προσεκαλέσατο
Englishman's Concordance
προσεκαλέσατο (prosekalesato) — 1 Occurrence

Luke 18:16 V-AIM-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων
NAS: But Jesus called for them, saying,
KJV: Jesus called them
INT: But Jesus having called to [him] them said

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page