KJV: thou the King of the Jews?
INT: king of the Jews

John 18:35 Adj-NMS
GRK: Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι τὸ
NAS: I am not a Jew, am I? Your own nation
KJV: Am I a Jew? Thine own nation
INT: not I a Jew am the

John 18:36 Adj-DMP
GRK: παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις νῦν δὲ
NAS: that I would not be handed over to the Jews; but as it is, My kingdom
KJV: not be delivered to the Jews: but now
INT: I might be betrayed to the Jews now however

John 18:38 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει
NAS: out again to the Jews and said
KJV: again unto the Jews, and saith
INT: to the Jews and says

John 18:39 Adj-GMP
GRK: βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: for you the King of the Jews?
KJV: unto you the King of the Jews?
INT: king of the Jews

John 19:3 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐδίδοσαν
NAS: King of the Jews! and to give
KJV: Hail, King of the Jews! and they smote
INT: king of the Jews and they gave

John 19:7 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμεῖς νόμον
NAS: The Jews answered him, We have
KJV: The Jews answered him,
INT: him the Jews We a law

John 19:12 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες
NAS: to release Him, but the Jews cried
KJV: him: but the Jews cried out, saying,
INT: but [the] Jews cried out saying

John 19:14 Adj-DMP
GRK: λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ
NAS: And he said to the Jews, Behold,
KJV: he saith unto the Jews, Behold
INT: he says to the Jews Behold the

John 19:19 Adj-GMP
GRK: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: THE NAZARENE, THE KING OF THE JEWS.
KJV: OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.
INT: king of the Jews

John 19:20 Adj-GMP
GRK: ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς
NAS: Therefore many of the Jews read this
KJV: read many of the Jews: for the place
INT: read of the Jews for near

John 19:21 Adj-GMP
GRK: ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων Μὴ γράφε
NAS: the chief priests of the Jews were saying
KJV: the chief priests of the Jews to Pilate,
INT: chief priests of the Jews not Write

John 19:21 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ἀλλ' ὅτι
NAS: The King of the Jews; but that He said,
KJV: not, The King of the Jews; but that
INT: king of the Jews but that

John 19:21 Adj-GMP
GRK: Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἰμί
NAS: I am King of the Jews.'
KJV: I am King of the Jews.
INT: King of the Jews I am

John 19:31 Adj-NMP
GRK: Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐπεὶ παρασκευὴ
NAS: Then the Jews, because
KJV: The Jews therefore, because
INT: Therefore [the] Jews because [the] preparation

John 19:38 Adj-GMP
GRK: φόβον τῶν Ἰουδαίων ἵνα ἄρῃ
NAS: [one] for fear of the Jews, asked
KJV: for fear of the Jews, besought Pilate
INT: fear of the Jews that he might take away

John 19:40 Adj-DMP
GRK: ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν
NAS: as is the burial custom of the Jews.
KJV: as the manner of the Jews is to bury.
INT: is among the Jews to prepare for burial

John 19:42 Adj-GMP
GRK: παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς
NAS: because of the Jewish day of preparation,
KJV: because of the Jews' preparation
INT: preparation of the Jews because near

John 20:19 Adj-GMP
GRK: φόβον τῶν Ἰουδαίων ἦλθεν ὁ
NAS: were, for fear of the Jews, Jesus
KJV: for fear of the Jews, came Jesus
INT: fear of the Jews came

Acts 2:5 Adj-NMP
GRK: Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς
NAS: Now there were Jews living
KJV: at Jerusalem Jews, devout men,
INT: Jerusalem dwelling Jews men devout

Acts 2:11 Adj-NMP
GRK: Ἰουδαῖοί τε καὶ
INT: Jews both and

Acts 2:14 Adj-VMP
GRK: αὐτοῖς Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ
NAS: to them: Men of Judea and all
KJV: unto them, Ye men of Judaea, and all
INT: to them Men Jews and you who

Acts 9:22 Adj-AMP
GRK: συνέχυννεν τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας
NAS: and confounding the Jews who lived
KJV: and confounded the Jews which dwelt
INT: confounded the Jews who dwelt

