1014. βούλομαι (boulomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1014. βούλομαι (boulomai) — 37 Occurrences

Matthew 1:19 V-AIP-3S
GRK: αὐτὴν δειγματίσαι ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι
NAS: to disgrace her, planned to send her away
KJV: a publick example, was minded to put
INT: her to expose publicly purposed secretly to send away

Matthew 11:27 V-PSM/P-3S
GRK: ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς
NAS: the Son wills to reveal
KJV: whomsoever the Son will reveal [him].
INT: to whom if might resolve the Son

Mark 15:15 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ
NAS: Wishing to satisfy the crowd,
KJV: [so] Pilate, willing to content
INT: moreover Pilate desiring to the crowd

Luke 10:22 V-PSM/P-3S
GRK: ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς
NAS: the Son wills to reveal
KJV: the Son will reveal
INT: to whom if might resolve the Son

Luke 22:42 V-PIM/P-2S
GRK: Πάτερ εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο
NAS: if You are willing, remove
KJV: if thou be willing, remove
INT: Father if you are willing to take away this

John 18:39 V-PIM/P-2P
GRK: τῷ πάσχα βούλεσθε οὖν ἀπολύσω
NAS: for you at the Passover; do you wish then
KJV: the passover: will ye therefore
INT: the passover wish you therefore I should release

Acts 5:28 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμῶν καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ'
NAS: with your teaching and intend to bring
KJV: doctrine, and intend to bring this
INT: of you and purpose to bring upon

Acts 5:33 V-IIM/P-3P
GRK: διεπρίοντο καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς
NAS: this, they were cut to the quick and intended to kill
INT: they were cut [to the heart] and intended to put to death them

Acts 12:4 V-PPM/P-NMS
GRK: φυλάσσειν αὐτόν βουλόμενος μετὰ τὸ
NAS: to guard him, intending after
KJV: to keep him; intending after Easter
INT: to guard him purposing after the

Acts 15:37 V-IIM/P-3S
GRK: Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο συμπαραλαβεῖν καὶ
NAS: Barnabas wanted to take John,
INT: Barnabas moreover purposed to take with [them] also

Acts 17:20 V-PIM/P-1P
GRK: ἀκοὰς ἡμῶν βουλόμεθα οὖν γνῶναι
NAS: to our ears; so we want to know what
KJV: our ears: we would know therefore
INT: ears of us We resolve therefore to know

Acts 18:15 V-PIM/P-1S
GRK: τούτων οὐ βούλομαι εἶναι
NAS: it yourselves; I am unwilling
KJV: [to it]; for I will be no judge
INT: of these things not resolve to be

Acts 18:27 V-PPM/P-GMS
GRK: βουλομένου δὲ αὐτοῦ
NAS: And when he wanted to go across
KJV: And when he was disposed to pass into
INT: resolving moreover he

Acts 19:30 V-PPM/P-GMS
GRK: Παύλου δὲ βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς
NAS: And when Paul wanted to go
KJV: when Paul would have entered in
INT: Paul however intending to go in to

Acts 22:30 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ
NAS: But on the next day, wishing to know
KJV: On the morrow, because he would have known
INT: moreover next day desiring to know the

Acts 23:28 V-PPM/P-NMS
GRK: βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι
NAS: And wanting to ascertain the charge
KJV: And when I would have known the cause
INT: resolving moreover to know

Acts 25:20 V-POM/P-3S
GRK: ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς
NAS: whether he was willing to go
KJV: I asked [him] whether he would go to
INT: asked if he resolved to go to

Acts 25:22 V-IIM/P-1S
GRK: τὸν Φῆστον Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς
NAS: I also would like to hear
KJV: unto Festus, I would also hear
INT: Festus I was desiring also myself

Acts 27:43 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν
NAS: but the centurion, wanting to bring
KJV: the centurion, willing to save
INT: but [the] centurion desiring to save

Acts 28:18 V-IIM/P-3P
GRK: ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ
NAS: And when they had examined me, they were willing to release
KJV: me, would have let [me] go,
INT: having examined me wished to let [me] go because

1 Corinthians 12:11 V-PIM/P-3S
GRK: ἑκάστῳ καθὼς βούλεται
NAS: individually just as He wills.
KJV: severally as he will.
INT: to each as he wills

2 Corinthians 1:15 V-IIM/P-1S
GRK: τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς
NAS: confidence I intended at first
KJV: confidence I was minded to come
INT: confidence I purposed previously to

2 Corinthians 1:17 V-PPM/P-NMS
GRK: τοῦτο οὖν βουλόμενος μήτι ἄρα
NAS: I was not vacillating when I intended to do this,
INT: thus Therefore purposing not indeed

Philippians 1:12 V-PIM/P-1S
GRK: δὲ ὑμᾶς βούλομαι ἀδελφοί ὅτι
NAS: Now I want you to know, brethren,
KJV: But I would ye should understand,
INT: moreover you I wish brothers that

1 Timothy 2:8 V-PIM/P-1S
GRK: Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι
NAS: Therefore I want the men in every
KJV: I will therefore that men
INT: I desire therefore to pray

1 Timothy 5:14 V-PIM/P-1S
GRK: βούλομαι οὖν νεωτέρας
NAS: Therefore, I want younger
KJV: I will therefore
INT: I want therefore younger [ones]

1 Timothy 6:9 V-PPM/P-NMP
GRK: οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν
NAS: But those who want to get rich fall
KJV: But they that will be rich fall
INT: those moreover desiring to be rich fall

Titus 3:8 V-PIM/P-1S
GRK: περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι
NAS: these things I want you to speak confidently,
KJV: these things I will that thou
INT: concerning these things I desire you to affirm strongly

Philemon 1:13 V-IIM/P-1S
GRK: ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν
NAS: whom I wished to keep with me, so
KJV: Whom I would have retained with
INT: whom I was desiring with myself

Hebrews 6:17 V-PPM/P-NMS
GRK: ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ θεὸς
NAS: way God, desiring even more
KJV: God, willing more abundantly
INT: the same more abundantly desiring God

James 1:18 V-APP-NMS
GRK: βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς
NAS: In the exercise of His will He brought us forth
KJV: Of his own will begat he us
INT: Having willed [it] he brought forth us

James 3:4 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ εὐθύνοντος βούλεται
NAS: the inclination of the pilot desires.
INT: of him who steers may resolve

James 4:4 V-ASP-3S
GRK: ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι
NAS: whoever wishes to be a friend
INT: if therefore be minded a friend to be

2 Peter 3:9 V-PPM/P-NMS
GRK: ὑμᾶς μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι
NAS: toward you, not wishing for any
KJV: not willing that any
INT: you not willing [for] any to perish

2 John 1:12 V-AIP-1S
GRK: γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου
NAS: to write to you, I do not want to [do so] with paper
KJV: unto you, I would not
INT: to write not I purposed with paper

3 John 1:10 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ
NAS: those who desire [to do so] and puts
KJV: forbiddeth them that would, and
INT: and those who would he forbids and

Jude 1:5 V-PIM/P-1S
GRK: δὲ ὑμᾶς βούλομαι εἰδότας ὑμᾶς
NAS: Now I desire to remind
KJV: I will therefore put
INT: moreover you I would knowing you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page