5456. φωνή (phóné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5456. φωνή (phóné) — 139 Occurrences

Matthew 2:18 N-NFS
GRK: Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ
NAS: A VOICE WAS HEARD IN RAMAH,
KJV: was there a voice heard,
INT: A voice in Ramah

Matthew 3:3 N-NFS
GRK: προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν
NAS: when he said, THE VOICE OF ONE CRYING
KJV: saying, The voice of one crying
INT: prophet saying [The] voice of one crying in

Matthew 3:17 N-NFS
GRK: καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν
NAS: and behold, a voice out of the heavens
KJV: And lo a voice from heaven,
INT: and Behold a voice out of the

Matthew 12:19 N-AFS
GRK: πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ
NAS: HEAR HIS VOICE IN THE STREETS.
KJV: hear his voice in the streets.
INT: streets the voice of him

Matthew 17:5 N-NFS
GRK: καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς
NAS: them, and behold, a voice out of the cloud
KJV: and behold a voice out of the cloud,
INT: and Behold a voice out of the

Matthew 27:46 N-DFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων
NAS: out with a loud voice, saying,
KJV: cried with a loud voice, saying, Eli,
INT: Jesus with a voice loud saying

Matthew 27:50 N-DFS
GRK: πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν
NAS: with a loud voice, and yielded
KJV: with a loud voice, yielded up
INT: again having cried with a voice loud yielded up

Mark 1:3 N-NFS
GRK: Φωνὴ βοῶντος ἐν
NAS: THE VOICE OF ONE CRYING
KJV: The voice of one crying in
INT: [The] voice of one crying in

Mark 1:11 N-NFS
GRK: καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ
NAS: and a voice came out of the heavens:
KJV: And there came a voice from heaven,
INT: And a voice came out of

Mark 1:26 N-DFS
GRK: καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν
NAS: out with a loud voice and came
KJV: with a loud voice, he came
INT: and having cried with a voice loud came forth

Mark 5:7 N-DFS
GRK: καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει
NAS: with a loud voice, he said,
KJV: with a loud voice, and said,
INT: and having cried with a voice loud he said

Mark 9:7 N-NFS
GRK: καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς
NAS: overshadowing them, and a voice came
KJV: them: and a voice came out of
INT: and there came a voice out of the

Mark 15:34 N-DFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ Ἐλωί
NAS: out with a loud voice, ELOI,
KJV: cried with a loud voice, saying, Eloi,
INT: Jesus with a voice loud Eloi

Mark 15:37 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν
NAS: a loud cry, and breathed His last.
KJV: with a loud voice, and gave up the ghost.
INT: Jesus having uttered a cry loud breathed his last

Luke 1:44 N-NFS
GRK: ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ
NAS: when the sound of your greeting
KJV: as soon as the voice of thy
INT: came the voice of the greeting

Luke 3:4 N-NFS
GRK: τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος ἐν
NAS: the prophet, THE VOICE OF ONE CRYING
KJV: saying, The voice of one crying
INT: the prophet [The] voice of one crying in

Luke 3:22 N-AFS
GRK: αὐτόν καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ
NAS: a dove, and a voice came
KJV: him, and a voice came from
INT: him and a voice out of heaven

Luke 4:33 N-DFS
GRK: καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: and he cried out with a loud voice,
KJV: cried out with a loud voice,
INT: and he cried out with a voice loud

Luke 8:28 N-DFS
GRK: αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν
NAS: in a loud voice, What
KJV: and with a loud voice said, What
INT: him and with a voice loud said

Luke 9:35 N-NFS
GRK: καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ
NAS: Then a voice came out of the cloud,
KJV: there came a voice out of
INT: and a voice came out of

Luke 9:36 N-AFS
GRK: γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς
NAS: And when the voice had spoken, Jesus
KJV: And when the voice was past, Jesus
INT: occurred the voice was found Jesus

Luke 11:27 N-AFS
GRK: ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ
NAS: raised her voice and said
KJV: lifted up her voice, and said
INT: having lifted up a certain [her] voice woman from

