1330. διέρχομαι (dierchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1330. διέρχομαι (dierchomai) — 44 Occurrences

Matthew 12:43 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται δι' ἀνύδρων
NAS: out of a man, it passes through
KJV: out of a man, he walketh through dry
INT: the man it goes through waterless

Matthew 19:24 V-ANA
GRK: τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον
INT: eye of a needle to pass than a rich man

Mark 4:35 V-ASA-1P
GRK: ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν εἰς τὸ
NAS: He said to them, Let us go over to the other side.
KJV: unto them, Let us pass over unto
INT: evening having been become Let us pass over to the

Mark 10:25 V-ANA
GRK: τῆς ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον
NAS: for a camel to go through
INT: a needle to pass than [for] a rich man

Luke 2:15 V-ASA-1P
GRK: πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως
NAS: to one another, Let us go straight to Bethlehem
KJV: Let us now go even unto Bethlehem,
INT: to one another Let us go through indeed as far as

Luke 2:35 V-FIM-3S
GRK: τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία ὅπως
NAS: and a sword will pierce even your own
KJV: a sword shall pierce through thy
INT: the soul will go through a sword so that

Luke 4:30 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου
NAS: But passing through their midst,
KJV: But he passing through the midst
INT: he however having passed through [the] midst

Luke 5:15 V-IIM/P-3S
GRK: διήρχετο δὲ μᾶλλον
NAS: about Him was spreading even farther,
KJV: went there a fame abroad of him:
INT: was spread abroad moreover still more

Luke 8:22 V-ASA-1P
GRK: πρὸς αὐτούς Διέλθωμεν εἰς τὸ
NAS: and He said to them, Let us go over to the other side
KJV: them, Let us go over unto
INT: to them Let us pass over to the

Luke 9:6 V-IIM/P-3P
GRK: Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς
NAS: Departing, they [began] going throughout the villages,
KJV: they departed, and went through
INT: going forth moreover they passed through the

Luke 11:24 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται δι' ἀνύδρων
NAS: out of a man, it passes through
KJV: out of a man, he walketh through dry
INT: the man it goes through waterless

Luke 17:11 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον
NAS: to Jerusalem, He was passing between
KJV: that he passed through the midst
INT: that he passed through [the] midst

Luke 19:1 V-IIM/P-3S
GRK: Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ
NAS: Jericho and was passing through.
KJV: [Jesus] entered and passed through Jericho.
INT: And having entered he was passed through Jericho

Luke 19:4 V-PNM/P
GRK: ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι
NAS: Him, for He was about to pass through that way.
KJV: for he was to pass that [way].
INT: that [way] he was about to pass

John 4:4 V-PNM/P
GRK: δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς
NAS: And He had to pass through Samaria.
KJV: And he must needs go through Samaria.
INT: moreover him to pass through

John 4:15 V-PSM/P-1S
GRK: διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν
NAS: nor come all the way here
INT: I might thirst nor come here to draw

John 8:59 V-APA
GRK: τοῦ ἱεροῦ διελθὼν διὰ μέσου
KJV: the temple, going through
INT: the temple going through the midst

Acts 8:4 V-AIA-3S
GRK: οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν
NAS: who had been scattered went about preaching
KJV: they that were scattered abroad went every where preaching
INT: therefore had been scattered passed through proclaiming the gospel the

Acts 8:40 V-PPM/P-NMS
GRK: Ἄζωτον καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς
NAS: himself at Azotus, and as he passed through he kept preaching the gospel
KJV: and passing through he preached
INT: Azotus and passing through he proclaimed the gospel to the

Acts 9:32 V-PPM/P-AMS
GRK: ΔΕ ΠΕΤΡΟΝ διερχόμενον διὰ πάντων
NAS: as Peter was traveling through all
KJV: Peter passed throughout all
INT: moreover Peter passing through all [quarters]

Acts 9:38 V-ANA
GRK: Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν
NAS: him, Do not delay in coming to us.
KJV: not delay to come to them.
INT: not to delay to come to us

Acts 10:38 V-AIA-3S
GRK: δυνάμει ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ
NAS: and with power, and [how] He went about doing good
KJV: who went about doing good,
INT: with power who went through doing good and