Acts 9:23 Adj-NMP
GRK: συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν
NAS: had elapsed, the Jews plotted together
KJV: were fulfilled, the Jews took counsel
INT: consulted together the Jews to put to death him

Acts 10:22 Adj-GMP
GRK: ἔθνους τῶν Ἰουδαίων ἐχρηματίσθη ὑπὸ
NAS: nation of the Jews, was [divinely] directed
KJV: the nation of the Jews, was warned from God
INT: nation of the Jews was divinely instructed by

Acts 10:28 Adj-DMS
GRK: ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ
NAS: it is for a man who is a Jew to associate
KJV: for a man that is a Jew to keep company,
INT: it is for a man a Jew to unite himself or

Acts 10:39 Adj-GMP
GRK: χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐν
NAS: in the land of the Jews and in Jerusalem.
KJV: in the land of the Jews, and in
INT: region of the Jews and in

Acts 11:19 Adj-DMP
GRK: μὴ μόνον Ἰουδαίοις
NAS: to no one except to Jews alone.
KJV: to none but unto the Jews only.
INT: not only to Jews

Acts 12:3 Adj-DMP
GRK: ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν
NAS: that it pleased the Jews, he proceeded
KJV: pleased the Jews, he proceeded further
INT: it is to the Jews he proceeded to take

Acts 12:11 Adj-GMP
GRK: λαοῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: and from all that the Jewish people
KJV: of the people of the Jews.
INT: people of the Jews

Acts 13:5 Adj-GMP
GRK: συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων εἶχον δὲ
NAS: in the synagogues of the Jews; and they also
KJV: the synagogues of the Jews: and
INT: synagogues of the Jews they had moreover

Acts 13:6 Adj-AMS
GRK: μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα
NAS: a magician, a Jewish FALSE prophet
KJV: a false prophet, a Jew, whose
INT: magician a false prophet a Jew whose name

Acts 13:43 Adj-GMP
GRK: πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν
NAS: up, many of the Jews and of the God-fearing
KJV: many of the Jews and
INT: many of the Jews and of the

Acts 13:45 Adj-NMP
GRK: δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους
NAS: But when the Jews saw the crowds,
KJV: But when the Jews saw the multitudes,
INT: moreover the Jews the crowds

Acts 13:50 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς
NAS: But the Jews incited the devout
KJV: But the Jews stirred up the devout
INT: but Jews incited the

Acts 14:1 Adj-GMP
GRK: συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι
NAS: the synagogue of the Jews together,
KJV: into the synagogue of the Jews, and so
INT: synagogue of the Jews and spoke

Acts 14:1 Adj-GMP
GRK: ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ
NAS: believed, both of Jews and of Greeks.
KJV: both of the Jews and also
INT: that believed of Jewish both and

Acts 14:2 Adj-NMP
GRK: δὲ ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ
NAS: But the Jews who disbelieved stirred
KJV: the unbelieving Jews stirred up
INT: but [the] unbelieving Jews stirred up and

Acts 14:4 Adj-DMP
GRK: σὺν τοῖς Ἰουδαίοις οἱ δὲ
NAS: sided with the Jews, and some
KJV: held with the Jews, and part with
INT: with the Jews some moreover

Acts 14:5 Adj-GMP
GRK: τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς
NAS: the Gentiles and the Jews with their rulers,
KJV: and also of the Jews with
INT: both and Jews with the

Acts 14:19 Adj-NMP
GRK: καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι καὶ πείσαντες
NAS: But Jews came from Antioch
KJV: there came thither [certain] Jews from
INT: and Iconium Jews and having persuaded

Acts 16:1 Adj-GFS
GRK: υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς
NAS: the son of a Jewish woman
KJV: woman, which was a Jewess, and believed;
INT: son of a woman Jewish believing father

Acts 16:3 Adj-AMP
GRK: διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας
NAS: him because of the Jews who were in those
KJV: him because of the Jews which were
INT: on account of the Jews who were

Acts 16:20 Adj-NMP
GRK: τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες
NAS: into confusion, being Jews,
KJV: being Jews, do exceedingly trouble
INT: the city Jews being