Luke 17:13 N-AFS
GRK: αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες Ἰησοῦ
NAS: and they raised their voices, saying,
KJV: lifted up [their] voices, and said,
INT: they lifted up [their] voice saying Jesus

Luke 17:15 N-GFS
GRK: ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων
NAS: God with a loud voice,
KJV: and with a loud voice glorified God,
INT: turned back with a voice loud glorifying

Luke 19:37 N-DFS
GRK: τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ
NAS: with a loud voice for all
KJV: God with a loud voice for all
INT: God with a voice loud for

Luke 23:23 N-DFP
GRK: δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι
NAS: with loud voices asking
KJV: with loud voices, requiring
INT: and they were urgent with voices loud asking for

Luke 23:23 N-NFP
GRK: κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ
NAS: that He be crucified. And their voices [began] to prevail.
KJV: And the voices of them
INT: prevailed the voices of them and

Luke 23:46 N-DFS
GRK: καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ
NAS: out with a loud voice, said,
KJV: with a loud voice, he said,
INT: And having cried with a voice loud

John 1:23 N-NFS
GRK: ἔφη Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν
NAS: He said, I am A VOICE OF ONE CRYING
KJV: I [am] the voice of one crying
INT: He said I [am] a voice crying in

John 3:8 N-AFS
GRK: καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις
NAS: and you hear the sound of it, but do not know
KJV: thou hearest the sound thereof,
INT: and the sound of it you hear

John 3:29 N-AFS
GRK: διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου
NAS: of the bridegroom's voice. So
KJV: of the bridegroom's voice: this
INT: because of the voice of the bridegroom

John 5:25 N-GFS
GRK: ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ
NAS: will hear the voice of the Son
KJV: shall hear the voice of the Son
INT: will hear the voice of the Son

John 5:28 N-GFS
GRK: ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ
NAS: are in the tombs will hear His voice,
KJV: shall hear his voice,
INT: will hear the voice of him

John 5:37 N-AFS
GRK: ἐμοῦ οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε
NAS: heard His voice at any time
KJV: heard his voice at any time, nor
INT: me Neither voice of him at any time

John 10:3 N-GFS
GRK: πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει
NAS: hear his voice, and he calls
KJV: hear his voice: and he calleth
INT: sheep the voice of him hear

John 10:4 N-AFS
GRK: οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ
NAS: him because they know his voice.
KJV: they know his voice.
INT: they know the voice of him

John 10:5 N-AFS
GRK: ἀλλοτρίων τὴν φωνήν
NAS: they do not know the voice of strangers.
KJV: they know not the voice of strangers.
INT: of strangers the voice

John 10:16 N-GFS
GRK: καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν
NAS: and they will hear My voice; and they will become
KJV: my voice; and
INT: and the voice of me they will hear

John 10:27 N-GFS
GRK: ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν
NAS: hear My voice, and I know
KJV: hear my voice, and I know
INT: my the voice of me hear

John 11:43 N-DFS
GRK: ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν
NAS: out with a loud voice, Lazarus,
KJV: with a loud voice, Lazarus,
INT: these things having said with a voice loud he cried

John 12:28 N-NFS
GRK: ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ
NAS: Then a voice came
KJV: Then came there a voice from heaven,
INT: came Therefore a voice out of

John 12:30 N-NFS
GRK: ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν
NAS: This voice has not come
KJV: said, This voice came not
INT: of me the voice this has come

John 18:37 N-GFS
GRK: μου τῆς φωνῆς
NAS: who is of the truth hears My voice.
KJV: heareth my voice.
INT: of me the voice

Acts 2:6 N-GFS
GRK: δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν
NAS: And when this sound occurred,
KJV: was noised abroad, the multitude
INT: moreover the rumor of this came together

Acts 2:14 N-AFS
GRK: ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ
NAS: raised his voice and declared
KJV: lifted up his voice, and said
INT: lifted up the voice of him and

Acts 4:24 N-AFS
GRK: ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν
NAS: [this], they lifted their voices to God
KJV: they lifted up their voice to
INT: with one accord they lifted up [their] voice to

