προσκέκλημαι
Englishman's Concordance
προσκέκλημαι (proskeklēmai) — 1 Occurrence

Acts 13:2 V-RIM/P-1S
GRK: ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς
NAS: to which I have called them.
KJV: the work whereunto I have called them.
INT: work to which I have called them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page