Acts 17:1 Adj-GMP
GRK: συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων
NAS: there was a synagogue of the Jews.
KJV: was a synagogue of the Jews:
INT: synagogue of the Jews

Acts 17:5 Adj-NMP
GRK: δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι
NAS: But the Jews, becoming jealous
KJV: But the Jews which believed not,
INT: moreover the Jews and having taken to [them]

Acts 17:10 Adj-GMP
GRK: συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν
NAS: into the synagogue of the Jews.
KJV: into the synagogue of the Jews.
INT: synagogue of the Jews went

Acts 17:13 Adj-NMP
GRK: τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ
NAS: But when the Jews of Thessalonica
KJV: But when the Jews of Thessalonica
INT: Thessalonica Jews that also

Acts 17:17 Adj-DMP
GRK: συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς
NAS: in the synagogue with the Jews and the God-fearing
KJV: the synagogue with the Jews, and
INT: synagogue with the Jews and those who

Acts 18:2 Adj-AMS
GRK: εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν
NAS: And he found a Jew named Aquila,
KJV: found a certain Jew named Aquila,
INT: having found a certain Jew by name Aquila

Acts 18:2 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς
NAS: all the Jews to leave
KJV: had commanded all Jews to depart from
INT: all the Jews out of

Acts 18:4 Adj-AMP
GRK: ἔπειθέν τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας
NAS: and trying to persuade Jews and Greeks.
KJV: and persuaded the Jews and the Greeks.
INT: persuaded both Jews and Greeks

Acts 18:5 Adj-DMP
GRK: διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν
NAS: solemnly testifying to the Jews that Jesus
KJV: and testified to the Jews [that] Jesus
INT: earnestly testifying to the Jews is the

Acts 18:12 Adj-NMP
GRK: κατεπέστησαν οἱ Ἰουδαῖοι ὁμοθυμαδὸν τῷ
NAS: of Achaia, the Jews with one accord
KJV: of Achaia, the Jews made insurrection
INT: rose up against the Jews with one accord

Acts 18:14 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς Ἰουδαίους Εἰ μὲν
NAS: said to the Jews, If
KJV: said unto the Jews, If it were
INT: to the Jews If indeed

Acts 18:14 Adj-VMP
GRK: πονηρόν ὦ Ἰουδαῖοι κατὰ λόγον
NAS: O Jews, it would be reasonable
KJV: lewdness, O [ye] Jews, reason would
INT: evil O Jews according to reason

Acts 18:19 Adj-DMP
GRK: διελέξατο τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: and reasoned with the Jews.
KJV: and reasoned with the Jews.
INT: reasoned with the Jews

Acts 18:24 Adj-NMS
GRK: Ἰουδαῖος δέ τις
NAS: Now a Jew named Apollos,
KJV: And a certain Jew named Apollos,
INT: A Jew moreover certain

Acts 18:28 Adj-DMP
GRK: γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ
NAS: refuted the Jews in public,
KJV: convinced the Jews, [and that] publickly,
INT: indeed the Jews he refuted publicly

Acts 19:10 Adj-AMP
GRK: τοῦ κυρίου Ἰουδαίους τε καὶ
NAS: of the Lord, both Jews and Greeks.
KJV: Jesus, both Jews and Greeks.
INT: of the Lord Jews both and

Acts 19:13 Adj-GMP
GRK: τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν
NAS: some of the Jewish exorcists,
KJV: the vagabond Jews, exorcists,
INT: the itinerant Jews exorcists to invoke

Acts 19:14 Adj-GMS
GRK: τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ
NAS: Sceva, a Jewish chief priest,
KJV: of [one] Sceva, a Jew, [and] chief of the priests,
INT: certain [men] of Sceva a Jew a high priest seven

Acts 19:17 Adj-DMP
GRK: γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ
NAS: both Jews and Greeks,
KJV: known to all the Jews and Greeks
INT: known to all Jews both and

Acts 19:33 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ
NAS: [it was] Alexander, since the Jews had put him forward;
KJV: the multitude, the Jews putting
INT: him the Jews and

