λαὸν
Englishman's Concordance
λαὸν (laon) — 44 Occurrences

Matthew 1:21 N-AMS
GRK: σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: for He will save His people from their sins.
KJV: shall save his people from their
INT: will save the people of him from

Matthew 2:6 N-AMS
GRK: ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν
NAS: WHO WILL SHEPHERD MY PEOPLE ISRAEL.'
KJV: shall rule my people Israel.
INT: will shepherd the people of me

Luke 1:17 N-AMS
GRK: ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον
NAS: so as to make ready a people prepared
KJV: to make ready a people prepared
INT: to make ready for [the] Lord a people prepared

Luke 3:18 N-AMS
GRK: εὐηγγελίζετο τὸν λαόν
NAS: he preached the gospel to the people.
KJV: preached he unto the people.
INT: he preached good news to the people

Luke 3:21 N-AMS
GRK: ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ
NAS: all the people were baptized,
KJV: when all the people were baptized,
INT: all the people and Jesus

Luke 7:16 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ
NAS: has visited His people!
KJV: hath visited his people.
INT: God the people of him

Luke 9:13 N-AMS
GRK: πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα
NAS: for all these people.
KJV: all this people.
INT: all the people this food

Luke 20:1 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ
NAS: while He was teaching the people in the temple
KJV: as he taught the people in the temple,
INT: he the people in the

Luke 20:9 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν
NAS: to tell the people this
KJV: to speak to the people this parable;
INT: to the people to speak the

Luke 20:19 N-AMS
GRK: ἐφοβήθησαν τὸν λαόν ἔγνωσαν γὰρ
NAS: and they feared the people; for they understood
KJV: they feared the people: for
INT: they feared the people they knew indeed

Luke 22:2 N-AMS
GRK: γὰρ τὸν λαόν
NAS: for they were afraid of the people.
KJV: for they feared the people.
INT: indeed the people

Luke 23:5 N-AMS
GRK: Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ'
NAS: He stirs up the people, teaching
KJV: He stirreth up the people, teaching
INT: He stirs up the people teaching throughout

Luke 23:13 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λαὸν
NAS: and the rulers and the people,
KJV: the rulers and the people,
INT: and the people

Luke 23:14 N-AMS
GRK: ἀποστρέφοντα τὸν λαόν καὶ ἰδοὺ
NAS: to me as one who incites the people to rebellion,
KJV: one that perverteth the people: and,
INT: turning away the people and behold

Acts 2:47 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν λαόν ὁ δὲ
NAS: with all the people. And the Lord
KJV: with all the people. And the Lord
INT: all the people moreover

Acts 3:12 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαόν Ἄνδρες Ἰσραηλῖται
NAS: [this], he replied to the people, Men
KJV: unto the people, Ye men
INT: to the people Men Israelites

Acts 4:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς
NAS: As they were speaking to the people, the priests
KJV: unto the people, the priests,
INT: to the people came upon them

Acts 4:2 N-AMS
GRK: αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν
NAS: they were teaching the people and proclaiming
KJV: they taught the people, and preached
INT: they the people and proclaiming

Acts 4:17 N-AMS
GRK: εἰς τὸν λαόν ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς
NAS: among the people, let us warn
KJV: among the people, let us straitly
INT: among the people let us warn them

Acts 4:21 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λαόν ὅτι πάντες
NAS: them) on account of the people, because
KJV: them, because of the people: for all
INT: on account of the people because all

Acts 5:25 N-AMS
GRK: διδάσκοντες τὸν λαόν
NAS: and teaching the people!
KJV: and teaching the people.
INT: teaching the people

Acts 5:26 N-AMS
GRK: γὰρ τὸν λαόν μὴ λιθασθῶσιν
NAS: (for they were afraid of the people, that they might be stoned).
KJV: they feared the people, lest
INT: indeed the people lest they might be stoned

Acts 5:37 N-AMS
GRK: καὶ ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ
NAS: and drew away [some] people after
KJV: drew away much people after him:
INT: and drew away people after him

Acts 6:12 N-AMS
GRK: τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς
NAS: And they stirred up the people, the elders
KJV: they stirred up the people, and
INT: moreover the people and the

Acts 13:15 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαόν λέγετε
NAS: of exhortation for the people, say
KJV: of exhortation for the people, say on.
INT: to the people speak

Acts 13:17 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν
NAS: and made the people great
KJV: exalted the people when
INT: and the people exalted in

Acts 13:31 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαόν
NAS: are now His witnesses to the people.
KJV: witnesses unto the people.
INT: to the people

Acts 15:14 N-AMS
GRK: ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι
NAS: the Gentiles a people for His name.
KJV: to take out of them a people for his
INT: out of Gentiles a people for the name

Acts 21:39 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαόν
NAS: you, allow me to speak to the people.
KJV: to speak unto the people.
INT: to the people

Acts 28:26 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ
NAS: TO THIS PEOPLE AND SAY,
KJV: unto this people, and say,
INT: to the people this and

Romans 9:25 N-AMS
GRK: τὸν οὐ λαόν μου λαόν
NAS: THOSE WHO WERE NOT MY PEOPLE, 'MY PEOPLE,'
KJV: them my people, which were not
INT: that which [is] not people of me people

Romans 9:25 N-AMS
GRK: λαόν μου λαόν μου καὶ
NAS: WHO WERE NOT MY PEOPLE, 'MY PEOPLE,' AND HER WHO WAS NOT BELOVED,
KJV: my people; and
INT: people of me people of me and

Romans 10:21 N-AMS
GRK: μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ
NAS: AND OBSTINATE PEOPLE.
KJV: and gainsaying people.
INT: of me to a people disobeying and

Romans 11:1 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ μὴ
NAS: has not rejected His people, has He? May it never
KJV: cast away his people? God forbid. For
INT: God the people of him never

Romans 11:2 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν
NAS: has not rejected His people whom
KJV: his people which
INT: God the people of him whom

Titus 2:14 N-AMS
GRK: καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον ζηλωτὴν
NAS: for Himself a people for His own
KJV: a peculiar people, zealous
INT: might purify to himself a people specially chosen zealous

Hebrews 7:5 N-AMS
GRK: ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν
NAS: to collect a tenth from the people, that is, from their brethren,
KJV: to take tithes of the people according to
INT: to take tithes from the people according to the

Hebrews 8:10 N-AMS
GRK: μοι εἰς λαόν
NAS: AND I WILL BE THEIR GOD, AND THEY SHALL BE MY PEOPLE.
KJV: to me a people:
INT: me to people

Hebrews 9:19 N-AMS
GRK: πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν
NAS: itself and all the people,
KJV: and all the people,
INT: all the people he sprinkled

Hebrews 10:30 N-AMS
GRK: Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ
NAS: THE LORD WILL JUDGE HIS PEOPLE.
KJV: shall judge his people.
INT: [the] Lord the people of him

Hebrews 13:12 N-AMS
GRK: αἵματος τὸν λαόν ἔξω τῆς
NAS: that He might sanctify the people through
KJV: he might sanctify the people with
INT: blood the people outside the

Jude 1:5 N-AMS
GRK: Κύριος ἅπαξ λαὸν ἐκ γῆς
NAS: after saving a people out of the land
KJV: having saved the people out of
INT: Lord once for all a people out of [the] land

Revelation 13:7 N-AMS
GRK: φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν
NAS: tribe and people and tongue
INT: tribe and people and tongue

Revelation 14:6 N-AMS
GRK: γλῶσσαν καὶ λαόν
NAS: and tribe and tongue and people;
KJV: tongue, and people,
INT: tongue and people

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page