Acts 7:31 N-NFS
GRK: κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ Κυρίου
NAS: there came the voice of the Lord:
KJV: to behold [it], the voice of the Lord
INT: to behold [it] there was a voice of [the] Lord

Acts 7:57 N-DFS
GRK: κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον
NAS: out with a loud voice, and covered
KJV: with a loud voice, and stopped
INT: having cried out moreover with a voice loud they held

Acts 7:60 N-DFS
GRK: γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ Κύριε
NAS: out with a loud voice, Lord,
KJV: and cried with a loud voice, Lord, lay
INT: knees he cried with a voice loud Lord

Acts 8:7 N-DFS
GRK: ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο
NAS: with a loud voice; and many
KJV: with loud voice, came out
INT: unclean crying voice with a loud they went out

Acts 9:4 N-AFS
GRK: γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ
NAS: and heard a voice saying
KJV: and heard a voice saying
INT: ground he heard a voice saying to him

Acts 9:7 N-GFS
GRK: μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ
NAS: hearing the voice but seeing
KJV: hearing a voice, but
INT: indeed the voice No one however

Acts 10:13 N-NFS
GRK: καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν
NAS: A voice came to him, Get
KJV: And there came a voice to him,
INT: And came a voice to him

Acts 10:15 N-NFS
GRK: καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ
NAS: Again a voice [came] to him a second time,
KJV: And the voice [spake] unto him
INT: And a voice [came] again for

Acts 11:7 N-GFS
GRK: δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης μοι
NAS: heard a voice saying
KJV: And I heard a voice saying unto me,
INT: moreover also a voice saying to me

Acts 11:9 N-NFS
GRK: ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ τοῦ
NAS: But a voice from heaven answered
KJV: But the voice answered me
INT: for second [time] the voice out of

Acts 12:14 N-AFS
GRK: ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου
NAS: Peter's voice, because
KJV: Peter's voice, she opened
INT: having recognized the voice of Peter

Acts 12:22 N-NFS
GRK: ἐπεφώνει Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ
NAS: kept crying out, The voice of a god
KJV: gave a shout, [saying, It is] the voice of a god,
INT: were crying out Of a god [the] voice and not

Acts 13:27 N-AFP
GRK: καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν
NAS: neither Him nor the utterances of the prophets
KJV: nor yet the voices of the prophets
INT: and the voices of the prophets

Acts 14:10 N-DFS
GRK: εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ Ἀνάστηθι ἐπὶ
NAS: said with a loud voice, Stand upright
KJV: Said with a loud voice, Stand upright
INT: said with a loud voice Stand up on

Acts 14:11 N-AFS
GRK: ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ
NAS: they raised their voice, saying
KJV: their voices, saying
INT: lifted up the voice of them in Lycaonian

Acts 16:28 N-DFS
GRK: Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ λέγων Μηδὲν
NAS: out with a loud voice, saying,
KJV: cried with a loud voice, saying, Do
INT: Paul loud with a voice saying not

Acts 19:34 N-NFS
GRK: Ἰουδαῖός ἐστιν φωνὴ ἐγένετο μία
NAS: that he was a Jew, a [single] outcry arose
KJV: with one voice about the space
INT: a Jew he is cry there was one

Acts 22:7 N-GFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι
NAS: and heard a voice saying
KJV: and heard a voice saying unto me,
INT: and heard a voice saying to me

Acts 22:9 N-AFS
GRK: τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν
NAS: but did not understand the voice of the One who was speaking
KJV: not the voice of him that spake
INT: the hoewever voice not did hear

Acts 22:14 N-AFS
GRK: καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ
NAS: and to hear an utterance from His mouth.
KJV: and shouldest hear the voice of his
INT: and to hear a voice out of the

Acts 22:22 N-AFS
GRK: ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες
NAS: and [then] they raised their voices and said,
KJV: their voices, and said,
INT: lifted up the voice of them saying

Acts 24:21 N-GFS
GRK: μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα
NAS: for this one statement which I shouted
KJV: this one voice, that I cried
INT: one this voice which I cried out

Acts 26:14 N-AFS
GRK: γῆν ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός
NAS: I heard a voice saying
KJV: I heard a voice speaking
INT: ground I heard a voice saying to

