1994. ἐπιστρέφω (epistrephó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1994. ἐπιστρέφω (epistrephó) — 36 Occurrences

Matthew 10:13 V-AMP-3S
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω
NAS: it is not worthy, take back your [blessing of] peace.
KJV: let your peace return to you.
INT: to you let return

Matthew 12:44 V-FIA-1S
GRK: οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον
NAS: it says, 'I will return to my house
KJV: Then he saith, I will return into my
INT: house of me I will return from where I came out

Matthew 13:15 V-ASA-3P
GRK: συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι
NAS: WITH THEIR HEART AND RETURN, AND I WOULD HEAL
KJV: and should be converted, and
INT: they should understand and should return and I should heal

Matthew 24:18 V-AMA-3S
GRK: ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι
NAS: is in the field must not turn back
KJV: the field return back
INT: field Neither let him return back to take

Mark 4:12 V-ASA-3P
GRK: μή ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ
NAS: OTHERWISE THEY MIGHT RETURN AND BE FORGIVEN.
KJV: lest at any time they should be converted, and
INT: lest ever they should turn and they should be forgiven

Mark 5:30 V-APP-NMS
GRK: δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ
NAS: [proceeding] from Him had gone forth, turned around in the crowd
KJV: him, turned him about in
INT: power has gone forth having turned in the

Mark 8:33 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν
NAS: But turning around and seeing
KJV: But when he had turned about and
INT: and having turned and having seen

Mark 13:16 V-AMA-3S
GRK: ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ
NAS: is in the field must not turn back
KJV: turn back again for to take up his
INT: field not let him return to the things

Luke 1:16 V-FIA-3S
GRK: υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον
NAS: And he will turn many of the sons
KJV: of Israel shall he turn to
INT: sons of Israel will he turn to [the] Lord

Luke 1:17 V-ANA
GRK: δυνάμει Ἠλίου ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων
NAS: of Elijah, TO TURN THE HEARTS
KJV: of Elias, to turn the hearts
INT: power of Elijah to turn [the] hearts of fathers

Luke 2:39 V-AIA-3P
GRK: νόμον Κυρίου ἐπέστρεψαν εἰς τὴν
NAS: of the Lord, they returned to Galilee,
INT: law of [the] Lord they returned to

Luke 8:55 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα
NAS: And her spirit returned, and she got
KJV: her spirit came again, and she arose
INT: And returned the spirit

Luke 17:4 V-ASA-3S
GRK: καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ
NAS: a day, and returns to you seven times,
KJV: in a day turn again to
INT: and seven times should return to you

Luke 17:31 V-AMA-3S
GRK: ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ
NAS: is in the field must not turn back.
KJV: likewise not return back.
INT: likewise not let him return to the things

Luke 22:32 V-APA-NMS
GRK: σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς
NAS: and you, when once you have turned again, strengthen
KJV: thou art converted, strengthen
INT: you when having turned back strengthen the

John 21:20 V-APP-NMS
GRK: Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος
NAS: Peter, turning around, saw
KJV: Peter, turning about, seeth
INT: having turned Peter

Acts 3:19 V-AMA-2P
GRK: οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ
NAS: repent and return, so
KJV: therefore, and be converted, that your
INT: therefore and return for the

Acts 9:35 V-AIA-3P
GRK: Σαρῶνα οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν
NAS: saw him, and they turned to the Lord.
KJV: him, and turned to the Lord.
INT: Sharon who turned to the

Acts 9:40 V-APA-NMS
GRK: προσηύξατο καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ
NAS: and prayed, and turning to the body,
KJV: and turning [him] to
INT: he prayed And having turned to the

Acts 11:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν
NAS: who believed turned to the Lord.
KJV: believed, and turned unto
INT: having believed turned to the

Acts 14:15 V-PNA
GRK: τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν
NAS: as you, and preach the gospel to you that you should turn from these
KJV: unto you that ye should turn from
INT: vanities to turn to God

Acts 15:19 V-PPA-DMP
GRK: τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν
NAS: those who are turning to God
KJV: the Gentiles are turned to
INT: the Gentiles are turning to

Acts 15:36 V-APA-NMP
GRK: Βαρνάβαν Παῦλος Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα
NAS: to Barnabas, Let us return and visit
KJV: Let us go again and visit
INT: Barnabas Paul Having turned back indeed let us look after

Acts 16:18 V-APA-NMS
GRK: Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι
NAS: was greatly annoyed, and turned and said
KJV: Paul, being grieved, turned and said
INT: Paul and having turned to the spirit

Acts 26:18 V-ANA
GRK: αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους
NAS: their eyes so that they may turn from darkness
KJV: eyes, [and] to turn [them] from
INT: of them that [they] may turn from darkness

Acts 26:20 V-PNA
GRK: μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν
NAS: that they should repent and turn to God,
KJV: and turn to
INT: to repent and to turn to

Acts 28:27 V-ASA-3P
GRK: συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι
NAS: WITH THEIR HEART AND RETURN, AND I WOULD HEAL
KJV: and should be converted, and
INT: they should understand and should turn and I should heal

2 Corinthians 3:16 V-ASA-3S
GRK: δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον
NAS: but whenever a person turns to the Lord,
KJV: when it shall turn to the Lord,
INT: moreover if [one] shall have turned to [the] Lord

Galatians 4:9 V-PIA-2P
GRK: θεοῦ πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ
NAS: how is it that you turn back again
KJV: God, how turn ye again to
INT: God how do you turn again to

1 Thessalonians 1:9 V-AIA-2P
GRK: καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν
NAS: with you, and how you turned to God
KJV: and how ye turned to God
INT: and how you turned to

James 5:19 V-ASA-3S
GRK: ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν
NAS: from the truth and one turns him back,
KJV: and one convert him;
INT: truth and bring back anyone him

James 5:20 V-APA-NMS
GRK: ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ
NAS: let him know that he who turns a sinner
KJV: that he which converteth the sinner
INT: that the [one] having brought back a sinner from

1 Peter 2:25 V-AIP-2P
GRK: πλανώμενοι ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ
NAS: but now you have returned to the Shepherd
KJV: are now returned unto the Shepherd
INT: going astray but are returned now to

2 Peter 2:22 V-APA-NMS
GRK: παροιμίας Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ
NAS: A DOG RETURNS TO ITS OWN
KJV: his own vomit again; and the sow
INT: proverb [The] dog having returned to the

Revelation 1:12 V-AIA-1S
GRK: Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν
NAS: Then I turned to see the voice
KJV: And I turned to see the voice
INT: And I turned to see the

Revelation 1:12 V-APA-NMS
GRK: ἐμοῦ καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ
NAS: that was speaking with me. And having turned I saw
KJV: me. And being turned, I saw seven
INT: me and having turned I saw seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page