Acts 19:34 Adj-NMS
GRK: δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστιν φωνὴ
NAS: But when they recognized that he was a Jew, a [single] outcry
KJV: that he was a Jew, all with
INT: moreover that a Jew he is cry

Acts 20:3 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι
NAS: against him by the Jews as he was about
INT: by the Jews being about to sail

Acts 20:19 Adj-GMP
GRK: ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων
NAS: upon me through the plots of the Jews;
KJV: by the lying in wait of the Jews:
INT: plots of the Jews

Acts 20:21 Adj-DMP
GRK: διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ
NAS: to both Jews and Greeks
KJV: both to the Jews, and also
INT: earnestly testifying to Jewish both and

Acts 21:11 Adj-NMP
GRK: Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν
NAS: In this way the Jews at Jerusalem
KJV: So shall the Jews at Jerusalem
INT: Jerusalem the Jews and betray

Acts 21:20 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς Ἰουδαίοις τῶν πεπιστευκότων
NAS: there are among the Jews of those
KJV: thousands of Jews there are
INT: among the Jews who have believed

Acts 21:21 Adj-AMP
GRK: ἔθνη πάντας Ἰουδαίους λέγων μὴ
NAS: all the Jews who are among
KJV: all the Jews which are among
INT: Gentiles all Jews telling not

Acts 21:27 Adj-NMP
GRK: τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν
NAS: over, the Jews from Asia,
KJV: ended, the Jews which were of
INT: Asia Jews having seen him

Acts 21:39 Adj-NMS
GRK: μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεὺς τῆς
NAS: I am a Jew of Tarsus
KJV: a man [which am] a Jew of Tarsus,
INT: indeed am a Jew of Tarsus

Acts 22:3 Adj-NMS
GRK: εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος γεγεννημένος ἐν
NAS: I am a Jew, born in Tarsus
KJV: verily a man [which am] a Jew, born in
INT: am a man a Jew born in

Acts 22:12 Adj-GMP
GRK: τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων
NAS: of by all the Jews who lived
KJV: of all the Jews which dwelt [there],
INT: the dwelling [there] Jews

Acts 22:30 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν
NAS: he had been accused by the Jews, he released
KJV: of the Jews, he loosed
INT: by the Jews he unnound him

Acts 23:12 Adj-NMP
GRK: συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς
NAS: When it was day, the Jews formed a conspiracy
KJV: certain of the Jews banded together,
INT: a conspiracy the Jews put under an oath themselves

Acts 23:20 Adj-NMP
GRK: ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ
NAS: And he said, The Jews have agreed
KJV: The Jews have agreed
INT: The Jews agreed

Acts 23:27 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα
NAS: was arrested by the Jews and was about
KJV: was taken of the Jews, and should
INT: by the Jews and being about

Acts 24:5 Adj-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ
NAS: among all the Jews throughout
KJV: among all the Jews throughout
INT: among all the Jews in

Acts 24:9 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα
NAS: The Jews also joined in the attack,
KJV: And the Jews also assented,
INT: also the Jews declaring these things

Acts 24:18 Adj-NMP
GRK: τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι
NAS: But [there were] some Jews from Asia--
KJV: Whereupon certain Jews from Asia
INT: Asia Jews

Acts 24:24 Adj-DFS
GRK: γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν
NAS: his wife who was a Jewess, and sent
KJV: which was a Jewess, he sent for
INT: wife who was a Jewess he sent for

Acts 24:27 Adj-DMP
GRK: καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ
NAS: to do the Jews a favor,
KJV: to shew the Jews a pleasure,
INT: to acquire for himself with the Jews Felix

Acts 25:2 Adj-GMP
GRK: πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ
NAS: and the leading men of the Jews brought charges
KJV: and the chief of the Jews informed him
INT: chiefs of the Jews against

Acts 25:7 Adj-NMP
GRK: Ἰεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι πολλὰ καὶ
NAS: After Paul arrived, the Jews who had come down
KJV: was come, the Jews which came down
INT: Jerusalem who had come down Jews many and

