προσκαρτερήσομεν
Englishman's Concordance
προσκαρτερήσομεν (proskarterēsomen) — 1 Occurrence

Acts 6:4 V-FIA-1P
GRK: τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν
NAS: But we will devote ourselves to prayer
KJV: we will give ourselves continually to prayer,
INT: of the word will steadfastly continue

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page