3816. παῖς (pais)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3816. παῖς (pais) — 24 Occurrences

Matthew 2:16 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν
NAS: all the male children who were in Bethlehem
KJV: all the children that were in
INT: all the boys that [were] in

Matthew 8:6 N-NMS
GRK: Κύριε ὁ παῖς μου βέβληται
NAS: Lord, my servant is lying
KJV: Lord, my servant lieth at
INT: Lord the servant of me is laid

Matthew 8:8 N-NMS
GRK: ἰαθήσεται ὁ παῖς μου
NAS: the word, and my servant will be healed.
KJV: and my servant shall be healed.
INT: will be healed the servant of me

Matthew 8:13 N-NMS
GRK: ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν
NAS: for you as you have believed. And the servant was healed
KJV: And his servant was healed in
INT: was healed the servant of him in

Matthew 12:18 N-NMS
GRK: Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν
NAS: BEHOLD, MY SERVANT WHOM
KJV: Behold my servant, whom I have chosen;
INT: Behold the servant of me whom

Matthew 14:2 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός
NAS: and said to his servants, This
KJV: said unto his servants, This is
INT: said to [the] servants of him This

Matthew 17:18 N-NMS
GRK: ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς
NAS: came out of him, and the boy was cured
KJV: him: and the child was cured from
INT: was healed the boy from the

Matthew 21:15 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας
NAS: that He had done, and the children who were shouting
KJV: he did, and the children crying in
INT: and the children the crying

Luke 1:54 N-GMS
GRK: ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι
NAS: to Israel His servant, In remembrance
KJV: his servant Israel,
INT: He helped Israel servant of him [in order] to remember

Luke 1:69 N-GMS
GRK: οἴκῳ Δαυὶδ παιδὸς αὐτοῦ
NAS: of David His servant--
KJV: the house of his servant David;
INT: house of David servant of him

Luke 2:43 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ
NAS: of days, the boy Jesus
KJV: returned, the child Jesus
INT: Jesus the boy in Jerusalem

Luke 7:7 N-NMS
GRK: ἰαθήτω ὁ παῖς μου
NAS: the word, and my servant will be healed.
KJV: and my servant shall be healed.
INT: shall be healed the servant of me

Luke 8:51 N-GFS
GRK: πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν
NAS: and James, and the girl's father
KJV: and the mother of the maiden.
INT: father of the child and the

Luke 8:54 N-NFS
GRK: λέγων Ἡ παῖς ἔγειρε
NAS: and called, saying, Child, arise!
KJV: and called, saying, Maid, arise.
INT: saying Child arise

Luke 9:42 N-AMS
GRK: ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν
NAS: and healed the boy and gave him back
KJV: and healed the child, and delivered
INT: healed the boy and gave back

Luke 12:45 N-AMP
GRK: τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς
NAS: the slaves, [both] men and women,
KJV: to beat the menservants and
INT: to beat the men-servants and the

Luke 15:26 N-GMP
GRK: ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί
NAS: one of the servants and [began] inquiring
KJV: one of the servants, and asked
INT: one of the servants he inquired what

John 4:51 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ
NAS: him, saying that his son was living.
KJV: Thy son liveth.
INT: the son of him lives

Acts 3:13 N-AMS
GRK: ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: has glorified His servant Jesus,
KJV: hath glorified his Son Jesus; whom
INT: glorified the servant of him Jesus

Acts 3:26 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν
NAS: raised up His Servant and sent
KJV: having raised up his Son Jesus, sent
INT: God the servant of him sent

Acts 4:25 N-GMS
GRK: στόματος Δαυὶδ παιδός σου εἰπών
NAS: David Your servant, said,
KJV: of thy servant David
INT: [the] mouth David servant of you having said

Acts 4:27 N-AMS
GRK: τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν
NAS: against Your holy servant Jesus, whom
KJV: thy holy child Jesus, whom
INT: the holy servant of you Jesus

Acts 4:30 N-GMS
GRK: τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ
NAS: the name of Your holy servant Jesus.
KJV: of thy holy child Jesus.
INT: of the holy servant of you Jesus

Acts 20:12 N-AMS
GRK: δὲ τὸν παῖδα ζῶντα καὶ
NAS: They took away the boy alive,
KJV: they brought the young man alive,
INT: moreover the boy alive and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page