Acts 11:19 V-AIA-3S
GRK: ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης
NAS: with Stephen made their way to Phoenicia
KJV: Stephen travelled as far as
INT: over Stephen passed through to Phoenicia

Acts 11:22 V-ANA
GRK: ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας
INT: they sent forth Barnabas to go as far as Antioch

Acts 12:10 V-APA-NMP
GRK: διελθόντες δὲ πρώτην
NAS: When they had passed the first
KJV: When they were past the first and
INT: having passed through moreover a first

Acts 13:6 V-APA-NMP
GRK: Διελθόντες δὲ ὅλην
NAS: When they had gone through the whole
KJV: And when they had gone through the isle
INT: having passed through moreover all

Acts 13:14 V-APA-NMP
GRK: Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς
NAS: But going on from Perga, they arrived
KJV: But when they departed from Perga,
INT: they moreover having passed through from

Acts 14:24 V-APA-NMP
GRK: καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν
NAS: They passed through Pisidia and came
KJV: And after they had passed throughout Pisidia,
INT: And having passed through Pisidia

Acts 15:3 V-IIM/P-3P
GRK: τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν τε
NAS: by the church, they were passing through both
KJV: the church, they passed through Phenice
INT: the church passed through both

Acts 15:41 V-IIM/P-3S
GRK: διήρχετο δὲ τὴν
NAS: And he was traveling through Syria
KJV: And he went through Syria and
INT: he passed through moreover

Acts 16:6 V-AIA-3S
GRK: Διῆλθον δὲ τὴν
NAS: They passed through the Phrygian
KJV: Now when they had gone throughout Phrygia
INT: Having passed through moreover

Acts 17:23 V-PPM/P-NMS
GRK: διερχόμενος γὰρ καὶ
NAS: For while I was passing through and examining
KJV: For as I passed by, and beheld
INT: passing through indeed and

Acts 18:23 V-PPM/P-NMS
GRK: τινὰ ἐξῆλθεν διερχόμενος καθεξῆς τὴν
NAS: [there], he left and passed successively
KJV: [there], he departed, and went over [all] the country
INT: some he went forth passing through in order the

Acts 18:27 V-ANA
GRK: δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν
NAS: And when he wanted to go across to Achaia,
KJV: was disposed to pass into
INT: moreover he to pass through into

Acts 19:1 V-APA-AMS
GRK: Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ
NAS: Paul passed through the upper
KJV: Paul having passed through the upper
INT: Corinth Paul having passed through the upper

Acts 19:21 V-APA-NMS
GRK: τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν
NAS: to Jerusalem after he had passed through Macedonia
KJV: the spirit, when he had passed through Macedonia
INT: the spirit having passed through Macedonia

Acts 20:2 V-APA-NMS
GRK: διελθὼν δὲ τὰ
NAS: When he had gone through those
KJV: And when he had gone over those parts,
INT: having passed through moreover the

Acts 20:25 V-AIA-1S
GRK: ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν
NAS: whom I went about preaching
KJV: whom I have gone preaching
INT: among whom I have gone about proclaiming the

Romans 5:12 V-AIA-3S
GRK: ὁ θάνατος διῆλθεν ἐφ' ᾧ
NAS: and so death spread to all men,
KJV: so death passed upon all
INT: death passed for that

1 Corinthians 10:1 V-AIA-3S
GRK: τῆς θαλάσσης διῆλθον
NAS: and all passed through the sea;
KJV: and all passed through the sea;
INT: the sea passed

1 Corinthians 16:5 V-ASA-1S
GRK: ὅταν Μακεδονίαν διέλθω Μακεδονίαν γὰρ
NAS: to you after I go through
KJV: when I shall pass through Macedonia:
INT: when Macedonia I shall have gone through Macedonia indeed

1 Corinthians 16:5 V-PIM/P-1S
GRK: Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι
NAS: I go through Macedonia,
KJV: for I do pass through Macedonia.
INT: Macedonia indeed I do go through

2 Corinthians 1:16 V-ANA
GRK: δι' ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν
NAS: that is, to pass your way
KJV: And to pass by you
INT: by you to pass through to Macedonia

Hebrews 4:14 V-RPA-AMS
GRK: ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς
NAS: who has passed through the heavens,
KJV: high priest, that is passed into the heavens,
INT: a high priest great [who] has passed through the heavens

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page