4119. πλείων, (pleión)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4119. πλείων, (pleión) — 55 Occurrences

Matthew 5:20 Adj-ANS-C
GRK: ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων
INT: righteousness above [that] of the scribes

Matthew 6:25 Adj-NNS-C
GRK: ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς
KJV: not the life more than meat, and
INT: the life more is than the

Matthew 12:41 Adj-NNS-C
GRK: καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
KJV: behold, a greater than Jonas
INT: and behold greater than Jonah here

Matthew 12:42 Adj-NNS-C
GRK: καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
KJV: behold, a greater than Solomon
INT: and behold greater than Solomon here

Matthew 20:10 Adj-ANS-C
GRK: ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται καὶ
KJV: they should have received more; and
INT: they thought that more they would receive but

Matthew 21:36 Adj-AMP-C
GRK: ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων
KJV: servants more than the first:
INT: other servants more than the first

Matthew 26:53 Adj-ANP-C
GRK: μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας
KJV: me more than
INT: to me presently more than twelve legions

Mark 12:43 Adj-ANS-C
GRK: ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν
KJV: widow hath cast more in, than all
INT: poor more than all has cast [in]

Luke 3:13 Adj-ANS-C
GRK: αὐτούς Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ
KJV: no more than
INT: them Nothing more beyond that which

Luke 7:42 Adj-ANS-C
GRK: οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν
KJV: will love him most?
INT: therefore of them most will love him

Luke 7:43 Adj-ANS-C
GRK: ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο ὁ
KJV: he forgave most. And
INT: [he] to whom the most he forgave

Luke 9:13 Adj-NNS-C
GRK: εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι
KJV: We have no more but five
INT: There are to us more than loaves

Luke 11:31 Adj-NNS-C
GRK: καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
KJV: behold, a greater than Solomon
INT: and behold greater than Solomon here

Luke 11:32 Adj-NNS-C
GRK: καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
KJV: behold, a greater than Jonas
INT: and behold more than Jonah [is] here

Luke 11:53 Adj-GNP-C
GRK: αὐτὸν περὶ πλειόνων
KJV: to speak of many things:
INT: him about many things

Luke 12:23 Adj-NNS-C
GRK: γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς
KJV: The life is more than meat, and
INT: indeed life more than is the

Luke 21:3 Adj-ANS-C
GRK: ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν
KJV: widow hath cast in more than they all:
INT: poor more than all cast in

John 4:1 Adj-AMP-C
GRK: ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ
KJV: and baptized more disciples than
INT: that Jesus more disciples makes

John 4:41 Adj-NMP-C
GRK: καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ
KJV: And many more believed because
INT: And many more believed because of

John 7:31 Adj-ANP-C
GRK: ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει
KJV: will he do more miracles
INT: he comes not more signs will he do

John 15:2 Adj-AMS-C
GRK: ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ
KJV: that it may bring forth more fruit.
INT: that fruit more it might bear

John 21:15 Adj-ANS-C
GRK: ἀγαπᾷς με πλέον τούτων λέγει
KJV: me more than these?
INT: love you me more than these He says

Acts 2:40 Adj-DMP-C
GRK: τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο καὶ
KJV: And with many other words
INT: moreover words many he earnestly testified and

Acts 4:17 Adj-ANS-C
GRK: μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς
INT: not on further it might spread among

Acts 4:22 Adj-GNP-C
GRK: γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ὁ
KJV: the man was above forty years old,
INT: indeed was above forty the

Acts 13:31 Adj-AFP-C
GRK: ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν
INT: for days many to the [ones] having come up with

Acts 15:28 Adj-ANS-C
GRK: ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν
KJV: you no greater burden than
INT: to us no further to lay upon you

Acts 18:20 Adj-AMS-C
GRK: αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι
INT: they for a longer time to remain

Acts 19:32 Adj-NMP-C
GRK: καὶ οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν
KJV: confused; and the more part knew not
INT: and most not did know