Acts 26:24 N-DFS
GRK: μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησίν Μαίνῃ
NAS: in a loud voice, Paul,
KJV: with a loud voice, Paul,
INT: with loud voice said You are insane

1 Corinthians 14:7 N-AFS
GRK: τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα εἴτε
NAS: in producing a sound, if
KJV: giving sound, whether
INT: lifeless things a sound giving whether

1 Corinthians 14:8 N-AFS
GRK: ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ τίς
NAS: an indistinct sound, who
KJV: an uncertain sound, who
INT: an uncertain a trumpet sound gives who

1 Corinthians 14:10 N-GMP
GRK: τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν
NAS: kinds of languages in the world,
KJV: so many kinds of voices in the world,
INT: it may be kinds of languages are in

1 Corinthians 14:11 N-GFS
GRK: δύναμιν τῆς φωνῆς ἔσομαι τῷ
NAS: the meaning of the language, I will be to the one who speaks
KJV: the meaning of the voice, I shall be
INT: power of them sound I will be to him that

Galatians 4:20 N-AFS
GRK: ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου ὅτι
NAS: and to change my tone, for I am perplexed
KJV: my voice; for
INT: to change the tone of me for

1 Thessalonians 4:16 N-DFS
GRK: κελεύσματι ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ
NAS: with a shout, with the voice of [the] archangel
KJV: with the voice of the archangel,
INT: a shout of command with voice archangel's and

Hebrews 3:7 N-GFS
GRK: ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε
NAS: IF YOU HEAR HIS VOICE,
KJV: ye will hear his voice,
INT: if the voice of him you might hear

Hebrews 3:15 N-GFS
GRK: ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε
NAS: YOU HEAR HIS VOICE, DO NOT HARDEN
KJV: ye will hear his voice, harden not
INT: if the voice of him you will hear

Hebrews 4:7 N-GFS
GRK: ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε
NAS: YOU HEAR HIS VOICE, DO NOT HARDEN
KJV: ye will hear his voice, harden not
INT: if the voice of him you will hear

Hebrews 12:19 N-DFS
GRK: ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων ἧς
NAS: of a trumpet and the sound of words
KJV: and the voice of words;
INT: to sound and to voice of words which [voice]

Hebrews 12:26 N-NFS
GRK: οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν
NAS: And His voice shook the earth
KJV: Whose voice then shook
INT: whose voice the earth

2 Peter 1:17 N-GFS
GRK: καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ
NAS: such an utterance as this was made
KJV: such a voice to him
INT: and glory a voice having been brought to him

2 Peter 1:18 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν
NAS: heard this utterance made from heaven
KJV: And this voice which came from
INT: this voice we heard

2 Peter 2:16 N-DFS
GRK: ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν
NAS: speaking with a voice of a man,
KJV: with man's voice forbad the madness
INT: in a man's voice having spoken forbade

Revelation 1:10 N-AFS
GRK: ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς
NAS: me a loud voice like
KJV: me a great voice, as of a trumpet,
INT: behind me a voice loud as

Revelation 1:12 N-AFS
GRK: βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει
NAS: to see the voice that was speaking
KJV: I turned to see the voice that spake
INT: to see the voice which spoke

Revelation 1:15 N-NFS
GRK: καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς
NAS: in a furnace, and His voice [was] like
KJV: and his voice as the sound
INT: and the voice of him as

Revelation 1:15 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν
NAS: [was] like the sound of many
KJV: voice as the sound of many waters.
INT: of him as [the] voice of waters many

Revelation 3:20 N-GFS
GRK: ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ
NAS: hears My voice and opens
KJV: hear my voice, and open
INT: hear the voice of me and

Revelation 4:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη
NAS: and the first voice which
KJV: and the first voice which I heard
INT: and the voice first

Revelation 4:5 N-NFP
GRK: ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί
NAS: flashes of lightning and sounds and peals of thunder.
KJV: and voices: and
INT: lightnings and voices and thunders

Revelation 5:2 N-DFS
GRK: κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ Τίς
NAS: with a loud voice, Who
KJV: proclaiming with a loud voice, Who is
INT: proclaiming in a voice loud Who is

