προσκέκληται
Englishman's Concordance
προσκέκληται (proskeklētai) — 1 Occurrence

Acts 16:10 V-RIM/P-3S
GRK: συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ
NAS: that God had called us to preach the gospel
KJV: the Lord had called us
INT: concluding that had called us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page