Acts 9:38
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1451 [e]ἐγγὺς
engys
NearPrep
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1510 [e]οὔσης
ousēs
beingV-PPA-GFS
3069 [e]Λύδδας
Lyddas
LyddaN-GFS
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
2445 [e]Ἰόππῃ
Ioppē
Joppa,N-DFS
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciples,N-NMP
191 [e]ἀκούσαντες
akousantes
having heardV-APA-NMP
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
4074 [e]Πέτρος
Petros
PeterN-NMS
1510 [e]ἐστὶν
estin
isV-PIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῇ
autē
it,PPro-DF3S
649 [e]ἀπέστειλαν
apesteilan
sentV-AIA-3P
1417 [e]δύο
dyo
twoAdj-AMP
435 [e]ἄνδρας
andras
menN-AMP
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
him,PPro-AM3S
3870 [e]παρακαλοῦντες
parakalountes
imploring ,V-PPA-NMP
3361 [e]Μὴ
NotAdv
3635 [e]ὀκνήσῃς
oknēsēs
to delayV-ASA-2S
1330 [e]διελθεῖν
dielthein
comingV-ANA
2193 [e]ἕως
heōs
toPrep
1473 [e]ἡμῶν.
hēmōn
us.PPro-G1P

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 9:38 Greek NT: Nestle 1904
ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:38 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:38 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:38 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:38 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:38 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες, μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:38 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνήσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:38 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες Μὴ ὀκνήσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν

Acts 9:38 Hebrew Bible
ולד קרובה היא ליפו וישמעו התלמידים כי פטרוס שם וישלחו אליו שני אנשים ויפצרו בו לבלתי העצל לעבר אליהם׃

Acts 9:38 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܡܥܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܫܡܥܘܢ ܒܠܘܕ ܗܘ ܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ ܥܠ ܓܢܒ ܝܘܦܐ ܘܫܕܪܘ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐ ܬܪܝܢ ܕܢܒܥܘܢ ܡܢܗ ܕܠܐ ܬܡܐܢ ܠܗ ܕܢܐܬܐ ܨܐܕܝܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Since Lydda was near Joppa, the disciples, having heard that Peter was there, sent two men to him, imploring him, "Do not delay in coming to us."

King James Bible
And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

Holman Christian Standard Bible
Since Lydda was near Joppa, the disciples heard that Peter was there and sent two men to him who begged him, "Don't delay in coming with us."
Treasury of Scripture Knowledge

Lydda.

Acts 9:32,36 And it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, he …

desiring.

2 Kings 4:28-30 Then she said, Did I desire a son of my lord? did I not say, Do not …

delay. or, be grieved.

Links
Acts 9:38Acts 9:38 NIVActs 9:38 NLTActs 9:38 ESVActs 9:38 NASBActs 9:38 KJVActs 9:38 Bible AppsActs 9:38 Biblia ParalelaActs 9:38 Chinese BibleActs 9:38 French BibleActs 9:38 German BibleBible Hub
Acts 9:37
Top of Page
Top of Page