προσκαλεσάσθω
Englishman's Concordance
προσκαλεσάσθω (proskalesasthō) — 1 Occurrence

James 5:14 V-AMM-3S
GRK: ἐν ὑμῖν προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους
NAS: you sick? [Then] he must call for the elders
KJV: you? let him call for the elders
INT: among you let him call to [him] the elders

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page