1166. δεικνύω (deiknumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1166. δεικνύω (deiknumi) — 33 Occurrences

Matthew 4:8 V-PIA-3S
GRK: λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας
NAS: mountain and showed Him all
KJV: mountain, and sheweth him all
INT: exceedingly and shows to him all

Matthew 8:4 V-AMA-2S
GRK: ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ
NAS: but go, show yourself
KJV: go thy way, shew thyself
INT: go yourself show to the priest

Matthew 16:21 V-PNA
GRK: Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς
NAS: began to show His disciples
KJV: Jesus to shew unto his
INT: Jesus Christ to show to the disciples

Mark 1:44 V-AMA-2S
GRK: ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ
NAS: but go, show yourself
KJV: go thy way, shew thyself
INT: go yourself show to the priest

Mark 14:15 V-FIA-3S
GRK: αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα
NAS: And he himself will show you a large
KJV: And he will shew you a large
INT: he you will show an upper room large

Luke 4:5 V-AIA-3S
GRK: ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας
NAS: And he led Him up and showed Him all
KJV: an high mountain, shewed unto him all
INT: a mountain high showed him all

Luke 5:14 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ
NAS: But go and show yourself
KJV: go, and shew thyself
INT: but having gone show yourself to the

Luke 20:24 V-AMA-2P
GRK: Δείξατέ μοι δηνάριον
NAS: Show Me a denarius. Whose
INT: Show me a denarius

Luke 22:12 V-FIA-3S
GRK: κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα
NAS: And he will show you a large,
KJV: And he shall shew you a large
INT: And he you will show upper room a large

Luke 24:40 V-AIA-3S
GRK: τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς
NAS: this, He showed them His hands
INT: this having said he showed to them the

John 2:18 V-PIA-2S
GRK: Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι
NAS: sign do You show us as your authority for doing
KJV: sign shewest thou unto us,
INT: What sign show you to us that

John 5:20 V-PIA-3S
GRK: καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ
NAS: the Son, and shows Him all things
KJV: the Son, and sheweth him all things
INT: and all things shows to him which

John 5:20 V-FIA-3S
GRK: μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα
NAS: is doing; and [the Father] will show Him greater
KJV: doeth: and he will shew him greater
INT: greater than these he will show him works

John 10:32 V-AIA-1S
GRK: Πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ
NAS: answered them, I showed you many
KJV: good works have I shewed you from
INT: Many works I showed you good

John 14:8 V-AMA-2S
GRK: Φίλιππος Κύριε δεῖξον ἡμῖν τὸν
NAS: to Him, Lord, show us the Father,
KJV: unto him, Lord, shew us the Father,
INT: Philip Lord show us the

John 14:9 V-AMA-2S
GRK: σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τὸν
NAS: [can] you say, 'Show us the Father'?
KJV: thou [then], Shew us
INT: you say Show us the

John 20:20 V-AIA-3S
GRK: τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν καὶ τὰς
NAS: this, He showed them both
KJV: said, he shewed unto them
INT: this having said he showed both his

Acts 7:3 V-FIA-1S
GRK: ἄν σοι δείξω
NAS: INTO THE LAND THAT I WILL SHOW YOU.'
KJV: the land which I shall shew thee.
INT: anyhow to you I will show

Acts 10:28 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν
NAS: him; and [yet] God has shown me that I should not call
KJV: God hath shewed me
INT: however God showed not common

1 Corinthians 12:31 V-PIA-1S
GRK: ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι
NAS: gifts. And I show you a still
KJV: and yet shew I unto you a more
INT: a way to you I show

1 Timothy 6:15 V-FIA-3S
GRK: καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος
NAS: which He will bring about at the proper
KJV: times he shall shew, [who
INT: seasons own will show the blessed

Hebrews 8:5 V-APP-AMS
GRK: τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν
NAS: TO THE PATTERN WHICH WAS SHOWN YOU ON THE MOUNTAIN.
KJV: the pattern shewed to thee
INT: pattern having been shown you in

James 2:18 V-AMA-2S
GRK: ἔργα ἔχω δεῖξον μοι τὴν
NAS: works; show me your faith
KJV: have works: shew me thy
INT: works have Show me the

James 2:18 V-FIA-1S
GRK: κἀγώ σοι δείξω ἐκ τῶν
NAS: the works, and I will show you my faith
KJV: works, and I will shew thee my
INT: and I you will show from the

James 3:13 V-AMA-3S
GRK: ἐν ὑμῖν δειξάτω ἐκ τῆς
NAS: and understanding? Let him show by his good
KJV: among you? let him shew out of a good
INT: among you let him show out of

Revelation 1:1 V-ANA
GRK: ὁ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις
NAS: gave Him to show to His bond-servants,
KJV: unto him, to shew unto his
INT: God to show to the servants

Revelation 4:1 V-FIA-1S
GRK: ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ
NAS: up here, and I will show you what
KJV: and I will shew thee
INT: here and I will show to you what things

Revelation 17:1 V-FIA-1S
GRK: λέγων Δεῦρο δείξω σοι τὸ
NAS: Come here, I will show you the judgment
KJV: Come hither; I will shew unto thee
INT: saying Come here I will show you the

Revelation 21:9 V-FIA-1S
GRK: λέγων Δεῦρο δείξω σοι τὴν
NAS: Come here, I will show you the bride,
KJV: Come hither, I will shew thee
INT: saying Come here I will show you the

Revelation 21:10 V-AIA-3S
GRK: ὑψηλόν καὶ ἔδειξέν μοι τὴν
NAS: mountain, and showed me the holy
KJV: mountain, and shewed me that great
INT: high and showed me the

Revelation 22:1 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν
NAS: Then he showed me a river of the water
KJV: And he shewed me a pure
INT: And he showed me a river

Revelation 22:6 V-ANA
GRK: ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις
NAS: His angel to show to His bond-servants
KJV: his angel to shew unto his servants
INT: angel of him to show the servants

Revelation 22:8 V-PPA-GMS
GRK: ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα
NAS: of the angel who showed me these things.
KJV: which shewed me
INT: angel who [was] showing me these things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page