Acts 25:8 Adj-GMP
GRK: νόμον τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς
NAS: against the Law of the Jews or against
KJV: the law of the Jews, neither
INT: law of the Jews nor against

Acts 25:9 Adj-DMP
GRK: θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι
NAS: to do the Jews a favor,
KJV: to do the Jews a pleasure,
INT: wishing with the Jews favor to acquire for himself

Acts 25:10 Adj-AMP
GRK: δεῖ κρίνεσθαι Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα
NAS: wrong to [the] Jews, as you also
KJV: to be judged: to the Jews have I done
INT: it behoves to be judged To [the] Jews nothing I did wrong

Acts 25:15 Adj-GMP
GRK: πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ'
NAS: and the elders of the Jews brought charges
KJV: the elders of the Jews informed
INT: elders of the Jews asking against

Acts 25:24 Adj-GMP
GRK: πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι
NAS: the people of the Jews appealed
KJV: the multitude of the Jews have dealt
INT: multitude of the Jews pleaded with me

Acts 26:2 Adj-GMP
GRK: ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ Ἀγρίππα
NAS: I am accused by the Jews, I consider
KJV: I am accused of the Jews:
INT: I am accused by [the] Jews king Agrippa

Acts 26:3 Adj-AMP
GRK: τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε
NAS: among [the] Jews; therefore
KJV: which are among the Jews: wherefore
INT: the of Jews customs and

Acts 26:4 Adj-NMP
GRK: πάντες οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: all Jews know
KJV: know all the Jews;
INT: all the Jews

Acts 26:7 Adj-GMP
GRK: ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ
NAS: O King, I am being accused by Jews.
KJV: I am accused of the Jews.
INT: I am accused by the Jews O king

Acts 26:21 Adj-NMP
GRK: τούτων με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ὄντα
NAS: reason [some] Jews seized
KJV: For these causes the Jews caught me
INT: these things me the Jews having seized being

Acts 28:17 Adj-GMP
GRK: ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους συνελθόντων
NAS: who were the leading men of the Jews, and when they came together,
KJV: the chief of the Jews together:
INT: were of the Jews chief ones having come together

Acts 28:19 Adj-GMP
GRK: δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι
NAS: But when the Jews objected,
KJV: But when the Jews spake against
INT: moreover of the Jews I was compelled to appeal to

Acts 28:29 Adj-NMP
GRK: ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι πολλὴν ἔχοντες
KJV: these words, the Jews departed,
INT: went away the Jews much having

Romans 1:16 Adj-DMS
GRK: τῷ πιστεύοντι Ἰουδαίῳ τε πρῶτον
NAS: who believes, to the Jew first
KJV: that believeth; to the Jew first,
INT: that believes to Jewish both first

Romans 2:9 Adj-GMS
GRK: τὸ κακόν Ἰουδαίου τε πρῶτον
NAS: evil, of the Jew first
KJV: that doeth evil, of the Jew first, and
INT: evil of Jewish both first

Romans 2:10 Adj-DMS
GRK: τὸ ἀγαθόν Ἰουδαίῳ τε πρῶτον
NAS: good, to the Jew first
KJV: good, to the Jew first,
INT: good to Jewish both first

Romans 2:17 Adj-NMS
GRK: δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ
NAS: you bear the name Jew and rely
KJV: thou art called a Jew, and restest
INT: however you [by] yourself a Jew are named and

Romans 2:28 Adj-NMS
GRK: τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν οὐδὲ
NAS: For he is not a Jew who
KJV: not a Jew, which is one outwardly;
INT: who outward a Jew is neither

Romans 2:29 Adj-NMS
GRK: τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος καὶ περιτομὴ
NAS: But he is a Jew who is one inwardly;
KJV: But he [is] a Jew, which is one inwardly;
INT: = inwardly a Jew [is one] and circumcision [is]

Romans 3:1 Adj-GMS
GRK: περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου ἢ τίς
NAS: what advantage has the Jew? Or what
KJV: advantage then hath the Jew? or what
INT: superiority of the Jew or what

Romans 3:9 Adj-AMP
GRK: προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ
NAS: that both Jews and Greeks
KJV: both Jews and
INT: we already charged indeed Jews both and

