προσκαλεσάμενος
Englishman's Concordance
προσκαλεσάμενος (proskalesamenos) — 20 Occurrences

Matthew 10:1 V-APM-NMS
GRK: Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα
NAS: Jesus summoned His twelve disciples
KJV: And when he had called unto [him] his
INT: And having called to [him] the twelve

Matthew 15:10 V-APM-NMS
GRK: Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον
NAS: After Jesus called the crowd
KJV: And he called the multitude, and said
INT: And having called to [him] the crowd

Matthew 15:32 V-APM-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς
NAS: And Jesus called His disciples
KJV: Then Jesus called his disciples
INT: moreover Jesus having called to [him] the disciples

Matthew 18:2 V-APM-NMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν
NAS: And He called a child
KJV: a little child unto him, and set
INT: And having called to [him] a child he set

Matthew 18:32 V-APM-NMS
GRK: τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ
NAS: Then summoning him, his lord said
KJV: lord, after that he had called him,
INT: Then having called to [him] him the

Matthew 20:25 V-APM-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν
NAS: But Jesus called them to Himself and said,
KJV: Jesus called them
INT: moreover Jesus having called to [him] them said

Mark 3:23 V-APM-NMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν
NAS: And He called them to Himself and began speaking
KJV: And he called them
INT: And having called to [him] them in

Mark 7:14 V-APM-NMS
GRK: Καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν
NAS: After He called the crowd
KJV: And when he had called all the people
INT: And having called to [him] again the

Mark 8:1 V-APM-NMS
GRK: τί φάγωσιν προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς
NAS: to eat, Jesus called His disciples
KJV: to eat, Jesus called his disciples
INT: what they might eat having called to [him] the disciples

Mark 8:34 V-APM-NMS
GRK: Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον
NAS: And He summoned the crowd
KJV: And when he had called the people
INT: And having called to [him] the crowd

Mark 10:42 V-APM-NMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ
NAS: Calling them to Himself, Jesus said
KJV: Jesus called them
INT: And having called to [him] them

Mark 12:43 V-APM-NMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς
NAS: Calling His disciples to Him, He said
KJV: And he called [unto him] his
INT: And having called to [him] the disciples

Mark 15:44 V-APM-NMS
GRK: τέθνηκεν καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα
NAS: by this time, and summoning the centurion,
KJV: and calling [unto him] the centurion,
INT: he were dead and having called to [him] the centurion

Luke 7:19 V-APM-NMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς
INT: And having called to [him] two certain

Luke 15:26 V-APM-NMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν
NAS: And he summoned one of the servants
KJV: And he called one of the servants,
INT: And having called near one of the

Luke 16:5 V-APM-NMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον
NAS: And he summoned each one
KJV: So he called every one
INT: And having called to [him] one each

Acts 13:7 V-APM-NMS
GRK: συνετῷ οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ
NAS: This man summoned Barnabas
KJV: man; who called for Barnabas and
INT: an intelligent He having called to [him] Barnabas and

Acts 23:17 V-APM-NMS
GRK: προσκαλεσάμενος δὲ ὁ
NAS: Paul called one of the centurions
KJV: Then Paul called one of the centurions
INT: having called to [him] moreover

Acts 23:18 V-APM-NMS
GRK: δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν
NAS: the prisoner called me to him and asked
KJV: the prisoner called me
INT: prisoner Paul having called to [him] me asked [me]

Acts 23:23 V-APM-NMS
GRK: Καὶ προσκαλεσάμενός τινας δύο
NAS: And he called to him two
KJV: And he called unto [him] two
INT: And having called to [him] certain two

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page