1089. γεύομαι (geuomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1089. γεύομαι (geuomai) — 15 Occurrences

Matthew 16:28 V-ASM-3P
GRK: οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως
NAS: here who will not taste death until
KJV: shall not taste of death, till
INT: no not shall taste of death until

Matthew 27:34 V-APM-NMS
GRK: μεμιγμένον καὶ γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν
NAS: with gall; and after tasting [it], He was unwilling
KJV: and when he had tasted [thereof], he would
INT: mingled and having tasted not he would

Mark 9:1 V-ASM-3P
GRK: οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως
NAS: here who will not taste death until
KJV: shall not taste of death, till
INT: no not shall taste of death until

Luke 9:27 V-ASM-3P
GRK: οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως
NAS: here who will not taste death until
KJV: shall not taste of death, till
INT: no not shall taste of death until

Luke 14:24 V-FIM-3S
GRK: τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ
NAS: who were invited shall taste of my dinner.'
KJV: were bidden shall taste of my
INT: who have been invited will taste of me the

John 2:9 V-AIM-3S
GRK: ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος
NAS: the headwaiter tasted the water
KJV: the ruler of the feast had tasted the water
INT: when moreover had tasted the master of the feast

John 8:52 V-ASM-3S
GRK: οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς
NAS: he will never taste of death.'
KJV: he shall never taste of death.
INT: never not shall he taste of death to

Acts 10:10 V-ANM
GRK: καὶ ἤθελεν γεύσασθαι παρασκευαζόντων δὲ
NAS: and was desiring to eat; but while they were making preparations,
KJV: and would have eaten: but while they
INT: and wished to eat [as] were preparing however

Acts 20:11 V-APM-NMS
GRK: ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ' ἱκανόν
NAS: the bread and eaten, he talked
KJV: bread, and eaten, and talked
INT: bread and having eaten for for long

Acts 23:14 V-ANM
GRK: ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ
NAS: a solemn oath to taste nothing until
KJV: under a great curse, that we will eat nothing
INT: ourselves nothing to taste until that

Colossians 2:21 V-ASM-2S
GRK: ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς
NAS: Do not handle, do not taste, do not touch!
KJV: (Touch not; taste not; handle
INT: You might handle not You might taste not You might touch

Hebrews 2:9 V-ASM-3S
GRK: ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου
NAS: of God He might taste death
KJV: of God should taste death
INT: for every one he might taste death

Hebrews 6:4 V-APM-AMP
GRK: ἅπαξ φωτισθέντας γευσαμένους τε τῆς
NAS: been enlightened and have tasted of the heavenly
KJV: and have tasted of the heavenly
INT: once having been enlightened having tasted moreover of the

Hebrews 6:5 V-APM-AMP
GRK: καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα
NAS: and have tasted the good word
KJV: And have tasted the good word
INT: and [the] goodness having tasted of God's word

1 Peter 2:3 V-AIM-2P
GRK: εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς
NAS: if you have tasted the kindness
KJV: If so be ye have tasted that the Lord
INT: if indeed you did taste that [is] good

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page