Acts 20:9 Adj-ANS-C
GRK: Παύλου ἐπὶ πλεῖον κατενεχθεὶς ἀπὸ
INT: Paul on more having been overpowered by

Acts 21:10 Adj-AFP-C
GRK: δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις
KJV: tarried [there] many days,
INT: moreover days many came down a certain one

Acts 23:13 Adj-NMP-C
GRK: ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ
KJV: And they were more than forty which
INT: they were moreover more than forty

Acts 23:21 Adj-NMP-C
GRK: αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα οἵτινες
KJV: of them more than forty men,
INT: them men more than forty who

Acts 24:4 Adj-ANS-C
GRK: μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐνκόπτω
KJV: I be not further tedious unto thee,
INT: not to any longer you I might be a hindrance

Acts 24:11 Adj-NFP-C
GRK: ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι
INT: that not more than there are to me

Acts 24:17 Adj-GNP-C
GRK: ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων
KJV: Now after many years I came
INT: years moreover many alms bringing

Acts 25:6 Adj-AFP-C
GRK: ἡμέρας οὐ πλείους ὀκτὼ ἢ
KJV: among them more than ten
INT: days not more than eight or

Acts 25:14 Adj-AFP-C
GRK: ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον
KJV: they had been there many days, Festus
INT: when moreover many days they stayed

Acts 27:12 Adj-NMP-C
GRK: παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν
KJV: winter in, the more part advised
INT: winter in the majority reached a decision

Acts 27:20 Adj-AMP-C
GRK: ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας χειμῶνός
KJV: stars in many days appeared,
INT: appearing for many days storm

Acts 28:23 Adj-NMP-C
GRK: τὴν ξενίαν πλείονες οἷς ἐξετίθετο
KJV: a day, there came many to him
INT: the lodging many to whom he expounded

1 Corinthians 9:19 Adj-AMP-C
GRK: ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω
KJV: that I might gain the more.
INT: that the more I might gain

1 Corinthians 10:5 Adj-DMP-C
GRK: ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν
KJV: But with many of them God
INT: with most of them was well pleased

1 Corinthians 15:6 Adj-NMP-C
GRK: ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως
KJV: of whom the greater part remain unto
INT: whom the greater part remain until

2 Corinthians 2:6 Adj-GMP-C
GRK: ὑπὸ τῶν πλειόνων
KJV: which [was inflicted] of many.
INT: by the majority

2 Corinthians 4:15 Adj-GNP-C
GRK: διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν
KJV: the thanksgiving of many redound
INT: through the more and more thanksgiving

2 Corinthians 9:2 Adj-AMP-C
GRK: ἠρέθισεν τοὺς πλείονας
KJV: zeal hath provoked very many.
INT: provokes the greater number

Philippians 1:14 Adj-AMP-C
GRK: καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν
KJV: [places];And many of the brethren in
INT: and most of the brothers

2 Timothy 2:16 Adj-ANS-C
GRK: περιίστασο ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν
KJV: unto more ungodliness.
INT: stand aloof from to more indeed they will advance

2 Timothy 3:9 Adj-ANS-C
GRK: προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον ἡ γὰρ
INT: they will advance further much more for

Hebrews 3:3 Adj-GFS-C
GRK: πλείονος γὰρ οὗτος
KJV: [man] was counted worthy of more glory
INT: more indeed he

Hebrews 3:3 Adj-AFS-C
GRK: καθ' ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει
KJV: the house hath more honour
INT: by so much as more honor has

Hebrews 7:23 Adj-NMP-C
GRK: οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες
KJV: were many priests,
INT: they indeed many are have become

Hebrews 11:4 Adj-AFS-C
GRK: Πίστει πλείονα θυσίαν Ἅβελ
KJV: unto God a more excellent sacrifice
INT: By faith a more excellent sacrifice Abel

Revelation 2:19 Adj-ANP-C
GRK: τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων
KJV: the last [to be] more than the first.
INT: the last more than the first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page