Revelation 5:11 N-AFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν
NAS: and I heard the voice of many
KJV: and I heard the voice of many angels
INT: and I heard [the] voice of angels many

Revelation 5:12 N-DFS
GRK: λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ Ἄξιόν
NAS: with a loud voice, Worthy
KJV: Saying with a loud voice, Worthy is
INT: saying with a voice loud Worthy

Revelation 6:1 N-NFS
GRK: λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς Ἔρχου
NAS: saying as with a voice of thunder,
KJV: as it were the noise of thunder,
INT: saying as a voice of thunder Come

Revelation 6:6 N-AFS
GRK: ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ
NAS: [something] like a voice in the center
KJV: And I heard a voice in the midst
INT: I heard like a voice in [the] midst

Revelation 6:7 N-AFS
GRK: τετάρτην ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου
NAS: I heard the voice of the fourth
KJV: I heard the voice of the fourth
INT: fourth I heard [the] voice of the fourth

Revelation 6:10 N-DFS
GRK: καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες
NAS: out with a loud voice, saying,
KJV: with a loud voice, saying,
INT: and they were crying with a voice loud saying

Revelation 7:2 N-DFS
GRK: καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς
NAS: out with a loud voice to the four
KJV: with a loud voice to the four
INT: and he cried with a voice loud to the

Revelation 7:10 N-DFS
GRK: καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες
NAS: out with a loud voice, saying,
KJV: with a loud voice, saying,
INT: and crying with a voice loud saying

Revelation 8:5 N-NFP
GRK: βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ
NAS: peals of thunder and sounds and flashes of lightning
KJV: there were voices, and
INT: thunders and voices and lightnings

Revelation 8:13 N-DFS
GRK: μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ Οὐαί
NAS: saying with a loud voice, Woe, woe,
KJV: saying with a loud voice, Woe, woe,
INT: mid-heaven saying with a voice loud Woe

Revelation 8:13 N-GMP
GRK: τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος
NAS: of the remaining blasts of the trumpet
KJV: the other voices of the trumpet
INT: the remaining voices of the trumpet

Revelation 9:9 N-NFS
GRK: καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων
NAS: of iron; and the sound of their wings
KJV: of iron; and the sound of their wings
INT: and the sound of the wings

Revelation 9:9 N-NFS
GRK: αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων
NAS: was like the sound of chariots,
KJV: [was] as the sound of chariots
INT: of them [was] as [the] sound of chariots of horses

Revelation 9:13 N-AFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ
NAS: and I heard a voice from the four
KJV: I heard a voice from the four
INT: and I heard voice one from

Revelation 10:3 N-DFS
GRK: καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ
NAS: out with a loud voice, as when a lion
KJV: with a loud voice, as
INT: and cried with a voice loud as

Revelation 10:3 N-AFP
GRK: τὰς ἑαυτῶν φωνάς
NAS: peals of thunder uttered their voices.
KJV: uttered their voices.
INT: the of themselves voice

Revelation 10:4 N-AFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ
NAS: and I heard a voice from heaven
KJV: their voices, I was about
INT: but I heard a voice out of

Revelation 10:7 N-GFS
GRK: ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου
NAS: but in the days of the voice of the seventh
KJV: the days of the voice of the seventh
INT: days of the voice of the seventh

Revelation 10:8 N-NFS
GRK: Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα
NAS: Then the voice which I heard
KJV: And the voice which I heard
INT: And the voice which I heard

Revelation 11:12 N-GFS
GRK: καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ
NAS: a loud voice from heaven
KJV: they heard a great voice from heaven
INT: and they heard a voice great out of

Revelation 11:15 N-NFP
GRK: καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν
NAS: and there were loud voices in heaven,
KJV: there were great voices in heaven,
INT: and were voices great in

Revelation 11:19 N-NFP
GRK: ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ
NAS: and there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder
KJV: and voices, and
INT: lightnings and voices and thunders

Revelation 12:10 N-AFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν
NAS: a loud voice in heaven,
KJV: I heard a loud voice saying in
INT: And I heard a voice great in