Romans 3:29 Adj-GMP
GRK: Ἰουδαίων ὁ θεὸς
NAS: is God [the God] of Jews only?
KJV: the God of the Jews only?
INT: or Of Jews [is he] the God

Romans 9:24 Adj-GMP
GRK: μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ
NAS: not from among Jews only,
KJV: not of the Jews only, but
INT: only from among [the] Jews but also

Romans 10:12 Adj-GMS
GRK: ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ
NAS: distinction between Jew and Greek;
KJV: between the Jew and
INT: there is a difference of Jew and also

1 Corinthians 1:22 Adj-NMP
GRK: ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν
NAS: For indeed Jews ask for signs
KJV: For the Jews require a sign,
INT: Since both Jews a sign ask for

1 Corinthians 1:23 Adj-DMP
GRK: Χριστὸν ἐσταυρωμένον Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον
NAS: crucified, to Jews a stumbling block
KJV: crucified, unto the Jews a stumblingblock,
INT: Christ crucified to Jews indeed a stumbling block

1 Corinthians 1:24 Adj-DMP
GRK: τοῖς κλητοῖς Ἰουδαίοις τε καὶ
NAS: both Jews and Greeks,
KJV: are called, both Jews and Greeks,
INT: the called Jews both and

1 Corinthians 9:20 Adj-DMP
GRK: ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος
NAS: To the Jews I became as a Jew,
KJV: And unto the Jews I became as
INT: I became to the Jews as a Jew

1 Corinthians 9:20 Adj-NMS
GRK: Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος ἵνα Ἰουδαίους
NAS: I became as a Jew, so
KJV: I became as a Jew, that I might gain
INT: Jews as a Jew that Jews

1 Corinthians 9:20 Adj-AMP
GRK: Ἰουδαῖος ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω τοῖς
NAS: so that I might win Jews; to those who
KJV: I might gain the Jews; to them that are under
INT: a Jew that Jews I might gain to those

1 Corinthians 10:32 Adj-DMP
GRK: ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ
NAS: no offense either to Jews or to Greeks
KJV: neither to the Jews, nor
INT: Without offense both to Jews be you and

1 Corinthians 12:13 Adj-NMP
GRK: ἐβαπτίσθημεν εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες
NAS: body, whether Jews or Greeks,
KJV: whether [we be] Jews or
INT: were baptized whether Jews or Greeks

2 Corinthians 11:24 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα
NAS: I received from the Jews thirty-nine
KJV: Of the Jews five times received I
INT: From [the] Jews five times forty [lashes]

Galatians 2:13 Adj-NMP
GRK: οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι ὥστε καὶ
NAS: The rest of the Jews joined him in hypocrisy,
KJV: And the other Jews dissembled likewise
INT: the rest of [the] Jews so that even

Galatians 2:14 Adj-NMS
GRK: Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς
NAS: you, being a Jew, live
KJV: being a Jew, livest
INT: If you a Jew being like a Gentile

Galatians 2:15 Adj-NMP
GRK: Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ
NAS: We [are] Jews by nature
KJV: We [who are] Jews by nature, and
INT: We by nature Jews and not

Galatians 3:28 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην
NAS: There is neither Jew nor Greek,
KJV: There is neither Jew nor Greek,
INT: neither There is Jew nor Greek

Colossians 3:11 Adj-NMS
GRK: Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος περιτομὴ καὶ
NAS: [distinction between] Greek and Jew, circumcised
KJV: Greek nor Jew, circumcision nor
INT: Greek and Jew circumcision and

1 Thessalonians 2:14 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Jesus that are in Judea, for you also
KJV: they [have] of the Jews:
INT: from the Jews

Revelation 2:9 Adj-AMP
GRK: τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς
NAS: who say they are Jews and are not, but are a synagogue
KJV: they are Jews, and are
INT: those who declare Jews to be themselves

Revelation 3:9 Adj-AMP
GRK: λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι καὶ
NAS: who say that they are Jews and are not, but lie--
KJV: they are Jews, and are
INT: declare themselves Jews to be and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page