4340. πρόσκαιρος (proskairos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4340. πρόσκαιρος (proskairos) — 4 Occurrences

Matthew 13:21 Adj-NMS
GRK: ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν γενομένης
NAS: in himself, but is [only] temporary, and when affliction
KJV: dureth for a while: for
INT: himself but temporary is having come

Mark 4:17 Adj-NMP
GRK: ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν εἶτα
NAS: in themselves, but are [only] temporary; then,
KJV: so endure but for a time: afterward,
INT: themselves but temporary are then

2 Corinthians 4:18 Adj-NNP
GRK: γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα τὰ δὲ
NAS: for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen
KJV: the things which are seen [are] temporal; but
INT: indeed seen [are] temporary the things however

Hebrews 11:25 Adj-AFS
GRK: θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας
NAS: to enjoy the passing pleasures
KJV: of sin for a season;
INT: of God than [the] temporarily to have of sin

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page