Revelation 14:2 N-AFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ
NAS: And I heard a voice from heaven, like
KJV: And I heard a voice from heaven,
INT: And I heard a voice out of

Revelation 14:2 N-AFS
GRK: οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν
NAS: like the sound of many
KJV: heaven, as the voice of many waters,
INT: heaven as a voice of waters many

Revelation 14:2 N-AFS
GRK: καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης
NAS: and like the sound of loud
KJV: and as the voice of a great thunder:
INT: and as a voice of thunder great

Revelation 14:2 N-NFS
GRK: καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα
NAS: thunder, and the voice which
KJV: I heard the voice of harpers
INT: and the voice which I heard

Revelation 14:7 N-DFS
GRK: λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ Φοβήθητε
NAS: with a loud voice, Fear
KJV: with a loud voice, Fear God,
INT: saying with a voice loud Fear

Revelation 14:9 N-DFS
GRK: λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ Εἴ
NAS: with a loud voice, If
KJV: with a loud voice, If any man worship
INT: saying with a voice loud If

Revelation 14:13 N-GFS
GRK: Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ
NAS: And I heard a voice from heaven,
KJV: And I heard a voice from heaven
INT: And I heard a voice out of

Revelation 14:15 N-DFS
GRK: κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ
NAS: out with a loud voice to Him who sat
KJV: with a loud voice to him that sat on
INT: crying with a voice loud to him

Revelation 14:18 N-DFS
GRK: καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ
NAS: with a loud voice to him who had
INT: and he called with a cry loud to him

Revelation 16:1 N-GFS
GRK: ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ
NAS: a loud voice from the temple,
KJV: a great voice out of
INT: I heard [a] loud voice out of the

Revelation 16:17 N-NFS
GRK: καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ
NAS: and a loud voice came
KJV: a great voice out of
INT: and came out a voice loud from

Revelation 16:18 N-NFP
GRK: ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί
NAS: And there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder;
KJV: And there were voices, and thunders,
INT: lightnings and voices and thunders

Revelation 18:2 N-DFS
GRK: ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων Ἔπεσεν
NAS: out with a mighty voice, saying,
KJV: with a strong voice, saying, Babylon
INT: with mighty voice saying Is fallen

Revelation 18:4 N-AFS
GRK: ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ
NAS: another voice from heaven,
KJV: I heard another voice from heaven,
INT: I heard another voice out of

Revelation 18:22 N-NFS
GRK: καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ
NAS: And the sound of harpists
KJV: And the voice of harpers, and
INT: and voice of harpists and

Revelation 18:22 N-NFS
GRK: ἔτι καὶ φωνὴ μύλου οὐ
NAS: in you any longer; and the sound of a mill
KJV: and the sound of a millstone
INT: any longer and sound of millstone no

Revelation 18:23 N-NFS
GRK: ἔτι καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ
NAS: longer; and the voice of the bridegroom
KJV: and the voice of the bridegroom
INT: any longer and voice of bridegroom and

Revelation 19:1 N-AFS
GRK: ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου
NAS: a loud voice of a great
KJV: I heard a great voice of much people
INT: I heard like a voice loud of a multitude

Revelation 19:5 N-NFS
GRK: καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ
NAS: And a voice came from the throne,
KJV: And a voice came out of
INT: And a voice out of the

Revelation 19:6 N-AFS
GRK: ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ
NAS: [something] like the voice of a great
KJV: as it were the voice of a great
INT: I heard as a voice of a multitude great

Revelation 19:6 N-AFS
GRK: καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν
NAS: and like the sound of many
KJV: and as the voice of many waters,
INT: and as a voice of waters many

Revelation 19:6 N-AFS
GRK: καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν
NAS: and like the sound of mighty
KJV: as the voice of mighty
INT: and as a voice of thunders strong

Revelation 19:17 N-DFS
GRK: ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων
NAS: out with a loud voice, saying
KJV: with a loud voice, saying
INT: he cried with a voice loud saying

Revelation 21:3 N-GFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ
NAS: a loud voice from the throne,
KJV: I heard a great voice out of heaven
INT: And I heard a voice great out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page